Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciativa „Evropské univerzity“

Informace o iniciativě „Evropské univerzity“

Vzdělávací prostředí v Evropě se mění. Na summitu v Göteborgu v roce 2017 nastínili vedoucí představitelé Evropské unie pro oblast vzdělávání a kultury společnou vizi. Evropská rada vyzvala ve svých závěrech z prosince 2017 členské státy EU, Radu a Komisi, aby předložily několik iniciativ a splnily tento cíl:

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“ 

Závěry Rady z května 2021 o iniciativě „Evropské univerzity“ zopakovaly podporu této iniciativě, tak aby bylo dosaženo 

ambiciózní vize inovativního, globálně konkurenceschopného a atraktivního Evropského prostoru vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru v plné součinnosti s Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání tím, že iniciativa pomůže posílit rozměr excelence vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací a zároveň podpoří genderovou rovnost, inkluzivnost a spravedlnost, umožní hladkou a ambiciózní nadnárodní spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě a bude inspirovat k transformaci vysokoškolského vzdělávání

Iniciativa „Evropské univerzity“, kterou společně vypracovaly vysokoškolské instituce, studentské organizace, členské státy EU a Komise, reaguje právě na tuto výzvu. V návaznosti na pokroky, jichž bylo dosaženo v počáteční fázi, je iniciativa nyní nedílnou součástí programu Erasmus+ 2021–2027.

Evropské univerzity jsou také stěžejní iniciativou evropské strategie pro univerzity, která si klade za cíl podpořit  60 Evropských univerzit a do poloviny roku 2024 zapojit více než 500 vysokoškolských institucí

Co si představit pod pojmem Evropská univerzita?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Evropských univerzit v akci

Po výzvě k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ nyní máme celkem 44 Evropských univerzit, zahrnujících 340 vysokoškolských institucí v hlavních městech i odlehlých regionech 31 zemí (všechny členské státy EU, Island, Norsko, Srbsko a Turecko). 

Díky partnerství s přibližně 1 300 přidruženými partnery od nevládních organizací přes podniky a města až po místní a regionální orgány jsou Evropské univerzity schopny podstatně zvýšit kvalitu a rozsah vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Přehled 44 evropských aliancí a jejich složení

Aliance vybrané v rámci výzvy k programu Erasmus+ pro rok 2019 ukončily své počáteční tříleté období financování v roce 2022. Byly způsobilé podat žádost o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ v roce 2022.

Další informace najdete v dostupných informačních přehledech o jednotlivých Evropských univerzitách.

Výzva v rámci iniciativy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+ pro rok 2023 již zveřejněna!

Na podporu plného zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ byla vyhlášena nová výzva k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ s celkovým rozpočtem ve výši 384 milionů eur.

Další informace o výzvě k iniciativě „Evropské univerzity“ na rok 2023

Výzva se týká dvou témat:

Téma č. 1: Zintenzivnění předchozí hluboké institucionální nadnárodní spolupráce

Toto téma výzvy poskytne podporu již existujícím aliancím pro hlubokou institucionální nadnárodní spolupráci, mimo jiné včetně aliancí „Evropských univerzit“ vybraných v rámci výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2020.

Cílem je navázat na dosud dosaženou institucionální spolupráci a dále prohloubit, zintenzívnit a rozšířit účinnost této stávající spolupráce s cílem pokročit směrem k dlouhodobé vizi „Evropských univerzit“. Nové instituce vysokoškolského vzdělávání mají příležitost připojit se k těmto stávajícím aliancím jako plnoprávní partneři.

Téma č. 2: Navázání nové hluboké institucionální nadnárodní spolupráce

Toto téma výzvy poskytne podporu žadatelům, kteří chtějí navázat novou hlubokou institucionální nadnárodní spolupráci v rámci nové aliance „Evropské univerzity“.

Jak podat žádost

Podívejte se na otevřenou soutěžní výzvu k předkládání návrhů 2023 pro iniciativu „Evropské univerzity“ v rámci programu Erasmus+, která vychází z kvalitativních kritérií.

Lhůta pro podání žádostí končí 31. ledna 2023.

Poznamenejte si datum nadcházejícího informačního školení, které se bude konat 15. listopadu 2022 (pořad jednání a další podrobnosti).

Další informace o iniciativě „Evropské univerzity“ najdete v informačním přehledu Komise.

Výsledky výzvy Erasmus+ 2022

Výsledky výzvy z roku 2022 byly zveřejněny v červenci 2022. Z 52 obdržených žádostí bylo vybráno 16 stávajících aliancí pro udržitelné financování a 4 nové Evropské univerzity. Zapojeno je 175 vysokoškolských institucí z členských států a dalších zemí přidružených k programu Erasmus+. Další podrobnosti najdete v úplném znění tiskové zprávy.

Výsledky výzvy Erasmus+ 2020

Výsledky výzvy z roku 2020 byly zveřejněny v červenci 2020. Ze 62 obdržených žádostí bylo vybráno 24 nových aliancí Evropských univerzit zahrnujících 165 vysokoškolských institucí z 26 členských států a dalších zemí účastnících se programu Erasmus+. Další podrobnosti najdete v úplném znění tiskové zprávy.

Výsledky výzvy Erasmus+ 2019

Výsledky výzvy z roku 2019 byly zveřejněny v červnu 2019. Z 54 obdržených žádostí bylo vybráno prvních 17 aliancí Evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech. Další podrobnosti najdete v úplném znění tiskové zprávy.

Evropské univerzity – jak je vidí studenti

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students