Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.)

Какво представлява Планът за действие в областта на цифровото образование?

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) е обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС), която определя обща визия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа и има за цел да подкрепи адаптирането на системите за образование и обучение на държавите членки към цифровата ера.

Планът за действие, приет на 30 септември 2020 г., е призив за по-засилено сътрудничество на европейско равнище в областта на цифровото образование с цел справяне с предизвикателствата и оползотворяване на възможностите, свързани с пандемията от COVID-19, и представяне на възможности за общността на образованието и обучението (учители и учащи), създателите на политики, академичните среди и изследователите на национално, европейско и международно равнище.

Инициативата допринася за приоритета на Комисията Европа, подготвена за цифровата ера и за Next Generation EU. Тя също така подкрепя Механизма за възстановяване и устойчивост, който има за цел създаването на по-екологичен, по-цифровизиран и устойчив Европейски съюз.

Планът за действие в областта на цифровото образование е ключов фактор за осъществяването на визията за изграждане на европейско пространство за образование до 2025 г. Той допринася за постигането на целите на Европейската програма за умения, Плана за действие на Европейския стълб на социалните права и Цифровия компас до 2030 г.: европейският път за цифровото десетилетие“.

За да изготви предложението, от юли до септември 2020 г. Комисията проведе открита обществена консултация, за да се запознае с мненията и опита на граждани, институции и организации.

Действията по плана за действие в областта на цифровото образование

Планът за действие в областта на цифровото образование определя два стратегически приоритета и четиринадесет действия в тяхна подкрепа:

Приоритет 1: Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование

Какво ще направи Европейската комисия, за да постигне това?

 • Действие 1: Структуриран диалог с държавите членки относно цифровото образование и умения
 • Действие 2: Препоръка на Съвета относно подходите за смесено обучение с цел висококачествено и приобщаващо основно и средно образование
 • Действие 3: Европейска рамка за съдържание, предназначено за цифровото образование
 • Действие 4: Свързаност и цифрово оборудване за образование и обучение
 • Действие 5: Планове за цифрова трансформация на институциите за образование и обучение
 • Действие 6: Етични насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и на данни при преподаване и учене

Приоритет 2: Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация

Какво ще направи Европейската комисия, за да постигне това?

 • Действие 7: Общи насоки за учителите и образователния персонал с цел насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение
 • Действие 8: Актуализиране на Европейската рамка за цифрова компетентност, в която ще бъдат включени изкуственият интелект и уменията, свързани с данните
 • Действие 9: Европейски сертификат за цифрови умения (ЕСЦУ)
 • Действие 10: Препоръка на Съвета относно подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението
 • Действие 11: Транснационално събиране на данни и цел на равнище ЕС относно цифровите умения на учениците
 • Действие 12: Стажове „Цифрова възможност“
 • Действие 13: Участие на жените в НТИМ
 • Европейски център за цифрово образование

Европейски център за цифрово образование

За да подкрепи двете приоритетни области, Комисията също така ще създаде Европейски център за цифрово образование, укрепващ сътрудничеството и обмена в областта на цифровото образование на равнището на ЕС.

Защо са необходими действия?

Цифровата трансформация промени обществото и икономиката с все по-задълбочаващо се въздействие върху ежедневието и показа необходимостта от по-високи равнища на цифров капацитет на системите и институциите за образование и обучение.

Пандемията от COVID-19 ускори съществуващата тенденция към онлайн и хибридно обучение. Тя доведе до появата на нови и иновативни начини за учащите и обучаващите да организират своите преподавателски и учебни дейности и да си взаимодействат по по-личен и гъвкав начин онлайн. Успоредно с това навлизането на цифровите технологии в образованието разкри предизвикателства и неравенства между тези, които имат достъп до цифрови технологии, и тези, които нямат достъп (включително лица в неравностойно положение), както и предизвикателства, свързани с цифровия капацитет на институциите за образование и обучение, обучението на учителите и общите равнища на цифровите умения и компетентности.

Тези промени изискваха сериозни и координирани усилия на равнище ЕС в подкрепа на системите за образование и обучение за справяне с предизвикателствата, разкрити и засилени от пандемията от COVID-19, като същевременно се предлага дългосрочна визия за бъдещето на европейското цифрово образование.

Цифрите също са красноречиви:

 • проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2018 г. показва, че средно по-малко от 40 % от преподавателите в ЕС се чувстват готови да използват цифрови технологии в преподаването, като има големи различия между държавите от Съюза
 • повече от една трета от лицата на възраст 13—14 години, участвали в Международното проучване на компютърната грамотност (ICILS ) през 2018 г., не притежават най-основното ниво на владеене на цифрови умения
 • една четвърт от домакинствата с ниски доходи нямат достъп до компютри и широколентов достъп до интернет, с разлики между държавите в ЕС в зависимост от доходите на домакинствата (Евростат, 2019 г.)
 • 95 % от респондентите в откритата обществена консултация относно плана за действие в областта на цифровото образование считат, че пандемията от COVID-19 бележи повратна точка за начина, по който технологиите се използват в образованието и обучението (План за действие в областта на цифровото образование, открита обществена консултация, 2020 г.)

Първият план за действие в областта на цифровото образование

Планът за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. се основава на първия план за действие в областта на цифровото образование за периода 2018—2020 г.

За контакти

Планът за действие в областта на цифровото образование се координира от отдела за цифрово образование към Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“.

За повече информация за Плана за действие в областта на цифровото образование се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents