Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.)

Какво представлява Плана за действие в областта на цифровото образование?

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.) е обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на устойчивото и ефективното адаптиране на системите за образование и обучение на държавите от Съюза към цифровата ера.

Планът за действие в областта на цифровото образование:

 • предлага дългосрочна стратегическа визия за висококачествено, приобщаващо и достъпно европейско цифрово образование 
 • разглежда предизвикателствата и възможностите на пандемията от COVID-19, която доведе до безпрецедентно използване на технологиите за целите образованието и обучението 
 • се стреми към по-здраво сътрудничество на равнището на ЕС в областта на цифровото образование и подчертава значението на съвместната работа в различните сектори, за да се изведе образованието в ерата на цифровите технологии
 • представя възможности, включително подобряване на качеството и количеството на обучението във връзка с цифровите технологии, подкрепа за цифровизацията на методите на преподаване и педагогиката и предоставяне на инфраструктура, необходима за приобщаващо и устойчиво дистанционно учене

За постигането на тези цели планът за действие определя две приоритетни области

 1. Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование

Това включва:

 • инфраструктура, свързаност и цифрово оборудване
 • ефективно планиране и развитие на цифровия капацитет, включително съвременни организационни способности
 • компетентни и уверени в областта на цифровите технологии учители и персонал за образование и обучение
 • висококачествено учебно съдържание, удобни за използване инструменти и сигурни платформи, които зачитат правилата за неприкосновеността на личния живот в електронна среда и етичните стандарти
 1. Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация

За това е необходимо:

 • основни цифрови умения и компетентности от ранна възраст
 • цифрова грамотност, включително справяне с дезинформацията
 • компютърно образование
 • добро познаване и разбиране на технологиите с интензивно използване на данни, като например изкуствения интелект
 • задълбочени цифрови умения, които осигуряват повече специалисти в областта на цифровите технологии 
 • гаранции, че момичетата и младите жени са еднакво представени в обучението и работата в областта на цифровите технологии

Защо са необходими действия?

Цифровата трансформация преобрази обществото и икономиката с все по-задълбочено въздействие върху ежедневието. Но преди пандемията от COVID-19 въздействието ѝ върху образованието и обучението беше много по-ограничено. 

Пандемията показа, че е от съществено значение да разполагаме със система за образование и обучение, която е подходяща за цифровата ера. 

Пандемията показа необходимостта от по-високи равнища на цифрови възможности в образованието и обучението, но и също така доведе до увеличаване на редица съществуващи предизвикателства и неравенства между тези, които имат достъп до цифрови технологии и тези, които нямат, включително лицата в неравностойно положение. 

Пандемията разкри и редица предизвикателства за системите за образование и обучение, свързани с цифровия капацитет на институциите за образование и обучение, обучението на учителите и общите равнища на цифрови умения и компетентности. 

Данните са красноречиви:

 • проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2018 г. показва, че средно по-малко от 40 % от преподавателите в ЕС се чувстват готови да използват цифрови технологии в преподаването, като има големи различия между държавите от ЕС
 • повече от една трета от лицата на възраст 13—14 години, участвали в Международното проучване на компютърната грамотност (ICILS ) през 2018 г. не притежават най-основното ниво на владеене на цифрови умения
 • една четвърт от домакинствата с ниски доходи нямат достъп до компютри и широколентов достъп до интернет, с разлики между държавите в ЕС в зависимост от доходите на домакинствата (Евростат 2019 г.)

Пандемията ускори съществуващата тенденция към онлайн и хибридно обучение.

Тази промяна разкри нови и иновативни начини за учащите и обучаващите да организират своите преподавателски и учебни дейности и да си взаимодействат по по-личен и гъвкав начин онлайн. 

Тези промени изискват сериозни и координирани усилия на равнището на ЕС в подкрепа на системите за образование и обучение за справяне с предизвикателствата, идентифицирани и засилени от пандемията от COVID-19, като същевременно се предлага дългосрочна визия за бъдещето на европейското цифрово образование. 

Политически контекст

Необходимостта от нов план за действие въз основа на първия план за действие в областта на цифровото образование (2018—-2020 г.) беше изразена в политическите насоки на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през юли 2019 г. 

Обновеният план за действие в областта на цифровото образование допринася за приоритета на Комисията Европа, подготвена за цифровата ера и Next Generation EU. Той също така подкрепя Механизма за възстановяване и устойчивост, който има за цел създаването на по-екологичен, по-цифровизиран и устойчив Европейски съюз. 

Планът за действие в областта на цифровото образование е ключов фактор за осъществяването на визията за изграждане на европейско пространство за образование до 2025 г. Той допринася за постигането на целите на Европейската програма за умения, Европейския стълб на социалните права и Цифровия компас до 2030 г.: Европейския път към цифровото десетилетие.

Открита обществена консултация

От юли до септември 2020 г. Комисията започна открита обществена консултация с цел да събере мненията и опита на всички граждани, институции и организации от публичния и частния сектор относно въздействието на COVID-19 върху образованието и обучението, свързания с това преход към дистанционно и онлайн обучение и тяхната визия за бъдещето на цифровото образование в Европа. 

Обществената консултация подчерта, че:

 • почти 60 % от анкетираните не са използвали дистанционно и онлайн обучение преди кризата
 • 95 % считат, че пандемията от COVID-19 представлява повратен момент за начина, по който технологиите се използват в образованието и обучението
 • респондентите посочват, че онлайн учебните ресурси и съдържание трябва да бъдат с по-голямо значение, интерактивни и лесни за използване и да не зависят от финансовите ресурси на даден град или община
 • над 60 % смятат, че са подобрили цифровите си умения по време на кризата, като над 50 % от анкетираните желаят да ги надградят

С общо над 2700 отговора от 60 държави и 127 представени документа консултацията помогна за събиране на информация за предложението на Комисията за обновен план за действие в областта на цифровото образование, което бе прието от колегиума на членовете на Комисията на 30 септември 2020 г.

Действия по плана за цифровото образование

В плана за цифровото образование се предлагат следните действия за периода 2021—2027 г.

Приоритет 1: Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование

 • Действие 1: Стратегически диалог с държавите членки относно факторите, осигуряващи успешното цифрово образование
 • Действие 2: Препоръка на Съвета относно смесеното обучение за начално и средно образование
 • Действие 3: Европейска рамка за съдържание в областта на цифровото образование
 • Действие 4: Свързаност и цифрово оборудване за образованието
 • Действие 5: Планове за цифрова трансформация на институциите за образование и обучение
 • Действие 6: Изкуствен интелект и използване на данни в образованието и обучението 

Приоритет 2: Подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация 

 • Действие 7: Общи насоки за учителите и образователния персонал с цел насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение 
 • Действие 8: Актуализиране на Европейската рамка за цифрова компетентност, в която ще бъдат включени изкуствения интелект и уменията, свързани с данните
 • Действие 9: Европейски сертификат за цифрови умения (ЕСЦУ)
 • Действие 10: Препоръка на Съвета относно подобряването на предоставянето на цифрови умения в областта на образованието и обучението
 • Действие 11: Транснационално събиране на данни за цифровите умения на учениците и въвеждане на цел на равнище ЕС за цифровата компетентност на учениците
 • Действие 12: Стажове за цифрови възможности
 • Действие 13: Участие на жените в НТИМ
 • Център за цифрово образование 

Център за цифрово образование

За да подкрепи двете приоритетни области, Комисията ще създаде център за цифрово образование, укрепващ сътрудничеството и обмена в областта на цифровото образование на равнището на ЕС.

Първият план за действие в областта на цифровото образование 

Планът за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. се основава на плана за действие за периода 2018—2020 г., в който бяха включени следните приоритетни области:

 • по-добро използване на цифровите технологии за преподаване и учене
 • развитие на цифровите компетентности и умения
 • подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане

За контакти

Планът за действие в областта на цифровото образование се координира от отдела за цифрово образование към Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“. 

За повече информация за Плана за действие в областта на цифровото образование се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следвайте @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини във връзка с Плана за действие в областта на цифровото образование. 


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.