Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 10

Предложение за препоръка на Съвета относно подобряването на предоставянето на цифрови умения в областта на образованието и обучението

Технологичният напредък доведе до експоненциално нарастване на необходимостта от цифрови умения и компетентности на всички равнища в икономиката и обществото. Въпреки това равнищата на цифровите умения продължават да бъдат недостатъчно високи.

Амбициозните цели, определени в рамките на Цифровия компас до 2030 г. и в Резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението са насочени към равнището на цифрови умения на различни групи граждани – например работещи специалисти, възрастни или млади хора.

Тези инициативи изискват системите за образование и обучение да увеличат усилията си за предоставяне на цифрови умения и компетентности на възможно най-голям брой ученици от по-ранна възраст. 

Цели 

Държавите от Европейския съюз (ЕС) са изправени пред общи проблеми, свързани с равнището на цифровите умения на тяхното население и способността на техните системи за образование и обучение да подпомагат учащите се да развиват цифровите компетентности, от които се нуждаят, за да живеят, работят и учат.

Подобряване на предоставянето на цифрови умения

За да се даде възможност на европейците да развиват цифрови умения на основно, средно и напреднало равнище чрез образование и обучение, Европейската комисия ще изготви предложение за препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението. 

Инициативата ще определи стъпките, необходими за насърчаване на развитието на компетентност в областта на цифровите технологии от ранна възраст и на всички етапи на образованието и обучението. В нея ще бъде включено използването на инструменти на ЕС за инвестиране в професионалното развитие на учителите.

С препоръката ще се насърчава и обменът на най-добри практики относно методите на обучение, включително акцент върху висококачественото компютърно образование на всички равнища, стимулирането на диалога с гражданското общество и промишлеността относно разработването на добри практики и посрещането на новите и нововъзникващите потребности от умения.

Ключови дейности

 • Доклад на Съвместния изследователски център (JRC) „Преглед на изчислителното мислене в задължителното образование“ (публикуван през март 2022 г.)
 • Проучване на мрежата „Евридика“ на тема „Информатиката в училищното образование“ (септември 2022 г.)
 • Предложение за препоръка на Съвета относно подобряването на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението (първото тримесечие на 2023 г.).

Очаквани резултати

 • предлагане на пътища за предоставяне по последователен начин на цифрови умения в образованието и обучението
 • създаване на насоки относно информатиката като предмет, включително принципите, концепциите и практиките в преподаването и ученето
 • постигане на споразумение относно последователна визия и обща терминология, свързани с предоставянето на обучение по информатика на всички ученици в Европа
 • принос за постигането на целите в областта на цифровите умения на Цифровия компас и европейското пространство за образование чрез оказване на положително въздействие върху равнището на цифровите умения на европейските граждани, както и върху броя на студентите и учащите се мъже и жени, които ще обмислят възможността за кариера в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

График

 • Октомври 2021 г. — март 2022 г. – актуализация на доклада на Съвместния изследователски център относно изчислителното мислене
 • Март — септември 2022 г. — провеждане на целеви консултации със заинтересованите страни
 • Септември 2022 г. — публикуване на доклад на „Евридика“ относно информатиката в училищното образование
 • Януари — март 2023 г. — предложение за препоръка на Съвета за подобряване на предоставянето на цифрови умения 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”.

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следвайте EUDigitalEducation в Twitter за последни новини и и тенденции във връзка с това действие и целия План за действие в областта на цифровото образование..

 

Съдържание по темата