Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Тази страница е в процес на превод. Междувременно прочетете последната версия на английски език.

План за действие в областта на цифровото образование — действие 10

Препоръка на Съвета относно подобряване на предоставянето на цифрови умения и компетентности в образованието и обучението

Технологичният напредък доведе до експоненциално нарастване на необходимостта от цифрови умения и компетентности на всички равнища в икономиката и обществото. Само 54 % от населението на ЕС обаче може да изпълнява основни цифрови задачи, като например свързване към Wi-Fi или използване на уебсайтове.

Амбициозните цели, определени в рамките на Цифровия компас до 2030 г. и в Резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, са насочени към равнището на цифрови умения на различни групи граждани – например специалисти, възрастни или млади хора.

Тези инициативи изискват системите за образование и обучение да увеличат усилията си за предоставяне на цифрови умения и компетентности на възможно най-голям брой ученици от по-ранна възраст.

Решаване на общи проблеми

Държавите от ЕС са изправени пред общи проблеми, свързани с равнището на цифровите умения на тяхното население и способността на техните системи за образование и обучение да подпомагат учащите се да развиват цифровите компетентности, от които се нуждаят, за да живеят, работят и учат.

Подобряване на предоставянето на цифрови умения

Препоръката на Съвета:

  • има за цел да се даде възможност на европейците да развиват цифрови умения на основно, средно и напреднало равнище чрез образование и обучение.
  • определя стъпките, необходими за насърчаване на развитието на компетентност в областта на цифровите технологии от ранна възраст и на всички етапи на образованието и обучението. В нея е включено използването на инструменти на ЕС за инвестиране в професионалното развитие на учителите.
  • насърчава обмена на най-добри практики относно методите на обучение, включително акцент върху висококачественото компютърно образование на всички равнища и работата с гражданското общество и промишлеността за разработване на добри практики и посрещане на новите и нововъзникващите потребности от умения.

Ключови дейности

Очаквани резултати

  • предлагане на пътища за предоставяне по последователен начин на цифрови умения в образованието и обучението
  • създаване на насоки относно информатиката като предмет, включително принципите, концепциите и практиките в преподаването и ученето
  • принос за постигането на целите в областта на цифровите умения на Цифровия компас и европейското пространство за образование чрез подобряване на равнището на цифровите умения на европейските граждани, както и на баланса между половете при студентите и учащите се, които ще обмислят възможността за кариера в сектора на ИКТ

Хронология

Финансиране

Това действие се финансира от програмата „Еразъм+”, Европейския социален фонд плюс, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за регионално развитие, програмата „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“.