Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 1

Насърчаването на достъпно, висококачествено и приобщаващо цифрово образование трябва да бъде общо начинание на цялото общество.

Правителствата, институциите за образование и обучение, частният сектор и обществеността трябва да бъдат ангажирани с осигуряването на високоефективна цифрова образователна екосистема. 

По този начин успешната цифрова трансформация на системите за образование и обучение надхвърля държавните органи и институции, отговарящи за образованието, и изисква интегриран подход, обхващащ цялото правителство, в редица различни области на политиката. 

Целта на това действие е да се формулират стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се постигнат резултати по ключовите фактори, способстващи за превръщането на цифровото образование в реалност за всички. Те включват, без това изброяване да е изчерпателно, следното:

 • преодоляване на недостига на свързаност и оборудване
 • подкрепа за институциите за образование и обучение чрез споделяне на знания за това как да се адаптират и цифровизират по приобщаващ начин
 • разглеждане на въпроси, свързани с достъпността и наличието на помощни технологии
 • насърчаване на държавите от Европейския съюз да насърчават по-тесния диалог между заинтересованите страни от цялата икономика и между институциите за образование и обучение
 • насърчаване на държавите членки да разработят насоки за цифровата педагогика

Цели

 • набелязване на стъпките, които трябва да бъдат предприети по отношение на образованието, инвестициите, научните изследвания и иновациите, за да се осигури висококачествено и приобщаващо цифрово образование за всички учащи се в цяла Европа
 • обмен на идеи и експертен опит за това как най-добре да се постигнат резултати по ключовите фактори за ефективно и приобщаващо цифрово образование
 • подкрепа за държавите от ЕС в цифровата трансформация на техните системи за образование и обучение чрез насърчаване на съвместен ангажимент между Европейската комисия и държавите от Съюза 

Ключови дейности

 • стартиране на процес на стратегически размисъл с държавите от ЕС
 • организиране на няколко тематични срещи относно факторите, благоприятстващи успешното цифрово образование
 • изготвяне на евентуално предложение за препоръка на Съвета относно факторите, благоприятстващи успешното цифрово образование

Очаквани резултати

 • засилване на политическия ангажимент на държавите членки за създаване на условия за ефективно и приобщаващо цифрово образование
 • повишаване на осведомеността относно ключовите фактори за успешната цифрова трансформация на системите за образование и обучение
 • постигане на споразумение за евентуално предложение за препоръка на Съвета относно факторите, благоприятстващи успешното цифрово образование (предстои да бъде потвърдено)

График

 • до края на 2021 г. – стартиране на стратегическия диалог 
 • до края на 2022 г. — изготвяне на евентуално предложение за препоръка на Съвета относно факторите, благоприятстващи успешното цифрово образование

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и новости във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.