Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 13

Участие на жените в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ

По-малко жени проявяват интерес към участие в цифровия сектор, независимо дали по отношение на висшето образование, работните места или предприемачеството. Проучването на Комисията She Figures (2021 г.) потвърждава тази тенденция.

Според проучването жените са едва 20 % от завършилите висше образование в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и само 17 % от работещите в сектора на технологиите. Жените също така представляват едва 24 % от самостоятелно заетите специалисти в областта на техническите професии, например в сферата на науката, инженерството или ИКТ.

Младите момичета и момчета в почти еднаква степен могат да очакват да работят в свързана с науката област, но с възрастта и на по-високите нива на образование при момичетата има тенденция на отдалечаване от областта на науките, технологиите, инженерството, математиката (НТИМ) и ИКТ. Наличните данни („Жените в ерата на цифровите технологии“, 2018 г.) показват, че само един на всеки трима завършили висше образование в областта на НТИМ е жена.

Темпото на промяна не е обещаващо — делът на жените, заемащи работни места в сферата на ИКТ в Европейския съюз (ЕС), се е увеличил само с 0,5 % между 2012 г. и 2016 г. (Източник: Европейски институт за равенство между половете: Жените и мъжете в областта на ИКТ: възможност за по-добро равновесие между професионалния и личния живот, 2018 г.).

Наблюдава се леко увеличение на жените учени и инженери в държавите от ЕС, като броят им се е повишил от 39 % през 2011 г. до 41 % през 2020 г.

Цели

За да се насърчи участието на жените в образованието и професионалното развитие в областта на НТИМ и да се гарантира по-добро приобщаване на жените в цифровата икономика, Европейската комисия ще подкрепя усилията на младите учащи жени да развиват своите умения в областта на цифровите компетентности и предприемачеството.

Тя ще се стреми да увеличи включването на жените в образованието и професионалното развитие в сферата на НТИМ, включително като предприемачи.

Ключови дейности

  • даване на достъп на момичетата в сферата на средното образование до обучение за придобиване на умения в областта на ИКТ и на устойчивото предприемачество чрез специална платформа за онлайн обучение Girls Go Circular ( управлявана от EIT RawMaterials, общност на знание и иновации на Европейския институт за иновации и технологии)
  • организиране на фестивалите E-STEAM* за момичета и жени в различни държави от ЕС, за да се повишат цифровите и предприемаческите компетентности сред момичетата и жените и увереността им за тяхното използване по творчески начин с цел откриване на възможности, създаване на иновации и на стойност за обществото
  • предлагане на нови програми за висше образование в областта на инженерното дело и информационните и комуникационните технологии въз основа на интердисциплинарния НТИИМ подход. Това включва използване на коалицията НТИМ на ЕС за подкрепа на създаването на национални НТИМ платформи и разпространение на резултатите от финансираните от „Еразъм+“ проекти и добри практики в рамките на алиансите на европейските университети

Очаквани резултати 

  • до края на 2027 г. – ангажиране на 40 000 млади учащи жени в обучение в сферата на кръговата икономика и цифровите умения
  • до 2024 г. — организиране на по 5 ESTEAM (предприемачество, наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) прояви съответно за момичета и жени и 1 заключителна проява
  • включване на НТИМ като приоритет в годишната работна програма на „Еразъм+“ за 2021 г. и 2022 г. за проекти за партньорства за сътрудничество в областта на висшето образование

График

Началото на 2021 г., до 2027 г.

Финансиране

Това действие се финансира от програмите на ЕС „Хоризонт Европа“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и „Еразъм+“.

За контакти

За да научите повече за това действие, свържете се с нас по електронната поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu..

Следвайте EUDigitalEducation в Twitter за последни новини и тенденции във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.

 

* НТИИМ е образователен подход към ученето, използващ науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката като точки за достъп за насочване на учащите към проучване, диалог и критично мислене. 

Съдържание по темата