Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

План за действие в областта на цифровото образование — действие 8

Актуализиране на Европейската рамка за цифрова компетентност с цел включване на изкуствения интелект и уменията в областта на данните

Гражданите трябва да придобият основно разбиране за новите и нововъзникващите технологии, включително изкуствения интелект (ИИ), и да могат да ги използват уверено, критично и безопасно.

По-голямата осведоменост ще доведе и до подобряване на чувствителността към потенциални проблеми, свързани с нововъзникващите технологии и отнасящи се до етиката, екологичната устойчивост, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в електронната среда, правата на децата, дискриминацията и предубежденията, включително предубежденията по отношение на пола, и дискриминацията, основана на увреждане, етнически произход или раса.

Всеки европеец, включително студентите, търсещите работа и работниците, ще трябва да притежава цифрови умения, за да се адаптира към новите и нововъзникващите технологии и да преуспява в бързо променящите се общества.

Специалистите в областта на образованието и обучението във всички сектори и на всички равнища трябва да разполагат с необходимите компетентности и увереност, за да прилагат ефективно широк набор от технологии, включително ИИ, в своята работа.

Цели

Европейската комисия актуализира Рамката за цифрова компетентност (DigComp 2.2), за да включи уменията, знанията и нагласите, свързани с ИИ и използването на данни Комисията също така ще подкрепи разработването на учебни ресурси в областта на ИИ за целите на образованието и обучението.

Актуализацията на DigComp 2.2 вече включва приложение с повече от 70 примера, които могат да помогнат на гражданите да разберат по-добре къде и в кои ситуации в ежедневието си могат да очакват да се сблъскат със системи с ИИ. В документа са посочени и практически примери за начина, по който нововъзникващите технологии се прилагат в нашето ежедневие.

Целта е да се даде възможност на всички граждани да станат уверени, критични и отговорни потребители на цифровите технологии, основани на системите с ИИ и самостоятелното вземане на решения, както и да се подобри разбирането им за ИИ, неговия потенциал и ограничения.

Ключови дейности

2021 г.

  • започна работа с експертите и заинтересованите страни от общността за практики DigComp за обмен на материали, обсъждане в работни групи, споделяне на ресурси и информиране за последните новости във връзка с теориите и прилагането на цифровото образование
  • събиране, създаване, преглед и подбор на примери за знания, умения и нагласи, свързани с нововъзникващи цифрови технологии и услуги, които представляват измерение 4 от рамката
  • организация на две международни онлайн срещи, на които участниците постигнаха съгласие относно уменията, знанията и нагласите, свързани с ИИ и грамотността по отношение на данните, включени в DigComp 2.2  

Резултати

2022 г.

  • публикуване на DigComp 2.2 — Рамка за цифрова компетентност

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на Европейския съюз „Еразъм+“.

За повече информация

За повече информация посетете уебсайта на Рамката за цифрова компетентност и се присъедините към общността за практики , за да подпомогнете по-нататъшното разработване на рамката.

Можете да видите и информационния документ, брошурата и видеоклипа за Рамката за цифрова компетентност за повече информация.

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адресJRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Следвайте EU ScienceHub и EUDigitalEducation в Twitter, за да научите какви са последните новини и развития във връзка с това действие

 

Съдържание по темата