Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 11

Транснационално събиране на данни и цел на равнище ЕС относно цифровите умения на учениците

Основните цифрови умения са предпоставка за ефективното участие на всички граждани в днешния все по-цифровизиран свят. Пандемията от COVID-19 подчерта значението на основните и задълбочените цифрови умения за поддържане на нашите икономики и общества. 

Противно на общото мнение за днешната младеж като за „цифрово поколение“, резултатите от международното проучване на компютърната и информационната грамотност (ICILS) показват, че младите хора не развиват сложни цифрови умения само като израстват, използвайки цифрови устройства. 

За разлика от други основни умения като четене, математика и точни науки, наличието на транснационални данни за настоящото равнище на цифровите умения на младите хора в Европейския съюз (ЕС) е ограничено. 

Необходими са повече данни, за да можем да разберем по-добре защо възникват различия в равнищата на умения и да позволим на Съюза и неговите държави членки да формулират ефективни действия за преодоляване на тези пропуски. 

Цели 

За да отговори на тези предизвикателства, Европейската комисия подкрепя събирането и анализа на съпоставими данни относно цифровите умения на младите хора в цяла Европа. 

В Резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—2030 г.) бе приета цел на ЕС относно цифровите умения

В резолюцията се призовава делът на осмокласниците (на възраст 13 години) със слаби резултати в областта на компютърната и информационната грамотност да бъде намален до под 15 % до 2030 г. Резултатите в областта на компютърната и информационната грамотност ще бъдат измервани с помощта на данни от ICILS. 

Подобряването на транснационалното събиране на данни ще повиши разбирането ни за тенденциите в цифровото образование както на европейско равнище, така и на равнище държави членки. 

Подкрепата за държавите членки при събирането на съпоставими данни за развитието на цифровото образование ще помогне на националните администрации да наблюдават равнището на уменията на младите хора през цялото време и през границите и да укрепят основата за разработване на политики, основани на факти.

Ключови дейности

  • финансова подкрепа за участието на държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“, в ICILS през 2023 г.
  • проследяване на напредъка към постигането на целта на равнище ЕС относно цифровите умения на учениците, като се използват данни от ICILS (намаляване на броя на осмокласниците (на възраст 13 години) със слаби резултати в областта на компютърната и информационната грамотност до под 15 % до 2030 г.)
  • годишно докладване относно цифровите умения в Обзора на образованието и обучението 

Очаквани резултати 

  • разширяване на обхвата на сравними в международен план данни за цифровите умения в отделните държави от ЕС и на европейско равнище в подкрепа на разработването на политики, основани на факти
  • по-точна картина на състоянието на цифровите умения на младите хора и факторите, които оказват влияние върху придобиването на цифрови умения в ЕС 

График

  • Януари—декември 2023 г. – основно събиране на данни от ICILS 2023, Международна асоциация за оценка на образователните постижения (IEA) 
  • Октомври—декември 2024 г. – публикуване на международните резултати от ICILS 2023 (IEA) 
  • Януари—март 2025 г. — публикуване на международната база данни ICILS 2023 (IEA) 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”.

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Следвайте EUDigitalEducation в Twitter за последни новини и тенденции във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.

 

Съдържание по темата