Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 5

По време на пандемията от COVID-19 голям брой институции за образование и обучение в целия Европейски съюз (ЕС) и извън него трябваше бързо да преминат към онлайн и дистанционно преподаване.

Много от тях се борят с предизвикателствата на дистанционното обучение, което изисква развитието и прилагането на нови умения, инструменти, ресурси и педагогически подходи. 

За да се извлече реална полза от поуките, извлечени през този период, включително как да се използват цифровите технологии за повишаване на качеството и приобщаващия характер на образованието и обучението, е необходимо непрекъснато планиране и мониторинг, подкрепа, ресурси и насоки. 

Цели 

Програмата „Еразъм+“ предоставя финансиране за проекти за сътрудничество, които подпомагат планирането на цифровата трансформация на институциите за образование и обучение, включително началните и средните училища, професионалното образование и обучение (ПОО), висшите учебни заведения и институциите за учене за възрастни.

Учителските академии по програма „Еразъм+“ се създават с цел допълнително подпомагане на създаването и прилагането на цифрови педагогически методи и експертен опит в използването на цифрови инструменти за учителите, включително достъпни и помощни технологии.

През есента на 2021 г. ще бъде пуснат в действие и нов онлайн инструмент за самооценка – SELFIE за преподавателите, основан на Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите. Този инструмент ще помогне на учителите да установят силните страни и пропуските в техните цифрови компетентности и да планират допълнително обучение. 

Ключови дейности

  • подкрепа за плановете за цифрова трансформация на институциите за образование и обучение чрез проекти за сътрудничество по програма „Еразъм+“ 
  • създаване на учебните академии по програма „Еразъм+“ с цел подпомагане на сътрудничеството и предоставяне на възможности за професионално развитие на учителите и преподавателите
  • стартиране на инструмента SELFIE за онлайн самооценка за учители, за да се помогне на (екипи от) учители да идентифицират съвместно силните страни и пропуските в техните цифрови компетентности

Очаквани резултати

  • подобряване на цифровия капацитет на образователните институции
  • предоставяне на възможности за професионално развитие на учителите и преподавателите 
  • подкрепа за учителите за установяване на силните страни и пропуските в техните цифрови умения 

График

Проекти за сътрудничество по програма „Еразъм+“ 

Възможностите за финансиране на проекти за сътрудничество по „Еразъм+“, насочени към цифровото планиране в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, ученето за възрастни и висшето образование, стартираха като част от общата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ (в рамките на ключово действие 2) през април 2021 г.

Финансирането ще се предоставя ежегодно в рамките на годишната обща покана за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ до 2027 г.

За повече информация вижте ръководството за програма „Еразъм+“.

Академии за учители по програма „Еразъм“ 

Подробностите във връзка с тази покана са представени в ръководството за програмата „Еразъм+“ за 2021 г. 

Допълнителна информация е налична и в записа на информационната сесия от 10 юни 2021 г. относно поканата за представяне на предложения за финансиране за академиите за учители по програма „Еразъм+“ за 2021 г. 

SELFIE за учители 

  • април 2021 г. – пилотно изпитване на инструмента в Италия, Португалия, Литва, Естония и Ирландия 
  • май – септември 2021 г. — анализ на данните и обратната връзка от пилотното използване на SELFIE за учители, по-нататъшно разработване на инструмента 
  • октомври 2021 г. – стартиране на инструмент на всичките 24 официални езика на ЕС

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и новости във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.