Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

План за действие в областта на цифровото образование — действие 5

Планове за цифрова трансформация на институциите за образование и обучение

По време на пандемията от COVID-19 голям брой институции за образование и обучение в целия Европейски съюз (ЕС) и извън него трябваше бързо да преминат към онлайн и дистанционно преподаване.  

За много от тях бе трудно да се справят с предизвикателствата на дистанционното обучение, което изискваше развитието и прилагането на нови умения, инструменти, ресурси и педагогически подходи. 

За да се извлече реална полза от поуките от този период, включително как да се използват цифровите технологии за повишаване на качеството и приобщаващия характер на образованието и обучението, са необходими непрекъснати планиране и мониторинг, подкрепа, ресурси и насоки. 

Цели 

Програмата „Еразъм+“ предоставя финансиране за проекти за сътрудничество, които подпомагат планирането на цифровата трансформация на институциите за образование и обучение, включително началните и средните училища, институциите за професионално образование и обучение (ПОО), висшите училища и институциите за учене за възрастни.

 Учителските академии по програма „Еразъм+“ се създават с цел допълнително подпомагане на създаването и прилагането на цифрови педагогически методи и експертен опит в използването на цифрови инструменти за учителите, включително достъпни и помощни технологии.

Нов онлайн инструмент за самооценка – SELFIE for Teachers, основан на Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите, също бе пуснат в действие през есента на 2021 г. Този инструмент ще помогне на учителите да установят силните страни и пропуските в своите цифрови компетентности и да планират допълнително обучение. 

Ключови дейности  

  • подкрепа за плановете за цифрова трансформация на институциите за образование и обучение чрез проекти за сътрудничество по програма „Еразъм+“
  • създаване на академиите за учители по програма „Еразъм+“ с цел подпомагане на сътрудничеството и предоставяне на възможности за професионално развитие на учителите и сътрудничество между учителите и преподавателите
  • пускане в действие на инструмента за онлайн самооценка SELFIE for Teachers, чиято цел е да помогне на (екипи от) учители заедно да установят силните страни и пропуските в своите цифрови умения.

Очаквани резултати

  • подобряване на цифровия капацитет на институциите за образование и обучение
  • предоставяне на възможности за професионално развитие на учителите и обучителите
  • подкрепа за учителите, за да установяват силните страни и пропуските в своите цифрови умения

График

Проекти за сътрудничество по програма „Еразъм+“ 

Възможностите за финансиране на проекти за сътрудничество по „Еразъм+“, насочени към цифровото планиране в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, ученето за възрастни и висшето образование са достъпни като част от общата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ (в рамките на ключово действие 2).

Финансирането ще се предоставя ежегодно в рамките на общата годишна покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ до 2027 г.

Вижте ръководството за програма „Еразъм+“ за повече информация.

Академии за учители по програма „Еразъм+“ 

Академиите за учители по програма „Еразъм+“ се стремят да създават европейски партньорства и да насърчават сътрудничеството между институциите за подготовка на учители и доставчиците на обучение. Създават се академии, които популяризират многоезичието, езиковата осъзнатост и културното многообразие.

Те имат за цел повишаване на подкрепата за учителите в ранните години от професионалната им дейност и укрепване на непрекъснатото професионално развитие през цялата им кариера.

Подробностите във връзка с тази покана са представени в ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. 

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и на портала за финансиране и обществени поръчки.

За връзка с нас

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следвайте EUDigitalEducation в Twitter за последни новини и тенденции относно това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.