Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Det europeiska området för utbildning i korthet

Det europeiska området för utbildning är ett initiativ som ska hjälpa EU-länderna att samarbeta för att skapa mer motståndskraftiga och inkluderande utbildningssystem.

Varför vill vi skapa ett europeiskt utbildningsområde?

Utbildning är grunden för personlig utveckling, anställbarhet och ett aktivt och ansvarstagande medborgarskap. Det är avgörande för livskraften i EU:s samhällen och ekonomier. Tillgång till bra och inkluderande utbildning och livslångt lärande är en rättighet för alla EU-medborgare i enlighet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Under covid-19-pandemin blev det tydligt att det är viktigt att förebygga strukturella hinder för lärande och kompetensutveckling som kan försämra människors möjligheter att hitta jobb och delta i samhället.

Det europeiska utbildningsområdet ska samverka med den europeiska kompetensagendan och det europeiska forskningsområdet för att ta tillvara kunskap och lägga grunden till återhämtning och välstånd i EU.

Samarbetsområden

EU-kommissionen och medlemsländerna arbetar för att förverkliga sin gemensamma vision för ett europeiskt utbildningsområde och inriktar insatserna på

EU:s arbete på utbildningsområdet omfattar

En förstärkt strategi för utbildningsområdet

Tanken om ett europeiskt utbildningsområde fick stöd på EU-ledarnas sociala toppmöte i Göteborg 2017 och de första åtgärdspaketen antogs 2018 och 2019.

Efter årtionden av nära samarbete har man redan nått goda resultat:

  • Nästan 95 procent av alla barn deltar i förskoleverksamhet från fyra års ålder.
  • Över 40 procent av de unga vuxna har en högre utbildning.
  • Nästan 90 procent av de unga lämnar skolan med antingen en gymnasieexamen eller en lärlingsplats.
  • 80 procent av de nyutexaminerade från Erasmus+ har fått ett jobb mindre än tre månader efter examen.

Trots de stora framstegen krävs mer arbete, framför allt när det gäller

  • andelen 15-åringar med svaga färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap
  • vuxnas deltagande i lärande.

I ett meddelande från september 2020 beskrev kommissionen sin nya vision för det europeiska utbildningsområdet och de konkreta åtgärderna för att förverkliga det.

Rådet svarade i februari 2021 med en resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet för perioden 2021–2030.

I november 2022 publicerade kommissionen sin rapport om framstegen med att förverkliga det europeiska området för utbildning. I rapporten beskrivs det arbete som gjorts hittills och återstående utmaningar.

Vad händer nu?

Under 2023 uppmanar kommissionen medlemsländerna och andra berörda parter att delta i halvtidsöversynen av det europeiska området för utbildning. Översynen inriktas på att dra lärdom av de första åren och skapa dynamik och engagemang fram till 2025.

År 2025 väntas en fullständig rapport om det europeiska utbildningsområdet.

Den strategiska ramen

Den strategiska ramen för det europeiska utbildningssamarbetet kommer att bidra till att förverkliga det europeiska utbildningsområdet genom att

  • hjälpa EU-länderna med deras utbildningsreformer
  • öka samverkanseffekten med andra politikområden, t.ex. forskning och innovation, socialpolitik, ungdom och sysselsättning samt med EU:s finansieringsinstrument för att bättre stödja nationella reformer
  • kartlägga mål och indikatorer för att vägleda arbetet och övervaka framstegen.

Den strategiska ramen ska strukturera samarbetet mellan EU-länderna och andra viktiga aktörer så att de kan förverkliga sin gemensamma vision.

Medlemsländerna fortsätter dock att besluta om innehållet och strukturen i sina utbildningssystem.