Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Avhopp från skolan

Bakgrund

Elever som inte går klart skolan löper större risk att drabbas av arbetslöshet, socialt utanförskap, fattigdom och dålig hälsa. Det finns många skäl till att ungdomar hoppar av skolan i förtid: personliga eller familjerelaterade problem, inlärningssvårigheter eller en utsatt socioekonomisk situation. Utbildningssystemet, skolmiljön och förhållandet mellan lärare och elever är också viktiga faktorer.

Eftersom skälen till att eleverna inte fullföljer sin skolgång ofta är komplexa och sammanlänkade måste strategier för att minska avhoppen täcka en rad aspekter och kombinera utbildningsinsatser, sociala åtgärder, ungdomsverksamhet och hälsofrågor. Du kan läsa mer om de här utmaningarna i kommissionens infografik.

Vad har man gjort hittills?

  • EU-länderna har satt upp som mål för 2020 att högst 10 procent av eleverna ska sluta skolan i förtid. Den årliga utbildningsöversikten innehåller data och analyser av utvecklingen i EU och medlemsländerna.
  • EU:s utbildningsministrar har antagit en rådsrekommendation om politiska strategier för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid. Där beskrivs en ram för enhetliga, övergripande och evidensbaserade strategier mot skolavhopp. Ministrarna enades om att samarbeta och utbyta bästa praxis och kunskap om effektiva sätt att ta itu med problemet.
  • En arbetsgrupp om tidiga skolavhopp har gått igenom bra praxis i de olika länderna och utbytt erfarenheter om hur man kan minska skolavhoppen. Arbetsgruppens slutrapport innehåller tolv viktiga budskap till beslutsfattarna som illustreras med en checklista med övergripande strategier och en bilaga med praktiska exempel från flera EU-länder.
  • Kommissionen har anordnat en konferens om vad man kan göra för att minska avhoppen från skolan. Man har också granskat strategierna mot skolavhopp i åtta EU-länder.
  • Arbetsgruppen för skolpolitik har lagt fram ett policydokument som beskriver hur man måste ta ett helhetsgrepp på skolavhoppen. Den har också tagit fram en digital europeisk verktygslåda med praktiska exempel för skolorna.
  • Rådet har också antagit slutsatser om att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och främja framgång i skolan.

Kommissionen har publicerat en studie med en utvärdering av EU:s och ländernas åtgärder sedan 2011 för att ta itu med skolavhoppen i 37 europeiska länder.

Studien visar att EU-åtgärderna gett positiva resultat överlag. I genomsnitt minskade andelen skolavhopp från 13,4 % 2011 till 10,2 % 2019.

Det finns dock fortfarande stora skillnader mellan länder och samhällsgrupper. Det är t.ex. vanligare att personer med invandrarbakgrund, unga män och de som bor på landsbygden lämnar skolan i förtid.

Fler åtgärder behövs därför för att hantera den här komplexa frågan. Studien jämför god nationell praxis och innehåller rekommendationer som kan bidra till framtida politiska åtgärder. Läs mer i sammanfattningen av studien och titta på videoklippet från School Education Gateway.

Initiativet för en lyckad skolgång

I sitt meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 lanserar kommissionen ett nytt initiativ för en lyckad skolgång (Pathways to school success). Initiativet ska hjälpa alla elever att skaffa sig grundläggande färdigheter på en viss lägstanivå.

Målet är att

  • ge alla elever chansen att skaffa sig grundläggande färdigheter på en viss lägstanivå
  • minimera antalet unga som lämnar skolan utan minst en gymnasieexamen
  • se till att eleverna mår bra i skolan.

Under våren 2021 blir det tillfälle att lämna synpunkter på initiativet i ett offentligt samråd. 

Europeiska verktygslådan för skolor

Europeiska verktygslådan för skolor förser beslutsfattare och lärare med resurser och praktiska exempel på hur man kan främja goda skolresultat och förebygga att eleverna slutar skolan i förtid.

Verktygslådan omfattar fem temaområden som är viktiga för att skolorna ska kunna ta ett helhetsgrepp på problemen. På varje område diskuteras vad som måste göras för att eleverna ska lyckas och som komplement finns exempel på insatser och länkar till mer läsning. Läs mer om verktygslådan i faktabladet.