Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strategisk ram

Den strategiska ramen för det europeiska utbildningsområdet främjar samarbetet mellan EU-länderna och en rad viktiga intressenter och gör det möjligt att följa arbetet med att förverkliga deras gemensamma vision.

Vad är den strategiska ramen?

Den strategiska ramen för det europeiska utbildningsområdet inrättades för att strukturera samarbetet mellan EU-länderna och andra viktiga aktörer så att de kan förverkliga sin gemensamma vision.

Den strategiska ramen

 • stärker möjligheterna till utbildningspolitiskt samarbete och gör det lättare att nå ut till berörda parter för att uppmuntra deras engagemang i det europeiska utbildningsområdet
 • ökar samverkanseffekten med andra relevanta initiativ, bland annat det europeiska forskningsområdet och Bolognaprocessen
 • bidrar till att fastställa mål och indikatorer för att vägleda och övervaka arbetet med att förverkliga det europeiska utbildningsområdet
 • gör utbildning till en integrerad del av den europeiska planeringsterminen.

Vad vill vi uppnå tillsammans?

Följande sju mål ska nås för att fullt ut förverkliga det europeiska utbildningsområdet.

Senast 2025

 • ska minst 60 procent av de nyutexaminerade från yrkesutbildningar ha deltagit i arbetsplatsförlagt lärande under sin utbildning
 • ska minst 47 procent av 25–64-åringarna ha deltagit i lärande under de senaste tolv månaderna.

Senast 2030

 • ska andelen 15‐åringar med svaga färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap vara lägre än 15 procent
 • ska andelen åttondeklassare med svaga färdigheter i datorkunskap och informationskompetens vara lägre än 15 procent
 • ska minst 96 procent av barnen mellan tre års ålder och åldern för obligatorisk skolstart delta i förskoleverksamhet eller barnomsorg
 • ska andelen elever som hoppar av skolan vara lägre än 9 procent
 • ska minst 45 procent av 25–34-åringarna ha en högskoleutbildning.

Rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet

Hur ska samarbetet gå till?

Fram till 2025 ska den strategiska ramen se till att man fortsätter att använda alla befintliga metoder för ömsesidigt lärande mellan medlemsländer och intressenter. Det rör sig om

 • arbetsgrupper som består av experter från EU-länderna och intressenter
 • aktiviteter för ömsesidigt lärande där ett medlemsland visar upp bästa praxis i sitt land eller bjuder in andra länder för att diskutera en viss fråga
 • inbördes utvärderingar där en grupp länder ger råd till ett land om ett specifikt nationellt problem
 • inbördes rådgivning där erfarna kollegor från några nationella förvaltningar ger råd om utformningen eller genomförandet av en strategi som kan lösa ett specifikt nationellt problem.

Läs mer om arbetsgrupperna

Utbildningsöversikten

Utöver dessa former för samarbete beskriver utbildningsöversikten de framsteg som har gjorts när det gäller mål och indikatorer för det europeiska utbildningsområdet.

Läs mer om utbildningsöversikten

Europeiska planeringsterminen

Analysen i utbildningsöversikten ingår i utvärderingen av medlemsländernas bredare socioekonomiska framsteg inom den europeiska planeringsterminen.

Läs mer om den europeiska planeringsterminen

Europeiska utbildningstoppmötet

Det europeiska utbildningstoppmötet fungerar bland annat som ett samarbetsforum där medlemsländer och intressenter kan utbyta god praxis i fråga om utbildningspolitik.

Läs mer om det europeiska utbildningstoppmötet