Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strateški okvir

Strateški okvir evropskega izobraževalnega prostora spodbuja sodelovanje med državami članicami Evropske unije in ključnimi deležniki ter omogoča spremljanje napredka pri doseganju njihove skupne vizije.

Kaj je strateški okvir?

Strateški okvir evropskega izobraževalnega prostora je bil vzpostavljen za strukturiranje sodelovanja med državami članicami Evropske unije (EU) in ključnimi deležniki, da bi uresničili svojo skupno vizijo.

Okvir to dosega s:

 • krepitvijo instrumentov političnega sodelovanja in navezovanjem stikov z deležniki za spodbujanje njihovega sodelovanja pri pobudi
 • krepitvijo sinergij z drugimi ustreznimi pobudami, med drugim z evropskim raziskovalnim prostorom in bolonjskim procesom
 • opredelitvijo ciljev in kazalnikov za usmerjanje dela in spremljanje napredka pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora
 • spodbujanjem vključevanja izobraževanja in usposabljanja v proces evropskega semestra

Kaj želimo skupaj doseči?

Za popolno uresničitev evropskega izobraževalnega prostora bi bilo treba doseči naslednjih sedem ciljev.

Do leta 2025

 • vsaj 60 % novih diplomantov iz PIU bi med svojim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem moralo sodelovati v učenju skozi delo
 • vsaj 47 % odraslih v starosti od 25 do 64 let bi moralo biti vključenih v izobraževanje v zadnjih 12 mesecih

Do leta 2030

 • delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate na področju branja, matematike in naravoslovja, naj bi znašal manj kot 15 %
 • delež osmošolcev in osmošolk z nizkimi dosežki pri računalniški in informacijski pismenosti bi moral biti manjši od 15 %
 • v predšolsko vzgojo in varstvo bi moralo biti vključenih vsaj 96 % otrok med tretjim letom starosti in šoloobvezno starostjo
 • izobraževanje in usposabljanje naj bi zgodaj opustilo manj kot 9 % učencev in učenk
 • vsaj 45 % oseb, starih od 25 do 34 let, bi moralo imeti visokošolsko izobrazbo

Več informacij je na voljo v Resoluciji Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju

Kako bo potekalo sodelovanje?

Strateški okvir bo do leta 2025 ohranil vse obstoječe metode vzajemnega učenja med državami članicami in deležniki. Med temi so:

 • delovne skupine strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki
 • dejavnosti vzajemnega učenja, ki jih država članica gosti, da bi prikazala obstoječo dobro prakso na nacionalni ravni ali proučila določeno vprašanje z drugimi državami članicami
 • medsebojne preglede, v okviru katerih skupina držav članic drugi državi članici zagotavlja smernice glede posebnega nacionalnega izziva
 • medsebojno svetovanje, pri katerem sodelujejo izkušeni predstavniki omejenega števila nacionalnih uprav, ki svetujejo pri oblikovanju ali izvajanju politike kot odziv na poseben nacionalni izziv

Več o delovnih skupinah

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Poleg teh načinov sodelovanja Pregled izobraževanja in usposabljanja poroča o napredku pri doseganju ciljev in kazalnikov, povezanih z doseganjem evropskega izobraževalnega prostora.

Več informacij o Pregledu izobraževanja in usposabljanja

Proces evropskega semestra

Analiza iz Pregleda izobraževanja in usposabljanja se upošteva pri oceni širšega socialno-ekonomskega napredka držav članic v okviru procesa evropskega semestra.

Več o evropskem semestru

Tretji evropski vrh o izobraževanju

Evropski vrh o izobraževanju deluje tudi kot forum za države članice in deležnike za sodelovanje in izmenjavo najboljših praks na področju politike izobraževanja in usposabljanja.

Več o evropskem vrhu o izobraževanju