Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

O evropskem izobraževalnem prostoru

Pobuda za evropski izobraževalni prostor podpira sodelovanje držav članic Evropske unije pri oblikovanju odpornejših in bolj vključujočih sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Kaj je cilj evropskega izobraževalnega prostora?

Izobrazba je temelj osebne izpolnitve, zaposljivosti ter aktivnega in odgovornega državljanstva. Bistvenega pomena je tudi za vitalnost evropske družbe in gospodarstva. Dostop do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja je pravica vseh državljank in državljanov, kot je zapisano v evropskem stebru socialnih pravic.

Poleg tega je pandemija COVID-19 pokazala, kako pomembno je odstraniti strukturne ovire za učenje in razvoj spretnosti, ki lahko negativno vplivajo na zaposlitvene možnosti in udeležbo ljudi v družbi.

Evropski izobraževalni prostor si bo v sinergiji z evropskim programom znanj in spretnosti ter evropskim raziskovalnim prostorom prizadeval, da bi izkoristili znanje in ga postavili za temelj okrevanja in blaginje Evrope.

Prednostna področja za sodelovanje

Evropska komisija in države članice Evropske unije si prizadevajo uresničiti skupno vizijo evropskega izobraževalnega prostora. Pri tem se osredotočajo na:

Dejavnosti EU na posameznih področjih izobraževanja

Okrepljen pristop za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora

Evropski voditelji in voditeljice so zamisel o oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora prvič potrdili leta 2017 na socialnem vrhu v Göteborgu na Švedskem. Prvi svežnji ukrepov so bili sprejeti v letih 2018 in 2019.

Po desetletjih tesnega sodelovanja je že dosežen znaten napredek:

  • v predšolsko vzgojo je od četrtega leta dalje vključenih skoraj 95 % otrok
  • več kot 40 % mladih odraslih pridobi visokošolsko izobrazbo
  • skoraj 90 % mladih pridobi sekundarno izobrazbo ali izobraževanje nadaljuje z usposabljanjem
  • 80 % novih diplomantov programa Erasmus+ se zaposli v manj kot treh mesecih po diplomi

Ti rezultati pomenijo velik napredek, vendar je potrebno nadaljnje delo, zlasti glede

  • deleža 15-letnikov s slabo bralno, matematično in naravoslovno pismenostjo
  • vključenosti odraslih v izobraževanje

Septembra 2020 je Komisija objavila sporočilo, v katerem je predstavila prenovljeno vizijo evropskega izobraževalnega prostora in konkretne ukrepe za njeno uresničitev.

Svet EU je nato februarja 2021 objavil resolucijo o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju za obdobje 2021–2030.

Komisija je novembra 2022 objavila poročilo o napredku pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora. Poročilo poudarja dosedanje delo in izzive, ki jih je treba še obravnavati.

Naslednji koraki

Komisija leta 2023 poziva države članice in druge deležnike, naj se pridružijo postopku vmesnega pregleda evropskega izobraževalnega prostora. Pregled se osredotoča na izkušnje iz prvih let ter ustvarjanje zagona in zavezanosti do leta 2025.

Leta 2025 naj bi bilo pripravljeno celo poročilo o evropskem izobraževalnem prostoru.

Strateški okvir

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju bo prispeval k uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora s:

  • podporo državam članicam EU pri njihovih reformah sistemov izobraževanja in usposabljanja
  • krepitvijo sinergij z drugimi področji politike, kot so raziskave in inovacije, socialna politika, zaposlovanje in mladi, ter z instrumenti financiranja EU za boljšo podporo nacionalnim reformam
  • opredelitvijo ciljev in kazalnikov za usmerjanje dela in spremljanje napredka

Strateški okvir je bistvena struktura za sodelovanje med državami članicami in glavnimi deležniki pri uresničevanju skupne vizije.

Vsebina in struktura sistemov izobraževanja in usposabljanja držav članic ostajata v pristojnosti ustreznih nacionalnih in/ali regionalnih organov.