Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učenie sa jazykov od útleho veku

O čo ide?

Kontakt s cudzími jazykmi už v ranom veku môže u detí viesť k tomu, že sa budú rýchlejšie učiť jazyky, budú lepšie ovládať rodnú reč a dosahovať lepšie výsledky v iných oblastiach. Preto ministri školstva krajín EÚ podporujú výučbu aspoň dvoch cudzích jazykov už od veľmi útleho veku.

Prečo je to potrebné?

Učenie sa jazykov od útleho veku môže okrem vytvorenia základov pre ďalšie učenie ovplyvniť postoj k iným jazykom a kultúram. Práve to je hlavným motívom viacerých iniciatív Európskej komisie, ktoré majú propagovať učenie sa jazykov od útleho veku a podporovať ďalší výskum v tejto oblasti.

Čo sa doteraz dosiahlo?

V rámci Komisie existuje skupina národných expertov pre oblasť učenia sa jazykov od útleho veku na predškolskej úrovni. Táto skupina si vymieňa informácie o situácii v rôznych krajinách a navrhuje politické odporúčania a usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania týchto politík. Výsledky práce a diskusií tejto skupiny boli v roku 2011 uverejnené v odbornej príručke.

Európska komisia v máji 2018 prijala návrh odporúčania Rady týkajúceho sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Tento návrh vychádza z už vykonanej práce v tejto oblasti, najmä z kľúčových zásad rámca kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, ktoré v roku 2014 navrhla pracovná skupina národných expertov.

Čo bude nasledovať?

Program Erasmus+ prináša nové príležitosti na vytváranie strategických partnerstiev v oblasti učenia sa jazykov od útleho veku.

Učenie sa jazykov od útleho veku je predmetom diskusií aj v rámci všeobecnejšej stratégie Európskej komisie pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.