Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jazyková rozmanitosť

Prehľad

Jazyky definujú osobnú identitu, ale zároveň sú súčasťou spoločného dedičstva. Môžu slúžiť ako most k iným národom a kultúram tým, že podporujú vzájomné porozumenie a spoločný pocit európskej identity.

Účinné politiky a iniciatívy v oblasti viacjazyčnosti môžu zlepšiť príležitosti pre občanov. Jazykové zručnosti môžu zvýšiť ich zamestnateľnosť, uľahčiť prístup k službám a právam a prispieť k solidarite prostredníctvom intenzívnejšieho medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti.

V súčasnosti má EÚ tri abecedy a 24 úradných jazykov. Približne ďalšími 60 jazykmi sa hovorí v niektorých regiónoch alebo určitých skupinách obyvateľov. Množstvo ďalších jazykov sa do EÚ dostalo spolu s prisťahovalectvom. Odhaduje sa, že v krajinách EÚ žije v súčasnosti najmenej 175 národností.

Jazyková rozmanitosť je zakotvená v článku 22 Charty základných práv Európskej únie. Rešpektovanie práv príslušníkov menšín je základným prvkom Charty. Zakazuje sa v nej diskriminácia ľudí patriacich k menšinám a vyžaduje sa rešpektovanie kultúrnej, náboženskej a jazykovej rozmanitosti v celej Únii. Komisia pri vykonávaní práva EÚ zabezpečuje dodržiavanie základných práv, a najmä právo na nediskrimináciu.

Členské štáty však majú výlučné právo vymedziť alebo uznať národnostné menšiny v rámci svojich hraníc vrátane práv menšinových skupín na sebaurčenie (ako sa stanovuje v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy a v Rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín). Toto právo sa vzťahuje aj na štátne a regionálne menšinové jazyky.

Každá krajina má iný stupeň jazykovej rozmanitosti a rôzne spôsoby prístupu k nej. V dvojjazyčných regiónoch a viacjazyčných triedach po celej Európe možno nájsť množstvo zaujímavých pedagogických prístupov. Eurydice, sieť Európskej únie združujúca vnútroštátne subjekty pre analýzu vzdelávania vo všetkých krajinách programu Erasmus+, zaradila do správy Kľúčové údaje o výučbe jazykov na školách v Európe z roku 2017 podporné opatrenia na výučbu regionálnych a menšinových jazykov. Novšia publikácia siete Eurydice poskytuje konkrétny prehľad opatrení, ktoré prijali vzdelávacie orgány na podporu výučby regionálnych a menšinových jazykov na školách.

Ako EÚ podporuje jazykovú rozmanitosť

Komisia sa každý rok 26. septembra spojí s Radou Európy, Európskym centrom pre moderné jazyky, jazykovými inštitútmi a občanmi v celej Európe, aby počas Európskeho dňa jazykov propagovali jazykovú rozmanitosť a učenie sa jazykov. Táto iniciatíva oslavuje jazykovú rozmanitosť prostredníctvom rôznych podujatí a akcií.

EÚ bude prostredníctvom svojich vzdelávacích a kultúrnych programov aj naďalej podporovať projekty v oblasti jazykového vzdelávania. Ide napríklad o programy financovania, ako sú Erasmus+ a Kreatívna Európa. Jazykovú rozmanitosť podporuje Únia aj prostredníctvom programov mobility, projektov spolupráce a iniciatívou Európske hlavné mestá kultúry. Vďaka týmto programom sa podarilo zrealizovať celý rad úspešných projektov na podporu učenia sa a zviditeľnenia regionálnych a menšinových jazykov v Európe. Niektoré príklady možno nájsť v správe Eurydice o vyučovaní regionálnych a menšinových jazykov na školách v Európe.

Program Kreatívna Európa podporuje aj umelecký preklad s cieľom sprístupniť dôležité literárne diela a zachovať jazykovú rozmanitosť v EÚ.