Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monikielisyyspolitiikka

Miksi monikielisyys on tärkeää?

Kielitaito on yksi tärkeimmistä eurooppalaisen koulutusalueen rakennuspalikoista. Se on välttämätöntä rajat ylittävän liikkuvuuden, yhteistyön ja maiden välisen ymmärryksen kannalta.

Monien kielten rinnakkaiselo symboloi Euroopan unionin pyrkimystä olla moninaisuudessaan yhtenäinen, joka on yksi Euroopan yhdentymisen kulmakivistä. Kielet ovat tärkeä osa ihmisen identiteettiä, ja samalla myös osa kollektiivista perintöä.

EU on edistänyt kieltenoppimista kaikkialla Euroopassa jo pitkään. Kieltenopetuksen kunnianhimoisen koulutuspolitiikan tueksi voi löytää lukuisia perusteluja:

  • kielitaito antaa yksilölle mahdollisuuksia sekä henkilökohtaisessa että työelämässä
  • kielitaito kasvattaa yhteiskunnan kulttuuritietoisuutta, keskinäistä ymmärrystä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta
  • kielitaitoiset ja monikulttuurisuutta ymmärtävät työntekijät ovat tärkeä voimavara yrityksille menestyksen ja kasvun siivittämiseksi globaaleilla markkinoilla.

Tutustu EU:n toimiin kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi

EU ja monikielisyyden edistäminen

Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ on EU:n ohjelma, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia parantaa kielitaitoa. Ohjelman kautta voi osallistua koulutusvaihtoon, harjoitteluun, nuoriso- tai urheilutoimintaan toisessa Euroopan maassa.

Ohjelmalla edistetään kieltenoppimista jo nuoresta lähtien antamalla koululaisille, oppilasryhmille ja koulujen, ammattikoulujen ja koulutuslaitosten luokille mahdollisuuksia opiskella ulkomaisessa isäntäkoulussa tai osallistua harjoitteluun toisessa Euroopan maassa.

Erasmus+ -ohjelman budjetti vuosille 2021–2027 on noin 26,2 miljardia euroa. Se on lähes kaksinkertainen edelliseen ohjelmakauteen verrattuna.

Tutustu Erasmus+ -ohjelmaan

EU:n rahoittamat hankkeet

Listiac

EU:n Erasmus+ -ohjelmasta vuosina 2019–2022 tukema Listiac-hanke (Linguistical Sensitive Teaching in All Classrooms) edisti kielitietoista opetusta kaikilla koulutusasteilla.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin teoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työkalua, joka auttaa opettajia ja opettajaksi opiskelevia lisäämään kielitietoisuutta ajattelussaan, asenteissaan ja opetuksessaan.

Lisätietoa Listiac-hankkeesta

MultiMind

MultiMind on tutkimus- ja koulutusfoorumi, jossa monitieteisen lähestymistavan avulla pyritään löytämään läpimurtoja monikielisyystutkimuksessa. Hankkeeseen myönnettiin rahoitusta EU:n Marie Skłodowska-Curie -toimista (MSCA).

Lisätietoa MultiMind-hankkeesta

Näyttöön perustuva päätöksenteko ja vertaisoppiminen

Euroopan komissio järjestää monenlaisia tapahtumia asiantuntijoille ja sidosryhmille, kuten paneelikeskusteluja, seminaareja ja verkkotapahtumia sekä tilaa tutkimuksia, joilla edistetään vertaisoppimista jäsenvaltioiden välillä ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa kaikilla tasoilla.

Komissio julkaisee vuosittain koulutuksen seurantakatsauksen, johon on kerätty tietoja EU-maiden koulutusjärjestelmien kehityksestä.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä myös Eurostatin ja OECD:n kanssa kerätessään ja analysoidessaan tietoa kieltenopetuksesta ja -oppimisesta Euroopassa.

Lisätietoa koulutuksen seurantakatsauksesta

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD

Euroopan komissio on vuodesta 2018 alkaen kehittänyt yhteistyössä OECD:n kanssa PISA-ohjelman (kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma) kielitaitoarviointia.

PISA-tutkimuksella mitataan 15-vuotiaiden lukutaitoa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamista sekä millaisia taitoja heillä on kohdata tosielämän haasteita, joihin kuuluu esimerkiksi opiskelu ja työskentely globaalissa maailmassa.

Lisätietoa PISA-tutkimuksen kielitaitoarvioinnista

Euroopan neuvosto

Euroopan komissio tekee yhteistyötä myös Euroopan neuvoston ja sen Eurooppalaisen nykykielten keskuksen kanssa.

Yhteistyöllä keskitytään edistämään innovaatioita kieltenopetuksessa kahdella tavalla:

  • edistetään nuorten maahanmuuttajien kotoutumista ja koulumenestystä tukemalla monikielisiä opetusryhmiä
  • tuetaan RELANG-hanketta (aloite kieltenoppimisen opetussuunnitelmien, testien ja kokeiden yhdistämiseksi kieliä koskevaan yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen), jolla autetaan opetusviranomaisia hyödyntämään kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä kielitaidon arvioinnissa.

 

Aiheeseen liittyvää