Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om politikken for flersprogethed

Fokus på flersprogethed

Sproglige kompetencer er vigtige for opbygningen af et europæisk uddannelsesområde. Mobilitet, samarbejde og gensidig forståelse på tværs af grænserne afhænger af dem.

At mange sprog eksisterer side om side i Europa vidner om EU's grundlæggende bestræbelse på at være forenet i mangfoldighed. Sprog er en del af vores personlige identitet, men også en del af vores fælles arvegods.

EU har længe arbejdet på at styrke sprogindlæringen i hele Europa. Der er mange gode grunde til at være ambitiøs, når det gælder udformningen af uddannelses- og sprogpolitikker:

  • For den enkelte giver det at lære sprog personlige og karrieremæssige muligheder.
  • For samfundet fremmer det kulturel bevidsthed, gensidig forståelse og social samhørighed.
  • For virksomhederne er medarbejdere med sproglige og interkulturelle kompetencer en vigtig ressource, som kan bidrage til vækst og succes på de globale markeder.

Læs mere om EU's indsats for at fremme den sproglige mangfoldighed

EU-initiativer, der fremmer flersprogethed

Erasmus+-programmet:

Med Erasmus+-programmet hjælper EU personer, der ønsker at skærpe deres sprogfærdigheder gennem deltagelse i uddannelses-, ungdoms- og sportsaktiviteter i et andet europæisk land.

Programmet styrker sprogindlæringen fra en tidlig alder ved at give elever, grupper af elever samt klasser på skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner mulighed for et ophold på en værtsskole eller et praktikophold i et andet europæisk land.

Erasmus+-programmet for 2021-2027 har et anslået budget på 26,2 mia. euro – næsten en fordobling af budgettet i forhold til den foregående programperiode.

Udforsk mulighederne med Erasmus+

EU-finansierede projekter

LISTIAC-projektet

EU har støttet projektet vedrørende sprogfølsom undervisning – LISTIAC-projektet (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) – fra 2019 til 2022 ved at yde finansiering gennem Erasmus+-programmet.

Med afsæt i teori udviklede og testede man et refleksionsværktøj, der skal gøre fremtidens lærere mere sprogfølsomme i deres holdninger og handlinger.

Læs mere om LISTIAC-projektet:

MultiMind-projektet

MultiMind er en forsknings- og uddannelsesplatform, der skal skabe grundlæggende nybrud inden for forskningen i flersprogethed gennem en tværfaglig tilgang. Projektet har modtaget støtte fra EU's Marie Skłodowska-Curie-program (MSCA).

Bliv klogere på MultiMind-projektet.

Evidensbaseret politikudformning og peerlæring

Kommissionen tilrettelægger forskellige aktiviteter med politiske eksperter og interessenter, herunder paneldiskussioner, seminarer og onlinearrangementer, og støtter forskning for at fremme peerlæring mellem EU-landene og anspore til evidensbaseret politikudformning på alle niveauer.

Hvert år offentliggør Kommissionen rapporten om uddannelsesovervågning. Her samles en bred vifte af dokumentation om udviklingen i EU-landenes uddannelsessystemer.

I samarbejde med Eurostat og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) indsamler og analyserer Kommissionen data om sprogundervisning og sprogindlæring i hele Europa.

Se rapporten om uddannelsesovervågning

Samarbejde med internationale organisationer

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

Kommissionen har siden 2018 samarbejdet med OECD om at udvikle programmet for international elevevaluering (PISA) og modulet for test af fremmedsprogsfærdigheder (FLA).

PISA måler 15-åriges evne til at bruge deres viden og færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab til at klare reelle udfordringer, bl.a. at studere og arbejde i en globaliseret verden.

Læs mere om PISA og test af fremmedsprogsfærdigheder

Europarådet

Kommissionen samarbejder også med Europarådet og dets center for moderne sprog.

I samarbejdet er der fokus på at fremme innovation i sprogundervisningen via:

 

Se også