Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Več o politiki večjezičnosti

Pomen večjezičnosti

Jezikovne kompetence so v središču oblikovanja evropskega izobraževalnega prostora. Nepogrešljive so za čezmejno mobilnost, sodelovanje in medsebojno razumevanje.

Sožitje številnih jezikov v Evropi lepo ponazarja prizadevanje Evropske unije za združenost v raznolikosti, ki je ena od temeljnih vrednot evropskega povezovanja. Jeziki določajo osebno identiteto, vendar so tudi del skupne dediščine.

EU že dolgo spodbuja učenje jezikov v Evropi. Številni argumenti govorijo v prid ambicioznim izobraževalnim politikam v zvezi z učenjem jezikov:

  • učenje jezikov prinaša posameznikom osebne in poklicne priložnosti
  • v družbi se spodbujajo kulturna ozaveščenost, medsebojno razumevanje in socialna kohezija
  • v podjetjih so zaposleni z jezikovnimi in medkulturnimi kompetencami ključni vir, ki jim pomaga pri uspehu in rasti na svetovnih trgih

Ukrepi EU za spodbujanje jezikovne raznolikosti

Ukrepi EU za spodbujanje večjezičnosti

Program Erasmus+

EU v okviru programa Erasmus+ ljudem ponuja številne priložnosti za izboljšanje jezikovnega znanja prek izobraževanja in usposabljanja ter mladinskih in športnih dejavnosti v drugi evropski državi.

Program spodbuja učenje jezikov od zgodnjega otroštva, saj učencem in dijakom, skupinam učencev in dijakov ter razredom v šolah in ustanovah za poklicno izobraževanje in usposabljanje omogoča pridobitev učnih izkušenj v šoli gostiteljici ali opravljanje pripravništva v drugi evropski državi.

Proračun programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 je ocenjen na 26,2 milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat več kot v prejšnjem programskem obdobju.

Več o priložnostih v okviru programa Erasmus+

Projekti, ki jih financira EU

Projekt LISTIAC

EU je podprla projekt LISTIAC (jezikovno občutljivo poučevanje v vseh razredih) med letoma 2019 in 2022 z zagotavljanjem financiranja v okviru programa Erasmus+.

V okviru projekta je bilo razvito in preizkušeno teoretično podprto orodje za razmislek, s katerim naj bi (prihodnji) učitelji in učiteljice v postali bolj jezikovno občutljivi pri poučevanju v razredu.

Več o projektu LISTIAC

Projekt MultiMind

MultiMind je platforma za raziskave in usposabljanje, ki si prizadeva za pomembne preboje v raziskavah večjezičnosti na podlagi večdisciplinarnega pristopa. Projekt je bil financiran v okviru ukrepov EU Marie Skłodowske-Curie.

Več o projektu MultiMind

Z dokazi podprto oblikovanje politik in vzajemno učenje

Komisija organizira različne dejavnosti s strokovnjaki za politiko in zainteresiranimi stranmi, denimo okrogle mize, seminarje in spletne dogodke, ter naroča raziskave za spodbujanje vzajemnega učenja med državami članicami in z dokazi podprtega oblikovanja politik na vseh ravneh.

Komisija vsako leto objavi Pregled izobraževanja in usposabljanja, v katerem predstavi razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah članicah EU.

Komisija sodeluje tudi z Eurostatom in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pri zbiranju in analizi podatkov o poučevanju in učenju jezikov po vsej Evropi.

Več o Pregledu izobraževanja in usposabljanja

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Komisija od leta 2018 sodeluje z OECD pri razvoju modula za ocenjevanje znanja tujih jezikov v sklopu Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA).

Program PISA meri sposobnost petnajstletnikov, da uporabljajo svoje bralno, matematično in naravoslovno znanje in spretnosti za soočanje z življenjskimi izzivi, vključno s študijem in delom v globaliziranem svetu.

Več informacij o ocenjevanju znanja tujih jezikov po programu PISA

Svet Evrope

Komisija sodeluje tudi s Svetom Evrope in njegovim Evropskim centrom za sodobne jezike.

Sodelovanje se osredotoča na spodbujanje inovacij pri poučevanju jezikov na dveh področjih:

 

Sorodne vsebine