Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

EU:s politik för flerspråkighet

Varför är det viktigt med flerspråkighet?

Språkkunskaper står i centrum för det europeiska utbildningsområdet. De behövs för utbyten, samarbete och ömsesidig förståelse över gränserna.

Flerspråkigheten är en hörnsten i EU-samarbetet och en kraftfull symbol för EU:s motto ”förenade i mångfalden”. Språken ger oss vår identitet och är en del av ett gemensamt arv.

EU har arbetat för språkinlärning i hela EU under lång tid. Det finns många starka argument för långtgående strategier för språkinlärning:

  • För enskilda banar språkkunskaper väg för möjligheter både i yrkeslivet och på ett personligt plan.
  • För samhället leder språkkunskaper till kulturell medvetenhet, ömsesidig förståelse och social sammanhållning.
  • För företagen är anställda med språkkunskaper och interkulturell kompetens viktiga resurser som hjälper företagen att lyckas och växa på världsmarknaderna.

Se vad EU gör för att främja språklig mångfald

EU-åtgärder för att främja flerspråkighet

Programmet Erasmus+

Tack vare programmet Erasmus+ kan EU erbjuda människor många möjligheter att förbättra sina språkkunskaper genom att delta i utbildningar och ungdoms- och idrottsverksamhet i andra europeiska länder.

Programmet främjar språkinlärning från tidig ålder genom att elever, elevgrupper och klasser kan gå i skolan eller göra praktik i ett annat europeiskt land.

Erasmus+ har en budget på cirka 26,2 miljarder euro för perioden 2021–2027. Det är nästan dubbelt så mycket som under den föregående programperioden.

Upptäck möjligheterna med Erasmus+

EU-finansierade projekt

Listiac-projektet

Mellan 2019 och 2022 stödde EU Listiac-projektet (Språkmedveten undervisning i alla klassrum) genom finansiering från Erasmus+.

Inom projektet tog man fram och testade ett teoriinspirerat reflektionsverktyg som ska göra (blivande) lärare mer språkligt medvetna i arbetet och i sina värderingar.

Läs mer om Listiac-projektet

MultiMind-projektet

MultiMind är en forsknings- och utbildningsplattform som ska leda till genombrott inom flerspråkighetsforskningen genom att anlägga ett tvärvetenskapligt synsätt. Projektet har fått stöd från EU:s Marie Skłodowska-Curie-åtgärder.

Läs mer om MultiMind-projektet

Evidensbaserat beslutsfattande och peer learning

Kommissionen anordnar olika aktiviteter med politiska experter och aktörer, bland annat paneldiskussioner, seminarier och onlineevenemang, och beställer forskning för att uppmuntra peer learning bland medlemsländerna och evidensbaserat beslutsfattande på alla nivåer.

Varje år publicerar kommissionen en utbildningsöversikt med en mängd fakta om hur utbildningssystemen har utvecklats i EU-länder.

Kommissionen samarbetar också med Eurostat och OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) för att samla in och analysera data om språkundervisning och språkinlärning i Europa.

Läs mer om utbildningsöversikten

Samarbete med internationella organisationer

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

Sedan 2018 samarbetar kommissionen med OECD om Pisaundersökningens modul för bedömning av kunskaper i främmande språk.

I Pisaundersökningen mäter man hur 15-åringar använder sin läsförmåga och kunskaper i matematik och naturvetenskap för att lösa praktiska problem, till exempel när det gäller att studera och jobba i en globaliserad värld.

Läs mer om Pisas bedömning av kunskaper i främmande språk

Europarådet

Kommissionen samarbetar också med Europarådet och Europeiska centrumet för moderna språk.

Samarbetet är inriktat på att stimulera innovationer inom språkundervisning genom två spår:

  • Stöd till flerspråkighet i klassrummet för att hjälpa unga migranters integrering och skolframgångar.
  • Relang-initiativet (koppla läroplaner, prov och examina i språk till den gemensamma europeiska referensramen för språk) ska hjälpa utbildningsmyndigheter att koppla språkprov till kunskapsnivåerna i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 

Relaterat innehåll