Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politika viacjazyčnosti

Prečo je viacjazyčnosť dôležitá?

Motto EÚ „zjednotení v rozmanitosti“ je symbolom významného prínosu, ktorý má jazyková rozmanitosť a jazykové vzdelávanie pre európsky projekt. 

Jazyky spájajú ľudí, sprístupňujú iné krajiny a ich kultúry a posilňujú medzikultúrne porozumenie. Ovládanie cudzích jazykov zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní zamestnateľnosti a mobility. Viacjazyčnosť takisto zlepšuje konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ

Z dôvodu nedostatočných jazykových znalostí môžu podniky prísť o kontrakty s medzinárodnými partnermi. Bráni to zároveň aj mobilite kvalifikovaných a zručných pracovníkov. Napriek tomu ešte stále príliš veľa Európanov ukončí školskú dochádzku bez praktických znalostí druhého jazyka. EÚ si preto stanovila ako prioritu zlepšenie výučby jazykov a jazykového vzdelávania.

Čo robí EÚ na podporu viacjazyčnosti?

záveroch Rady o viacjazyčnosti a rozvoji jazykových schopností sa členské štáty zaviazali posilniť spoluprácu v oblasti viacjazyčnosti a zlepšiť efektívnosť výučby jazykov na školách.

Európska komisia spolupracuje s vládami členských štátov na dosiahnutí ambiciózneho cieľa: aby sa všetci občania učili aspoň dva cudzie jazyky a aby sa cudzie jazyky začali učiť od útleho veku

Túto víziu potvrdili hlavy štátov EÚ ako súčasť návrhu na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru. Ďalšia podpora tohto cieľa sa odrazila v záveroch Európskej rady z decembra 2017.

Na túto výzvu zo strany členských štátov posilniť ústrednú úlohu viacjazyčnosti v rámci európskeho projektu reaguje Komisia prostredníctvom:

Tieto aktivity sú podporované prostredníctvom:

Príležitosti pre mladých ľudí na zlepšenie ich jazykových znalostí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy a podporu odbornej a vzdelávacej mobility ponúka aj program Erasmus+.