Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politika viacjazyčnosti

Význam viacjazyčnosti

Jazykové kompetencie majú ústredný význam pre budovanie európskeho vzdelávacieho priestoru. Sú nevyhnutné pre cezhraničnú mobilitu, spoluprácu a vzájomné porozumenie.

Spolunažívanie mnohých jazykov v Európe symbolizuje intenzívne úsilie Európskej únie (EÚ) o dosiahnutie jednoty v rozmanitosti, teda jedného zo základných kameňov európskeho projektu. Jazyky definujú osobné identity, ale zároveň sú súčasťou spoločného dedičstva.

EÚ dlhodobo podporuje jazykové vzdelávanie v celej Európe. Argumentov v prospech podpory ambicióznych politík v oblasti vzdelávania, pokiaľ ide o výučbu jazykov, je veľmi mnoho:

  • učenie jazykov vytvára osobné a profesionálne príležitosti pre jednotlivcov.
  • popri tom podporuje kultúrne povedomie, vzájomné porozumenie a sociálnu súdržnosť v celej spoločnosti
  • pre podniky sú pracovníci s jazykovými a medzikultúrnymi kompetenciami životne dôležitým zdrojom, ktorý im pomáha uspieť a rásť na svetových trhoch.

Opatrenia EÚ na podporu jazykovej rozmanitosti

Opatrenia EÚ na podporu viacjazyčnosti

Program Erasmus+

Prostredníctvom programu Erasmus+ ponúka EÚ ľuďom mnoho príležitostí na zlepšenie ich jazykových zručností prostredníctvom účasti na vzdelávaní, odbornej príprave, mládežníckych a športových aktivitách v inej európskej krajine.

Program podporuje jazykové vzdelávanie od útleho veku tým, že umožňuje žiakom, skupinám žiakov a triedam v školách a inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy študovať v hostiteľskej škole alebo sa zúčastniť na stáži v inej európskej krajine.

Odhadovaný rozpočet programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 predstavuje 26,2 miliardy EUR, čo je takmer dvojnásobok rozpočtu na predchádzajúce programové obdobie.

Príležitosti v rámci programu Erasmus+

Projekty financované EÚ

Projekt LISTIAC

V období od roku 2019 do roku 2022 EÚ podporila projekt LISTIAC (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms – jazykovo citlivá výučba vo všetkých triedach) poskytnutím finančných prostriedkov prostredníctvom programu Erasmus+.

V rámci projektu sa vytvoril a otestoval nástroj pre reflexiu, ktorý je založený na teoretických znalostiach a ktorého cieľom je zabezpečiť, aby boli učitelia v rámci svojho presvedčenia, postojov a činností viac citliví v jazykových otázkach.

Viac o projekte LISTIAC

Projekt MultiMind

MultiMind je platforma pre výskum a odbornú prípravu, ktorá sa usiluje o zásadné prelomy vo výskume viacjazyčnosti na základe multidisciplinárneho prístupu. Tento projekt získal finančné prostriedky z akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA).

Ďalšie informácie o projekte MultiMind

Tvorba politiky založená na dôkazoch a partnerské učenie

Komisia organizuje rôzne činnosti s expertmi na politiku a so zainteresovanými stranami vrátane panelových diskusií, seminárov a online podujatí a zadáva výskum na podporu partnerského učenia medzi členskými štátmi a tvorby politiky založenej na dôkazoch na všetkých úrovniach.

Komisia každoročne uverejňuje Monitor vzdelávania a odbornej prípravy. Monitor zhromažďuje širokú škálu dôkazov o tom, ako sa vyvíjajú systémy vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ.

Komisia spolupracuje aj s Eurostatom a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na zbere a analýze údajov o výučbe a učení sa jazykov v celej Európe.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Komisia od roku 2018 spolupracuje s OECD na vývoji modulu pre hodnotenie cudzích jazykov (FLA) v rámci Programu pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA).

Program PISA meria schopnosť 15-ročných žiakov využívať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti čítania, matematiky a vedy na riešenie skutočných výziev vrátane štúdia a práce v globalizovanom svete.

Viac informácií o hodnotení cudzích jazykov v rámci programu PISA

Rada Európy

Komisia spolupracuje aj s Radou Európy a jej Európskym centrom pre moderné jazyky.

Táto spolupráca sa zameriava na podporu inovácie vo výučbe jazykov dvoma spôsobmi:

 

Súvisiaci obsah