Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Polityka wielojęzyczności

Dlaczego wielojęzyczność jest ważna?

Motto UE „Zjednoczeni w różnorodności” symbolizuje istotny wkład, jaki różnorodność językowa i uczenie się języków wnoszą w projekt integracji europejskiej. 

Języki łączą ludzi, przybliżają nam inne kraje i kultury oraz umożliwiają porozumienie między kulturami. Znajomość języków obcych odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu szans na zatrudnienie i ułatwianiu mobilności. Wielojęzyczność sprzyja również poprawie konkurencyjności unijnej gospodarki

Z powodu słabej znajomości języków przedsiębiorstwa mogą stracić szansę na kontrakty z zagranicznymi partnerami. Nieznajomość języków obcych powoduje też przeszkody w mobilności wykwalifikowanych i zdolnych pracowników. Mimo to wciąż jeszcze zbyt wielu absolwentów szkół w Europie nie zna żadnego języka obcego w stopniu, który umożliwiałby im wykorzystanie go w pracy. Dlatego też UE priorytetowo traktuje naukę języków obcych.

Jak UE promuje wielojęzyczność?

W konkluzjach Rady w sprawie wielojęzyczności i rozwijania kompetencji językowych państwa członkowskie zobowiązały się do zacieśnienia współpracy w dziedzinie wielojęzyczności i do poprawy skuteczności nauczania języków obcych w szkołach.

Komisja Europejska współpracuje z rządami krajowymi, aby zrealizować ambitny cel – każdy Europejczyk powinien nauczyć się co najmniej dwóch języków obcych i naukę tę rozpocząć już od najmłodszych lat

Wizję tę szefowie państw i rządów UE potwierdzili w propozycji utworzenia europejskiego obszaru edukacji. Poparcie dla tego celu wyrażono ponownie w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2017 r.

W odpowiedzi na to wezwanie ze strony państw członkowskich do priorytetowego traktowania wielojęzyczności w projekcie integracji europejskiej Komisja:

Działania są wspierane poprzez:

Ponadto program Erasmus+ oferuje młodym ludziom możliwość doskonalenia znajomości języków obcych w formie wyjazdów na studia i szkolenia za granicę, wspierając tym samym mobilność edukacyjną i zawodową.