Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Čo je Monitor vzdelávania a odbornej prípravy?

Už deviaty rok po sebe Monitor vzdelávania a odbornej prípravy zhromažďuje širokú škálu poznatkov, ktoré ilustrujú, akým smerom sa vyvíjajú vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európskej únii (EÚ).

V správe sa vyhodnocuje pokrok jednotlivých krajín pri dosahovaní cieľov strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2020 (ET 2020). Správa poskytuje aj prehľad opatrení na riešenie otázok súvisiacich so vzdelávaním ako súčasť procesu európskeho semestra.

Monitor ponúka návrhy na politické reformy, vďaka ktorým môžu vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce.

Správa okrem toho pomáha určiť, kde by sa finančné prostriedky EÚ určené na vzdelávanie, odbornú prípravu a zručnosti mali zamerať prostredníctvom budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, viacročného finančného rámca (VFR).

Monitor pozostáva z porovnania naprieč krajinami a z 27 podrobných správ o jednotlivých krajinách.

Vydanie za rok 2020

Komisárka Marija Gabrielová avizovala Monitor vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2020 na konferencii DigiEduHack, ktorá sa konala 12. novembra 2020.

Tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy je posledným vydaním v ére končiaceho strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave – ET 2020. Európske krajiny dosiahli veľký pokrok v oblasti rozšírenia účasti na vzdelávaní od zavedenia referenčných hodnôt EÚ v rámci tohto procesu v roku 2009.

Hlavnou témou Monitora 2020 je digitálne vzdelávanie a digitálna kompetencia. Zaoberá sa aj vplyvmi zatvárania škôl a diaľkového vzdelávania spôsobených ochorením COVID.

Približne 20 % žiakov vo veku 15 rokov v celej Európe však stále zostáva ohrozených tzv. vzdelanostnou chudobou, pretože nemajú základné kompetencie v oblasti gramotnosti a matematiky, prípadne nemajú dostatočné znalosti prírodovedných predmetov. 

Publikácie týkajúce sa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2020 (správy členských štátov EÚ a správy o jednotlivých krajinách, informačné prehľady, infografika, leták o referenčných hodnotách EÚ a prispôsobiteľné súbory údajov, mapy a grafy Eurostatu) sú dostupné v angličtine a v príslušných národných jazykoch v prístupnom formáte html na webových stránkach Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o správe za rok 2020 nájdete v tlačovej správe Komisie.

Úplné znenie predchádzajúceho Monitora vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2019.

Prístup k aktualizovaným a prispôsobiteľným súborom údajov, mapám a grafom, ktoré sa týkajú referenčných hodnôt EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, získate na príslušnej webovej stránke Eurostatu.

Sieť Eurydice uverejňuje informácie o vnútroštátnych politikách a systémoch vzdelávania v členských štátoch EÚ, ako aj komparatívne správy o konkrétnych témach, ukazovateľoch a štatistikách (vrátane štrukturálnych ukazovateľov pre monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe).

V prípade otázok týkajúcich sa monitora sa môžete obrátiť na: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>