Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy obsahuje analýzu vývoja systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ, ktorú každoročne vykonáva Európska komisia.

Monitor prináša najnovšie dostupné údaje a ďalšie dôkazy spolu s aktuálnymi informáciami o vnútroštátnych politických opatreniach. Spoločne prispievajú k monitorovaniu strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor, pričom vydanie Monitora z roku 2022 je súčasťou správy o pokroku európskeho vzdelávacieho priestoru.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy pozostáva z týchto častí:

Porovnávacia správa: pokrok pri dosahovaní cieľov na úrovni EÚ

V porovnávacej správe vypracovanej v rámci Monitora vzdelávania a odbornej prípravy sa sleduje pokrok pri dosahovaní cieľov na úrovni EÚ, ktoré boli dohodnuté ako súčasť strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor. Na úrovni EÚ bolo stanovených 7 cieľov. Táto správa ich dopĺňa mnohými podpornými ukazovateľmi, ktoré majú objasniť kontext a možné politické nástroje.

Navyše vo vydaní z roku 2022 sa na úvod uvádza úplne nový ukazovateľ na úrovni EÚ, ktorý môže slúžiť ako široké meradlo rovnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy EÚ.

Správy o jednotlivých krajinách: vaša krajina

Správy o jednotlivých krajinách vypracované v rámci Monitora vzdelávania a odbornej prípravy zachytávajú nedávny a prebiehajúci vývoj politiky na všetkých úrovniach vzdelávania v 27 členských štátoch EÚ. Čitateľovi poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ako jednotlivé krajiny plnia ciele, ktoré boli stanovené na úrovni EÚ a dohodnuté ako súčasť strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor.

Správy o jednotlivých krajinách vychádzajú z najaktuálnejších dostupných kvantitatívnych a kvalitatívnych dôkazov.

Súbor nástrojov: kľúčové ukazovatele

Súbor nástrojov Monitora poskytuje prehľad kľúčových ukazovateľov používaných v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy. Upozorňuje na kontext, do ktorého sú začlenené cieľové oblasti a oblasti ukazovateľov na úrovni EÚ. Súbor nástrojov Monitora posilňuje poznatky o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ, pričom vníma veľké rozdiely v jednotlivých členských štátoch. Používateľom takisto poskytuje náhľad do porovnávacej analýzy, ktorú vykonáva Európska komisia.

Prečítajte si Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, vydanie 2022

Ďalšie informácie o vydaní z roku 2022, ktoré obsahuje porovnávaciu správu o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ, 27 podrobných správ o jednotlivých krajinách a súbor nástrojov Monitora so všetkými podkladovými údajmi.

Prejsť na Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, vydanie 2022  

Ďalšie informácie

Prístup k aktualizovaným a prispôsobiteľným súborom údajov, mapám a grafom, ktoré sa týkajú cieľov na úrovni EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, získate na príslušnej webovej stránke Eurostatu.

Sieť EURYDICE uverejňuje informácie o vnútroštátnych politikách a systémoch vzdelávania v členských štátoch EÚ, ako aj komparatívne správy o konkrétnych témach, ukazovateľoch a štatistikách (vrátane štrukturálnych ukazovateľov pre monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe).

Ak máte záujem o ďalšie aktuálne informácie, sledujte Erasmus+ na Twitteri a príspevky označené hashtagom #ETMonitor.

V prípade otázok sa môžete obrátiť e-mailom na: eac-monitor@ec.europa.eu.