Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Táto stránka sa v súčasnosti prekladá. Jej najnovšia verzia je medzitým k dispozícii v angličtine.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy obsahuje analýzu vývoja systémov vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ, ktorú každoročne vykonáva Európska komisia.

Monitor prináša najnovšie dostupné údaje a ďalšie dôkazy spolu s aktuálnymi informáciami o vnútroštátnych politických opatreniach. Spoločne prispievajú k monitorovaniu strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor, pričom vydanie Monitora z roku 2022 je súčasťou správy o pokroku európskeho vzdelávacieho priestoru.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy pozostáva z týchto častí:

Porovnávacia správa: pokrok pri dosahovaní cieľov na úrovni EÚ

V porovnávacej správe vypracovanej v rámci Monitora vzdelávania a odbornej prípravy sa sleduje pokrok pri dosahovaní cieľov na úrovni EÚ, ktoré boli dohodnuté ako súčasť strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor. Na úrovni EÚ bolo stanovených 7 cieľov. Táto správa ich dopĺňa mnohými podpornými ukazovateľmi, ktoré majú objasniť kontext a možné politické nástroje.

Navyše vo vydaní z roku 2022 sa na úvod uvádza úplne nový ukazovateľ na úrovni EÚ, ktorý môže slúžiť ako široké meradlo rovnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy EÚ.

Správy o jednotlivých krajinách: vaša krajina

Správy o jednotlivých krajinách vypracované v rámci Monitora vzdelávania a odbornej prípravy zachytávajú nedávny a prebiehajúci vývoj politiky na všetkých úrovniach vzdelávania v 27 členských štátoch EÚ. Čitateľovi poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ako jednotlivé krajiny plnia ciele, ktoré boli stanovené na úrovni EÚ a dohodnuté ako súčasť strategického rámca pre európsky vzdelávací priestor.

Správy o jednotlivých krajinách vychádzajú z najaktuálnejších dostupných kvantitatívnych a kvalitatívnych dôkazov.

Súbor nástrojov: kľúčové ukazovatele

Súbor nástrojov Monitora poskytuje prehľad kľúčových ukazovateľov používaných v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy. Upozorňuje na kontext, do ktorého sú začlenené cieľové oblasti a oblasti ukazovateľov na úrovni EÚ. Súbor nástrojov Monitora posilňuje poznatky o systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v celej EÚ, pričom vníma veľké rozdiely v jednotlivých členských štátoch. Používateľom takisto poskytuje náhľad do porovnávacej analýzy, ktorú vykonáva Európska komisia.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Ďalšie informácie

Prístup k aktualizovaným a prispôsobiteľným súborom údajov, mapám a grafom, ktoré sa týkajú cieľov na úrovni EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, získate na príslušnej webovej stránke Eurostatu.

Sieť EURYDICE uverejňuje informácie o vnútroštátnych politikách a systémoch vzdelávania v členských štátoch EÚ, ako aj komparatívne správy o konkrétnych témach, ukazovateľoch a štatistikách (vrátane štrukturálnych ukazovateľov pre monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe).

Ak máte záujem o ďalšie aktuálne informácie, sledujte Erasmus+ na Twitteri a príspevky označené hashtagom #ETMonitor.

V prípade otázok sa môžete obrátiť e-mailom na: eac-monitor@ec.europa.eu.