Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Čo je Monitor vzdelávania a odbornej prípravy?

Už desiaty rok po sebe Monitor vzdelávania a odbornej prípravy zhromažďuje širokú škálu poznatkov, ktoré ilustrujú, akým smerom sa vyvíjajú vnútroštátne systémy vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európskej únii (EÚ).

V správe sa vyhodnocuje pokrok jednotlivých krajín pri dosahovaní únijných cieľov strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030).

V Monitore sa analyzujú kľúčové výzvy v oblasti vzdelávania a najnovší politický vývoj na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni. Zdôrazňujú sa v ňom politické opatrenia, vďaka ktorým môžu európske systémy vzdelávania lepšie reagovať na spoločenské potreby a potreby trhu práce.

Monitor pozostáva z analýzy na úrovni EÚ a 27 správ o jednotlivých krajinách.

Vydanie za rok 2021

Európska komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová oznámila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2021 na štvrtom európskom samite o vzdelávaní 9. decembra 2021.

Vydanie na rok 2021 sa zameriava na pohodu vo vzdelávaní a poskytuje prehľad o tom, ako sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vynaložia prostriedky na modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ.

Publikácie týkajúce sa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2021 vrátane

  • správ o EÚ a jednotlivých krajinách,
  • zhrnutia,
  • informačného prehľadu o EÚ,
  • infografike EÚ,
  • letáka o cieľoch na úrovni EÚ,
  • prispôsobiteľných súborov údajov Eurostatu, 
  • máp a grafov 

sú dostupné v angličtine a v príslušných národných jazykoch v prístupnom formáte html na webovom sídle Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Ďalšie informácie

Prístup k aktualizovaným a prispôsobiteľným súborom údajov, mapám a grafom, ktoré sa týkajú cieľov na úrovni EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, získate na príslušnej webovej stránke Eurostatu.

Sieť EURYDICE uverejňuje informácie o vnútroštátnych politikách a systémoch vzdelávania v členských štátoch EÚ, ako aj komparatívne správy o konkrétnych témach, ukazovateľoch a štatistikách (vrátane štrukturálnych ukazovateľov pre monitorovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe).

Ak máte záujem o ďalšie aktuálne informácie, sledujte Erasmus+ na Twitteri a príspevky označené hashtagom #ETMonitor.

V prípade otázok sa môžete obrátiť e-mailom na: eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.