Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Daudzvalodības politika

Daudzvalodības nozīme

Valodu prasmes ir būtiskas Eiropas izglītības telpas izveidē. Tās ir absolūti nepieciešamas pārrobežu mobilitātei, sadarbībai un savstarpējai sapratnei.

Daudzu valodu līdzāspastāvēšana Eiropā simbolizē Eiropas Savienības centienus būt vienotiem daudzveidībā, un šis princips ir viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem. Valodas nosaka katras personas identitāti, bet tās ir arī kopīgā mantojuma daļa.

ES jau izsenis veicina valodu apguvi visā Eiropā. Vērienīgas izglītības politikas atbalstīšanai attiecībā uz valodu apguvi ir vairāki argumenti:

  • iedzīvotājiem valodu apguve paver personiskas un profesionālas iespējas;
  • sabiedrībai tā palīdz izprast kultūru, veicina savstarpēju sapratni un sociālo kohēziju;
  • uzņēmumiem darba ņēmēji ar labām valodu un starpkultūru prasmēm ir būtisks resurss, kas palīdz tiem gūt panākumus un attīstīties starptautiskos tirgos.

Ko ES dara, lai atbalstītu valodu daudzveidību

ES darbības daudzvalodības atbalstam

Programma “Erasmus+”

Ar programmu “Erasmus+” ES piedāvā cilvēkiem dažādas iespējas uzlabot valodu prasmes, piedaloties izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta pasākumos citās Eiropas valstīs.

Programma veicina valodu apguvi jau no agrīna vecuma, ļaujot skolu un profesionālās izglītības un apmācības iestāžu skolēniem, skolēnu grupām un klasēm mācīties citā skolā vai stažēties citā Eiropas valstī.

Programmai “Erasmus+” 2021.–2027. gadā ir atvēlēti aptuveni 26,2 miljardi eiro, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā.

Vairāk par “Erasmus+” iespējām

ES finansētie projekti

Projekts LISTIAC

Laikposmā no 2019. līdz 2022. gadam ES ar finansējumu no programmas “Erasmus+” atbalstīja projektu LISTIAC (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms).

Projekta ietvaros tika izstrādāts un izmēģināts teorētiski pamatots pārdomu instruments, kura mērķis ir panākt, ka (nākamie) skolotāji savās pārliecībās, attieksmē un darbībās veido labāku izpratni par valodu nozīmi.

Vairāk par projektu LISTIAC

Projekts MultiMind

MultiMind ir pētniecības un apmācības platforma, kuras mērķis ir panākt būtiskus sasniegumus daudzvalodības pētniecībā, izmantojot daudzdisciplīnu pieeju. Šis projekts saņēma finansējumu no ES Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību (MSCA) programmas.

Vairāk par projektu MultiMind

Uz pierādījumiem balstīta politika un mācīšanās no līdzbiedriem

Komisija organizē dažādus pasākumus ar politikas ekspertiem un ieinteresētajām personām, tostarp paneļdiskusijas, seminārus un tiešsaistes pasākumus, un pasūta pētījumus, lai veicinātu mācīšanos no līdzbiedriem starp dalībvalstīm un veidotu uz pierādījumiem balstītu politiku visos līmeņos.

Katru gadu Komisija publicē Izglītības un apmācības pārskatu. Pārskatā ir apkopots plašs pierādījumu klāsts, kas atspoguļo ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu attīstību.

Lai vāktu un analizētu datus par valodu mācīšanu un mācīšanos visā Eiropā, Komisija arī sadarbojas ar Eurostat un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO).

Vairāk par Izglītības un apmācības pārskatu

Sadarbība ar starptautiskām organizācijām

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Kopš 2018. gada Komisija sadarbojas ar ESAO, lai izstrādātu Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) svešvalodu novērtēšanas (FLA) moduli.

PISA vērtē 15-gadīgu jauniešu spējas izmantot savas zināšanas un prasmes lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs, lai risinātu reālās dzīves problēmas, tai skaitā spējas mācīties un strādāt globalizētā pasaulē.

Vairāk par PISA svešvalodu novērtējumu

Eiropas Padome

Komisija sadarbojas arī ar Eiropas Padomi un tās Eiropas Moderno valodu centru.

Šīs sadarbības mērķis ir veicināt inovāciju valodu mācīšanā divos veidos:

 

Līdzīgs saturs