Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Daudzvalodības politika

Kāpēc daudzvalodība ir svarīga?

ES moto “Vienoti daudzveidībā” simbolizē būtisko ieguldījumu, ko valodu daudzveidība un valodu apguve sniedz Eiropas projektam. 

Valodas vieno cilvēkus, padara citas valstis un to kultūras pieejamas un nostiprina saprašanos starp dažādu kultūru pārstāvjiem. Svešvalodu zināšanām ir būtiska nozīme nodarbināmības un mobilitātes uzlabošanā. Daudzvalodība arī uzlabo ES ekonomikas konkurētspēju

Vājas valodu prasmes var liegt uzņēmumiem iespējas noslēgt starptautiskus līgumus un kavēt prasmju un talantu mobilitāti. Tomēr pārāk daudzi eiropieši joprojām pamet skolu bez otras valodas praktiskām zināšanām. Tāpēc ES ir noteikusi valodu mācīšanas un apguves uzlabošanu par prioritāti.

Ko ES dara, lai veicinātu daudzvalodību?

Padomes secinājumos par daudzvalodību un valodu prasmju attīstību dalībvalstis apņēmās uzlabot sadarbību daudzvalodības jomā un uzlabot valodu mācīšanas efektivitāti skolās.

Eiropas Komisija sadarbojas ar valstu valdībām, lai sasniegtu vērienīgu mērķi: panākt, ka visi iedzīvotāji apgūst vismaz divas svešvalodas un sāk svešvalodu apguvi jau agrīnā vecumā

Šo mērķi apstiprināja ES valstu vadītāji priekšlikumā, kurā izvirzīta iecere izveidot Eiropas izglītības telpu. Atbalsts šim mērķim pausts arī 2017. gada decembra Eiropadomes secinājumos.

Komisija atbild uz šo dalībvalstu aicinājumu nostiprināt daudzvalodības centrālo lomu Eiropas projektā:

Šīs darbības tiek atbalstītas:

Visbeidzot, programma “Erasmus+” piedāvā jauniešiem iespējas valodas mācīties un apgūt ārzemēs, lai nostiprinātu viņu kompetences šajā jomā, atbalstot profesionālo un pedagoģisko mobilitāti.