Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

За политиката за многоезичие

Защо е важно многоезичието?

Мотото на ЕС „Единство в многообразието“ символизира съществения принос на езиковото многообразие и изучаването на езици за европейския проект. 

Езиците обединяват хората, правят другите държави и техните култури достъпни и укрепват междукултурното разбирателство. Чуждоезиковите умения играят важна роля за повишаване на пригодността за заетост и мобилността. Езиковото многообразие също така подобрява конкурентоспособността на икономиката на ЕС

Недостатъчните езикови умения могат да бъдат причина дружествата да загубят международни договори и да бъде възпрепятствана мобилността на умения и таланти. Въпреки това много европейци все още напускат училище без работни познания по втори език. Поради тази причина ЕС определи подобряването на преподаването и изучаването на езици за приоритет.

Какво прави ЕС за насърчаване на многоезичието?

В заключенията на Съвета относно многоезичието и развиването на езикови компетентности държавите членки поеха ангажимент за засилване на сътрудничеството в областта на многоезичието и подобряване на ефективността на езиковото обучение в училищата.

Европейската комисия работи съвместно с националните правителства за постигането на една амбициозна цел — всички граждани да изучават поне два чужди езика и да започват изучаването на чужди езици от ранна възраст

Тази концепция е потвърдена от държавните и правителствените ръководители на ЕС като част от предложението за създаване на Европейско образователно пространство. Допълнителна подкрепа за тази цел бе потвърдена в заключенията на Европейския съвет от декември 2017 г.

Комисията отговаря на този призив на държавите членки за укрепване на централната роля на многоезичието в европейския проект чрез:

Тези действия се подпомагат чрез:

И накрая, програмата „Еразъм+“ предоставя нови възможности на младите хора да усъвършенстват езиковите си умения чрез обучение в чужбина и чрез подкрепа на професионалната и образователната мобилност.