Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

За политиката за многоезичие

Значение на многоезичието

Езиковите компетентности са в основата на изграждането на европейското пространство за образование. Те са абсолютно необходими за трансграничната мобилност, сътрудничество и взаимно разбирателство.

Съвместното съществуване на много езици в Европа е могъщ символ на стремежа на Европейския съюз (ЕС) към единство в многообразието — един от основополагащите принципи на европейския проект. Езиците са определящи за нашата идентичност, но също така са и елемент на общо наследство.

ЕС насърчава от дълго време изучаването на езици в цяла Европа. Има множество аргументи в подкрепа на амбициозните образователни политики за изучаване на езици:

  • за отделните лица изучаването на езици създава лични и професионални възможности
  • на равнището на обществото то насърчава културната осведоменост, взаимното разбирателство и социалното сближаване
  • за предприятията работниците с езикови и междукултурни познания са жизненоважен ресурс, който им помага да успяват и да се разрастват на световните пазари.

Вижте как ЕС насърчава езиковото многообразие

Действия на ЕС за насърчаване на многоезичието

Програма „Еразъм+“

Чрез програма „Еразъм+“ ЕС предлага много възможности на хората да подобрят езиковите си умения, като участват в дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в друга европейска държава.

Програмата насърчава изучаването на езици от ранна възраст, като дава възможност на ученици, групи ученици и класове в училища и институции за професионално образование и обучение да учат в училище или да участват в стаж в друга европейска държава.

Прогнозният бюджет на програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е 26,2 милиарда евро — почти два пъти повече в сравнение с предишния програмен период.

Вижте какви възможностите предлага „Еразъм+“

Финансирани от ЕС проекти

Проект LISTIAC

ЕС подкрепи проекта LISTIAC (от англ. Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) от 2019 до 2022 г. чрез предоставяне на финансиране по програма „Еразъм+“.

В рамките на проекта бе разработен и изпробван теоретично обоснован инструмент за размисъл с цел подобряване на езиковата чувствителност на настоящите и бъдещите учители по отношение на техните убеждения, нагласи и действия.

Прочетете повече за проекта LISTIAC

Проект MultiMind

MultiMind е платформа за научни изследвания и обучение, която има за цел постигане на фундаментални пробиви в научните изследвания в областта на многоезичието чрез възприемане на мултидисциплинарен подход. Проектът получи финансиране по линия на действията „Мария Склодовска-Кюри“ на ЕС.

Научете повече за проекта MultiMind

Основано на факти създаване на политики и взаимно обучение

Комисията организира различни дейности с експерти по политиките и заинтересовани страни, включително тематични дискусии, семинари и онлайн прояви, и възлага провеждането на изследвания, за да насърчи взаимното обучение между държавите членки и основаното на факти създаване на политики на всички равнища.

Всяка година Комисията публикува Обзора на образованието и обучението. Обзорът съдържа широк набор от данни, показващи развитието на системите за образование и обучение на държавите от ЕС.

Комисията също така работи с Евростат и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за събиране и анализ на данни за преподаването и изучаването на езици в цяла Европа.

Вижте Обзора на образованието и обучението

Сътрудничество с международни организации

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

От 2018 г. насам Комисията си сътрудничи с ОИСР при разработването на модула за оценяване на владеенето на чужди езици на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA).

Чрез PISA се измерва способността на 15-годишните ученици да използват знанията и уменията си по четене, математика и точни науки, за да се справят с предизвикателствата в реалния живот, включително учене и работа в условията на един глобализиран свят.

Научете повече за оценката на владеенето на чужди езици по PISA

Съвет на Европа

Комисията също така си сътрудничи със Съвета на Европа и неговия Европейски център за съвременни езици.

Чрез това сътрудничество се насърчават иновациите в преподаването на езици по два начина:

 

Свързано съдържание