Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mitmekeelsuse poliitika

Mitmekeelsuse olulisus

Euroopa haridusruumi loomise keskmes on keeleoskus. Keeleoskus on hädavajalik piiriülese liikuvuse, koostöö ja vastastikuse mõistmise jaoks.

Paljude keelte kooseksisteerimine Euroopas on Euroopa Liidu püüdluse – olla ühendatud mitmekesisuses – võimas sümbol ning üks Euroopa integratsiooni alustalasid. Keeled määratlevad inimese identiteedi, kuid moodustavad ka osa ühisest pärandist.

EL on juba pikka aega edendanud keeleõpet kogu Euroopas. Argumente, mis toetavad ambitsioonikat hariduspoliitikat seoses keeleõppega, on palju:

  • üksikisikute jaoks loob keeleõpe isiklikke ja tööalaseid võimalusi;
  • ühiskonna jaoks edendab see kultuuriteadlikkust, vastastikust mõistmist ja sotsiaalset ühtekuuluvust;
  • ettevõtete jaoks on keele- ja kultuuridevahelise pädevusega töötajad väga olulised ülemaailmsetel turgudel edu saavutamiseks ja kasvamiseks.

Vaadake, mida EL teeb keelelise mitmekesisuse edendamiseks

ELi meetmed mitmekeelsuse edendamiseks

Programm „Erasmus+“

Programmi „Erasmus+“ kaudu pakub EL inimestele mitmeid võimalusi parandada oma keeleoskust, osaledes haridus-, koolitus-, noorte- ja sporditegevuses mõnes teises Euroopa riigis.

Programmiga edendatakse keeleõpet juba varasest east alates, võimaldades koolide ja kutsekoolide õpilastel, õpilaste rühmadel ja klassidel õppida vastuvõtvas koolis või osaleda praktikal mõnes teises Euroopa riigis.

Programmi „Erasmus+“ hinnanguline eelarve aastateks 2021–2027 on 26,2 miljardit eurot, mis on peaaegu kaks korda suurem kui eelmisel programmiperioodil.

Tutvu Erasmus+ võimalustega

ELi rahastatavad projektid

Projekt LISTIAC

EL toetas projekti LISTIAC (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) aastatel 2019–2022, pakkudes rahastust programmi Erasmus+ kaudu.

Projekti raames töötati välja ja katsetati teooriapõhist analüüsivahendit, mille eesmärk on muuta (tulevased) õpetajad oma uskumustes, hoiakutes ja tegevuses keeletundlikumaks.

Lisateave projekti LISTIAC kohta:

Projekt MultiMind

MultiMind on uurimis- ja koolitusplatvorm, mis püüab mitmekeelsuse uurimisel teha põhjaliku läbimurde, kasutades multidistsiplinaarset lähenemist. Seda projekti rahastati ELi Marie Skłodowska-Curie meetme kaudu.

Lisateave projekti MultiMind kohta.

Tõenduspõhine poliitikakujundamine ja vastastikune õppimine

Komisjon korraldab koos poliitikaekspertide ja sidusrühmadega mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas paneelarutelusid, seminare ja veebiüritusi, ning tellib uuringuid, et soodustada vastastikust õppimist liikmesriikide vahel ja tõenduspõhist poliitikakujundamist kõigil tasanditel.

Igal aastal avaldab komisjon hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate. Ülevaatesse on koondatud mitmesugused tõendid, et näidata ELi liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemide arengut.

Komisjon teeb koostööd ka Eurostati ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD), et koguda ja analüüsida andmeid keelte õpetamise ja õppimise kohta kogu Euroopas.

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

Komisjon on alates 2018. aastast teinud OECDga koostööd rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) võõrkeelte hindamise mooduli väljatöötamisel.

PISA mõõdab 15-aastaste suutlikkust kasutada lugemise, matemaatika ja loodusteaduste alaseid teadmisi ja oskusi päriselu probleemide lahendamiseks, sealhulgas õppimiseks ja töötamiseks globaliseerunud maailmas.

Lisateave PISA võõrkeelte hindamise kohta

Euroopa Nõukogu

Komisjon teeb koostööd ka Euroopa Nõukogu ja selle Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega.

Koostöö keskendub innovatsiooni edendamisele keeleõppes kahel viisil:

 

Seotud sisu