Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Informace o politice mnohojazyčnosti

Proč je mnohojazyčnost důležitá?

Již motto EU „Jednotná v rozmanitosti“ mnohé napovídá o tom, jak významně jazyková rozmanitost a studium jazyků přispívá k evropskému projektu. 

Jazyky spojují lidi. Právě ony jsou cestou, jak se přiblížit k dalším zemím a jejich kulturám, a právě ony posilují mezikulturní porozumění. Znalost cizích jazyků hraje zásadní roli při zvyšování zaměstnatelnosti a mobility. Mnohojazyčnost rovněž zvyšuje konkurenceschopnost hospodářství EU

Vinou nedostatečné úrovně jazykových dovedností mohou podniky přijít o zakázky. Brání také mobilitě dovedností a talentu. I přesto příliš mnoho Evropanů opouští školu, aniž by ovládali nějaký cizí jazyk. Z tohoto důvodu EU označila zlepšení výuky a studia jazyků za svou prioritu.

Jak EU podporuje mnohojazyčnost?

V závěrech Rady o mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových kompetencí se členské státy zavázaly posílit spolupráci v oblasti mnohojazyčnosti a zlepšit účinnost výuky jazyků ve školách.

Evropská komise spolupracuje s vládami členských států na splnění ambiciózního cíle – aby se všichni občané naučili nejméně dva cizí jazyky a aby se cizí jazyky začali učit již v útlém věku

Tuto vizi potvrdily hlavy států EU jako součást návrhu na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. Další podpora tohoto cíle byla zopakována v závěrech Evropské rady z prosince 2017.

Komise reaguje na tuto výzvu ze strany členských států a dále posouvá úlohu mnohojazyčnosti do centra evropského projektu tím, že:

Tyto činnosti podporuje:

Příležitost, jak si zlepšit jazykové znalosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí a mobility v oblasti odborné přípravy a vzdělávání nabízí mladý lidem také program Erasmus+.