Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Informace o politice mnohojazyčnosti

Význam mnohojazyčnosti

Jazykové znalosti jsou středobodem budování Evropského prostoru vzdělávání. Bez těchto znalostí se neobejde přeshraniční mobilita, spolupráce ani vzájemné porozumění.

Soužití mnoha jazyků v Evropě symbolizuje snahu Evropské unie o dosažení jednoty při současném zachování rozmanitosti Evropy, což je jedna ze základních myšlenek evropského projektu. Jazyky determinují identitu lidí, ale rovněž tvoří součást sdíleného dědictví.

EU dlouhodobě podporuje studium jazyků v celé Evropě. Argumentů, které podporují ambiciózní vzdělávací politiku, pokud jde o studium jazyků, je velmi mnoho

  • pro jednotlivce otevírá studium jazyků osobní a profesní příležitosti
  • v rámci celé společnosti se díky němu podporuje kulturní povědomí, vzájemné porozumění a sociální soudržnost
  • pro podniky jsou pracovníci s jazykovými a mezikulturními kompetencemi životně důležitým zdrojem, který jim pomáhá uspět a růst na světových trzích

Podívejte se, co EU dělá na podporu jazykové rozmanitosti

Opatření EU na podporu mnohojazyčnosti

Program Erasmus+

Prostřednictvím programu Erasmus+ nabízí EU lidem mnoho příležitostí, jak si zlepšit jazykové znalosti prostřednictvím účasti na vzdělávacích, školicích, mládežnických a sportovních aktivitách v jiné evropské zemi.

Program podporuje výuku jazyků od raného věku tím, že žákům, skupinám žáků a třídám ve školách a institucích odborného vzdělávání a přípravy umožňuje studovat v hostitelské škole nebo se zúčastnit stáže v jiné evropské zemi.

Odhadovaný rozpočet programu Erasmus+ na období 2021–2027 činí 26,2 miliardy eur, což je téměř dvojnásobek oproti předchozímu programovému období.

Jaké příležitosti nabízí program Erasmus+

Projekty financované z prostředků EU

Projekt LISTIAC

EU v letech 2019 až 2022 podpořila projekt LISTIAC („Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms“) poskytnutím finančních prostředků prostřednictvím programu Erasmus+.

V rámci projektu byl vyvinut a otestován nástroj pro reflexi, který staví na dobré znalosti teorie a jehož cílem je to, aby (budoucí) učitelé byli v rámci svého přesvědčení, postojů a činů citlivější k jazykovým otázkám.

Další informace o projektu LISTIAC

Projekt MultiMind

MultiMind je platforma pro výzkum a odbornou přípravu, která využívá multidisciplinárního přístupu a usiluje tak o dosažení zásadních průlomů ve výzkumu mnohojazyčnosti. Projekt obdržel finanční prostředky z akcí programu Marie Skłodowská-Curie (MSCA).

Další informace o projektu MultiMind

Tvorba politik založená na důkazech a vzájemné učení

Komise organizuje různé aktivity s odborníky na politiku a se zúčastněnými stranami, včetně panelových diskusí, seminářů a online akcí, a zadává výzkum s cílem podpořit vzájemné učení mezi členskými státy a tvorbu politik založenou na důkazech na všech úrovních.

Komise každoročně zveřejňuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy. Monitor shromažďuje široké spektrum důkazů o tom, jak se vyvíjejí systémy vzdělávání a odborné přípravy v členských státech EU.

Komise rovněž spolupracuje s Eurostatem a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na shromažďování a analýze údajů o výuce a studiu jazyků v celé Evropě.

Seznamte se s Monitorem vzdělávání a odborné přípravy

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Komise spolupracuje s OECD od roku 2018 na vývoji modulu hodnocení cizích jazyků (FLA) v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA).

Program PISA měří schopnost patnáctiletých lidí využívat své znalosti a dovednosti ve čtení, matematice a přírodních vědách k řešení skutečných výzev, včetně studia a práce v globalizovaném světě.

Další informace o hodnocení cizích jazyků v rámci programu PISA

Rada Evropy

Komise rovněž spolupracuje s Radou Evropy a jejím Evropským střediskem moderních jazyků.

Tato spolupráce se zaměřuje na podporu inovací ve výuce jazyků prostřednictvím dvou cest

 

Související obsah