Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eolas faoin mbeartas ilteangachais

Cén fáth a bhfuil an t-ilteangachas tábhachtach?

Is é “aontaithe san éagsúlacht” mana an Aontais Eorpaigh agus is siombail é den ról bunriachtanach atá ag an éagsúlacht teangacha agus ag an bhfoghlaim teangacha sa tionscadal Eorpach. 

Aontaíonn teangacha daoine, tugann siad bealach dúinn le haithne a chur ar thíortha agus ar chultúir eile, agus neartaíonn siad an tuiscint idirchultúrtha. Cuireann scileanna i dteangacha iasachta go mór leis an infhostaitheacht agus leis an tsoghluaisteacht. Ar a bharr sin, feabhsaíonn an t-ilteangachas iomaíochas gheilleagar an Aontais

Fágann drochscileanna teanga nach n-éiríonn le gnólachtaí conarthaí idirnáisiúnta a bhuachan agus cuireann siad bac ar shoghluaisteacht daoine a bhfuil scileanna agus cumas acu. In ainneoin sin uile, fágann i bhfad an iomarca daoine óga san Eoraip an scoil gan eolas praiticiúil acu ar an dara teanga. Ar an ábhar sin, tá sé ina thosaíocht ag an Aontas feabhas a chur ar theagasc teangacha agus ar fhoghlaim teangacha.

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas chun an t-ilteangachas a chur chun cinn?

Sna Conclúidí ón gComhairle maidir leis an ilteangachas agus inniúlachtaí teanga a fhorbairt, gheall na Ballstáit go dtreiseoidís an comhar i réimse an ilteangachais agus go bhfeabhsóidís éifeachtacht an teagaisc teangacha i scoileanna.

Tá an Coimisiún Eorpach ag obair i gcomhar leis na rialtais náisiúnta chun sprioc uaillmhianach a bhaint amach – is é sin go bhfoghlaimeoidh gach saoránach dhá theanga iasachta ar a laghad agus go dtosóidís ar theangacha iasachta a fhoghlaim ag aois óg

Dhearbhaigh Cinn Stáit an Aontais an fhís sin mar chuid den togra chun Limistéar Eorpach Oideachais a chur ar bun. Luadh tacaíocht bhreise don sprioc sin sna Conclúidí ón gComhairle Eorpach i mí na Nollag 2017.

Is ar na dóigheanna seo a leanas atá an Coimisiún ag freagairt an éilimh sin ó na Ballstáit go neartófaí ról lárnach an ilteangachais sa tionscadal Eorpach:

Táthar ag tacú leis na gníomhaíochtaí sin ar na bealaí seo a leanas:

Chomh maith leis sin, cuireann an clár Erasmus+ deiseanna ar fáil do dhaoine óga le gur féidir leo barr feabhais a chur ar a scileanna teanga agus iad i mbun foghlama nó oiliúna i dtír eile, agus trí bheith ag tacú leis an tsoghluaisteacht ghairme agus oideachais.