Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Integrácia utečencov a migrantov do vzdelávania a odbornej prípravy

Prispôsobovanie sa novému vzdelávaciemu prostrediu je pre študentov s utečeneckým alebo migrantským pôvodom často problematické.

Pre osoby pôsobiace vo vzdelávaní a v odbornej príprave sú veľmi prínosné usmernenia a výmena osvedčených postupov, aby dokázali reagovať na vzdelávacie potreby študentov v čoraz rozmanitejších a viacjazyčných triedach.

Európska komisia podporuje od roku 2016 členské štáty EÚ v ich úsilí integrovať migrantov do svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy – počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve až po vysokoškolské vzdelávanie.

Ako EÚ podporuje integráciu utečencov a migrantov?

Prioritné oblasti

Komisia v novembri 2020 prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie 2021 – 2027, ktorý podporuje začlenenie formou celospoločenského prístupu, do ktorého sú okrem iného zapojené komunity migrantov a miestne komunity, zamestnávatelia, občianska spoločnosť, ako aj všetky úrovne verejnej správy. V akčnom pláne sa kladie dôraz na poskytovanie cielenej podpory vo všetkých fázach integrácie.

Hoci za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú v prvom rade zodpovedné vlády členských štátov, EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Jedným z hlavných opatrení je inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava od raného detstva po vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na rýchlejšie uznávanie kvalifikácií a jazykové vzdelávanie s podporou z fondov EÚ.

Činnosti vzájomného učenia

Komisia prispieva k integrácii utečencov a migrantov tým, že uľahčuje výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi EÚ prostredníctvom činností vzájomného učenia.

Tieto činnosti podporujú aj vytváranie sietí medzi tvorcami politík a umožňujú im lepšie riešiť súčasné a budúce výzvy.

V rámci činností partnerského učenia venovaných tejto problematike sa v rokoch 2016 až 2018 diskutovalo o týchto témach:

  • hodnotenie jazykových schopností a integrácia maloletých osôb bez sprievodu prostredníctvom vzdelávania, 
  • prijímanie novo prichádzajúcich migrantov a hodnotenie ich predchádzajúceho vzdelania,
  • uznávanie kvalifikácií utečencov,
  • medzikultúrny dialóg ako nástroj riešenia problematiky migrácie, utečencov a žiadateľov o azyl v kontexte vzdelávania,
  • jazyková a kultúrna rozmanitosť,
  • integračné politiky pre migrantov – zásady, výzvy a postupy.

Komisia okrem toho ponúka cielené odborné poradenstvo prostredníctvom partnerského poradenstva na podporu politických reforiem v členských štátoch, napríklad pokiaľ ide o integráciu nových študentov z prostredia migrantov do škôl.

Také podujatia sa organizujú na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu a zúčastňujú sa na nich tvorcovia politiky z vnútroštátnych orgánov iných členských štátov a nezávislí experti, ktorí sa na takomto participatívnom seminári usilujú nájsť riešenia pre vnútroštátne výzvy.

Podpora prostredníctvom programu Erasmus+

Komisia financuje z programu Erasmus+ projekty a ďalšie činnosti zamerané na integráciu migrantov do všetkých odvetví vzdelávacieho procesu. 

Podpora online, ktorá zlepšuje integráciu

Sieť SIRIUS zameraná na vzdelávanie migrantov

Európska komisia spolufinancuje sieť SIRIUS, ktorá sa zameriava na vzdelávanie migrantov. Táto sieť podporuje vzdelávanie detí a mladých ľudí z prostredia migrantov prostredníctvom strategických činností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, pričom spája výskumných pracovníkov, tvorcov politík, odborníkov z praxe v oblasti vzdelávania migrantov, ako aj samotných migrantov a utečencov. 

Platforma School Education Gateway

Platforma School Education Gateway financovaná z programu Erasmus+ umožňuje odborníkom z praxe vymieňať si informácie a materiály (napríklad články a učebné plány) a využívať služby ako napr. online kurzy týkajúce sa tém, ako je začleňovanie, kultúrna rozmanitosť a integrácia nových študentov z prostredia migrantov do tried.

Platforma eTwinning

Platforma eTwinning spája školy v celej Európe prostredníctvom nástrojov IKT a ponúka vedúcim pracovníkom škôl možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a vzájomne si pomáhať. 

Online jazyková podpora programu Erasmus+

Komisia ponúkla viac ako 100 000 utečencom a novým migrantom prístup k online jazykovej podpore. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť jednotlivcom začleniť sa do hostiteľskej spoločnosti tým, že sa im poskytne príležitosť naučiť sa miestny jazyk. 

Hromadné otvorené online kurzy

Komisia takisto zadala vypracovanie štúdie, ktorá hodnotí vhodnosť hromadných otvorených online kurzov (MOOC) a bezplatného digitálneho vzdelávania (FDL) na začleňovanie migrantov a utečencov.

Katalóg vybraných iniciatív – rozdelených podľa typu a účelu – je k dispozícii na stránke MOOCs4inclusion.

Ďalšia podpora prostredníctvom programu Erasmus+

Strategické partnerstvá podporujú rozvoj inovatívnych vzdelávacích postupov a nadnárodnú spoluprácu.

Program Erasmus+ podporuje aj budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté dôsledkami migrácie.