Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdelávanie a migranti

Integrácia migrantov vo vzdelávaní a v odbornej príprave

Prispôsobovanie sa novému vzdelávaciemu prostrediu je pre študentov s migrantským pôvodom často problematické. Pre osoby pôsobiace vo vzdelávaní a v odbornej príprave sú veľmi prínosné usmernenia a výmena osvedčených postupov, aby dokázali reagovať na vzdelávacie potreby študentov v čoraz rozmanitejších a viacjazyčných triedach. 

Európska komisia podporuje od roku 2016 členské štáty EÚ v ich úsilí integrovať migrantov do svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy – počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve až po vysokoškolské vzdelávanie. V akčnom pláne Komisie pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín sa identifikovali tri priority v oblasti vzdelávania:

  • integrácia novo prichádzajúcich migrantov do bežných vzdelávacích štruktúr čo najskôr, ako je to možné,
  • predchádzanie slabým výsledkom migrantov,
  • zabránenie sociálnemu vylúčeniu a podpora medzikultúrneho dialógu.

Medzi konkrétne opatrenia vykonávané v rámci akčného plánu patria nástroje, ktoré majú pomôcť posúdiť zručnosti a kvalifikácie migrantov, ako aj platformy spolupráce na podporu výmeny informácií medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a ich zamestnancami. 

Ako EÚ podporuje integráciu migrantov?

Európska komisia prispieva k integrácii migrantov tým, že uľahčuje výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom činností vzájomného učenia. Tieto činnosti podporujú aj vytváranie sietí medzi tvorcami politík a umožňujú im lepšie riešiť súčasné a budúce výzvy. V rámci činností partnerského učenia venovaných tejto problematike sa v rokoch 2016 až 2018 diskutovalo o týchto témach: 

  • hodnotenie jazykových schopností a integrácia maloletých osôb bez sprievodu prostredníctvom vzdelávania 
  • prijímanie novo prichádzajúcich migrantov a hodnotenie ich predchádzajúceho vzdelania
  • uznávanie kvalifikácií utečencov
  • medzikultúrny dialóg ako nástroj riešenia problematiky migrácie, utečencov a žiadateľov o azyl v kontexte vzdelávania.
  • jazyková a kultúrna rozmanitosť
  • integračné politiky pre migrantov: zásady, výzvy a postupy

Komisia okrem toho ponúka cielené odborné poradenstvo prostredníctvom partnerského poradenstva na podporu politických reforiem v členských štátoch, napríklad pokiaľ ide o integráciu nových študentov z prostredia migrantov do škôl. Také podujatia sa organizujú na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu a zúčastňujú sa na nich tvorcovia politiky z vnútroštátnych orgánov iných členských štátov a nezávislí experti, ktorí sa na takomto participatívnom seminári usilujú nájsť riešenia pre vnútroštátne výzvy.

Komisia financuje z programu Erasmus+ projekty a ďalšie činnosti zamerané na integráciu migrantov do vzdelávacieho procesu. Strategické partnerstvá sú zamerané na rozvoj inovatívnych vzdelávacích postupov a podporu nadnárodnej spolupráce. Z programu Erasmus+ sa podporuje aj budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté dôsledkami migrácie. 

Európska komisia spolufinancuje sieť SIRIUS, ktorá sa zameriava na vzdelávanie migrantov. Táto sieť podporuje vzdelávanie detí a mladých ľudí z prostredia migrantov prostredníctvom strategických činností na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, pričom spája výskumných pracovníkov, tvorcov politík, odborníkov z praxe v oblasti vzdelávania migrantov, ako aj samotných migrantov a utečencov 

Platforma School Education Gateway financovaná z programu Erasmus+ umožňuje odborníkom z praxe vymieňať si informácie a materiály (články, učebné plány atď.) a využívať služby (napr. online kurzy) týkajúce sa tém, ako je začleňovanie, kultúrna rozmanitosť a integrácia nových študentov z prostredia migrantov do tried. Platforma eTwinning spája školy v celej Európe prostredníctvom nástrojov IKT a ponúka vedúcim pracovníkom škôl možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a vzájomne si pomáhať. 

Komisia ponúkla viac ako 100 000 utečencom a novým migrantom prístup k online jazykovej podpore. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť jednotlivcom začleniť sa do hostiteľskej spoločnosti tým, že sa im poskytne príležitosť naučiť sa miestny jazyk.