Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Integration af flygtninge og migranter i uddannelsessystemet

Studerende med flygtninge- eller indvandrerbaggrund har ofte vanskeligheder ved at tilpasse sig et nyt skolesystem.

Undervisere kan få rådgivning og udveksle god praksis for at blive bedre til at imødekomme de studerendes læringsbehov i den stadig mere mangfoldige og flersprogede kontekst.

Siden 2016 har Europa-Kommissionen støttet EU-landene i deres indsats for at integrere migranter i deres uddannelsessystemer – lige fra førskoleundervisning og børnepasning til videregående uddannelse.

Hvad gør EU for at støtte integrationen af flygtninge og migranter?

Prioritetsområder

I november 2020 vedtog Kommissionen en handlingsplan om integration og inklusion 2021-2027, som fremmer inklusion gennem en samlet samfundstilgang, der bl.a. inddrager migrant- og lokalsamfund, arbejdsgivere, civilsamfundet samt alle forvaltningsniveauer. Handlingsplanen lægger vægt på, at der ydes målrettet støtte i alle integrationsfaser.

Selv om det hovedsageligt er de nationale regeringer, der er ansvarlige for at udarbejde og gennemføre sociale politikker, spiller EU en central rolle med hensyn til at yde støtte til medlemsstaterne gennem finansiering, udarbejdelse af retningslinjer og fremme af relevante partnerskaber. Et af de vigtigste tiltag er inkluderende uddannelse fra førskoleundervisning til videregående uddannelser, som har fokus på hurtigere anerkendelse af kvalifikationer og sprogindlæring, og som støttes af EU-midler.

Gensidige læringsaktiviteter

For at fremme integrationen af flygtninge og migranter gør Kommissionen det lettere for EU-landene at udveksle god praksis ved hjælp af fælles læringsaktiviteter.

Aktiviteterne fremmer desuden udviklingen af netværk blandt de politiske beslutningstagere og sætter dem i stand til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer på en bedre måde.

Mellem 2016 og 2018 blev følgende emner drøftet i forbindelse med dedikerede peerlæringsaktiviteter:

  • sprogvurdering og integration af uledsagede mindreårige gennem uddannelse 
  • modtagelse af nyligt ankomne migranter og vurdering af tidligere skolegang
  • anerkendelse af flygtninges kvalifikationer
  • interkulturel dialog som et værktøj til at håndtere indvandring, flygtninge og asylansøgere i en uddannelsesmæssig kontekst
  • sproglig og kulturel mangfoldighed
  • integrationspolitikker for migranter — principper, udfordringer og praksis.

Derudover tilbyder Kommissionen målrettet ekspertrådgivning gennem peerrådgivning til støtte for politiske reformer i medlemslandene, for eksempel vedrørende integration af nyligt ankomne indvandrerelever i skolerne.

Sådanne arrangementer kan arrangeres efter anmodning fra et medlemsland og involverer beslutningstagere fra andre nationale myndigheder og uafhængige eksperter, som samles for at finde løsninger på nationale udfordringer i en deltagerorienteret workshop.

Støtte gennem Erasmus+

Via Erasmus+ finansierer Kommissionen også projekter og andre aktiviteter med fokus på at integrere migranter i uddannelsessystemet. 

Onlinestøtte til fremme af integration

SIRIUS-netværket til uddannelse af migranter

Kommissionen er med til at finansiere SIRIUS-netværket til uddannelse af migranter. Netværket understøtter uddannelse af børn og unge med indvandrerbaggrund via nationale og internationale strategiske aktiviteter, der samler forskere, beslutningstagere, praktikere inden for uddannelse af migranter samt migranter og flygtninge. 

School Education Gateway (skoleuddannelsesportalen)

Det Erasmus+-støttede initiativ School Education Gateway giver undervisere mulighed for at udveksle information, dele materialer (f.eks. artikler og læseplaner) og få adgang til tjenester, såsom onlinekurser om emnerne inklusion, kulturel mangfoldighed og integration af nyligt ankomne indvandrerelever i skolerne.

eTwinning-platformen

eTwinning-platformen forbinder skoler i hele Europa via IKT-værktøjer og giver skoleledere og undervisere mulighed for at dele deres erfaringer og tilbyde gensidig bistand. 

Sproglig onlinesupport med Erasmus+

Kommissionen har givet over 100 000 flygtninge og nyligt ankomne migranter sprogstøtte gennem initiativet Online Linguistic Support. Dette initiativ hjælper folk med at blive integreret i deres værtssamfund ved at give dem mulighed for at lære det lokale sprog. 

Massive åbne onlinekurser

Kommissionen har også bestilt en undersøgelse, der vurderer tilstrækkeligheden af de massive åbne onlinekurser (MOOC'er) og gratis digital læring (FDL) til inklusion af migranter og flygtninge.

Et katalog over udvalgte initiativer — kategoriseret efter type og formål — findes på MOOCs4inclusion.

Anden støtte gennem Erasmus+

Strategiske partnerskaber fremmer udvikling af innovative uddannelsespraksisser og tværnationalt samarbejde.

Erasmus+-programmet støtter også kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser i partnerlande, som er særligt berørt af konsekvenserne af migration.