Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Lánpháirtiú na ndídeanaithe agus na n-imirceach i réimse an oideachais agus na hoiliúna

Is minic a bhíonn deacrachtaí ag mic léinn a bhfuil cúlra dídeanaithe nó imirceach acu agus iad ag iarraidh dul i dtaithí ar thimpeallacht foghlama nua.

Ionas gur féidir le lucht cleachta an oideachais agus na hoiliúna freastal ar riachtanais na ndaltaí de réir mar atá an éagsúlacht agus an t-ilteangachas ag dul i dtreis sna seomraí ranga, ní beag is tairbhe dóibh treoir a fháil agus dea-chleachtais a roinnt le chéile.

Ó 2016 i leith, tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le Ballstáit an Aontais agus iad ar a ndícheall leis na himircigh a lánpháirtiú sna córais oideachais agus oiliúna, ón aois a dteastaíonn oideachas agus cúram ón naíonán, go dtí an lá a dtagann an t-ardoideachas i gceist.

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas chun tacú le lánpháirtiú na ndídeanaithe agus na n-imirceach?

Réimsí tosaíochta

I mí na Samhna 2020, ghlac an Coimisiún Plean Gníomhaíochta um Imeascadh agus Cuimsiú 2021-2027 lena gcuirtear an t-ionchuimsiú chun cinn trí chur chuige lena mbaineann an tsochaí ar fad agus a bhfuil pobail imirceacha agus áitiúla, fostóirí, an tsochaí shibhialta agus gach leibhéal rialtais, le cois grúpaí eile, páirteach ann. Leagtar béim sa Phlean Gníomhaíochta ar thacaíocht spriocdhírithe a sholáthar ag gach céim den lánpháirtiú.

Cé gurb iad na rialtais náisiúnta go príomha atá freagrach as beartais shóisialta a cheapadh agus a chur i bhfeidhm, tá ról lárnach ag an Aontas maidir le tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit trí chistiú, trí threoir a fhorbairt agus trí chomhpháirtíochtaí ábhartha a chothú. Ar cheann de na príomhghníomhaíochtaí tá oideachas agus oiliúint ionchuimsitheach, ón luath-óige go dtí an t-ardoideachas, lena ndírítear ar aitheantas níos tapúla a thabhairt do cháilíochtaí agus ar fhoghlaim teangacha, le tacaíocht ó chistí an Aontais.

Gníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí

Chun dlús a chur le lánpháirtiú na ndídeanaithe agus na n-imirceach, déanann an Coimisiún Eorpach éascaíocht ar mhalartú na ndea-chleachtas ó Bhallstát go chéile trí ghníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí.

Rud eile, cuireann na gníomhaíochtaí sin an líonrú chun cinn i measc lucht ceaptha beartas, agus is fearr dá réir sin a bhíonn sárú na ndúshlán iontu, dúshláin atá ann faoi láthair mar aon le dúshláin a bheidh ann amach anseo.

Idir 2016 agus 2018, pléadh na hábhair seo a leanas le linn Gníomhaíochtaí tiomanta Piarfhoghlama

  • an measúnú teanga agus lánpháirtiú na mionaoiseach neamhthionlactha tríd an oideachas 
  • an fháilte a chuirtear roimh imircigh nuathagtha, agus measúnú ar an scolaíocht a cuireadh orthu roimhe sin
  • aitheantas do cháilíochtaí na ndídeanaithe
  • an comhphlé idirchultúrtha mar uirlis chun plé a dhéanamh faoin imirce, faoi dhídeanaithe agus faoi iarrthóirí tearmainn i gcomhthéacsanna an oideachais
  • an éagsúlacht teanga agus an éagsúlacht chultúrtha
  • beartais lánpháirtíochta maidir le himircigh – prionsabail, dúshláin agus cleachtais

Rud eile fós, trí mheán na piarchomhairleoireachta, cuireann an Coimisiún comhairle spriocdhírithe ar fáil ó shaineolaithe chun tacú le leasú na mbeartas sna Ballstáit, mar shampla, comhairle maidir le daltaí nuathagtha ar de chúlra imirceach iad a lánpháirtiú sna scoileanna.

Eagraítear imeachtaí den chineál sin ar iarratas ó aon cheann de na Ballstáit agus bíonn lucht ceaptha beartas ó riaracháin náisiúnta eile páirteach iontu, sin agus saineolaithe neamhspleácha, a thugtar le chéile le réitigh a fháil ar dhúshláin náisiúnta i gceardlann chomhpháirteach.

Tacaíocht trí Erasmus+

Trí chlár Erasmus+, tugann an Coimisiún maoiniú do thionscadail agus d’imeachtaí eile nach iad i gcomhair lánpháirtiú na n-imirceach i ngach uile earnáil den oideachas agus den oiliúint. 

Tacaíocht ar líne lena gcothaítear an lánpháirtiú

Líonra SIRIUS maidir um oideachas na n-imirceach

Déanann an Coimisiún Eorpach líonra SIRIUS um oideachas na n-imirceach a chómhaoiniú. Tacaíonn an líonra le hoideachas chlann na n-imirceach, idir na leanaí agus daoine óga, agus is trí ghníomhaíochtaí straitéiseacha ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanann sé sin. Lena chois sin, i bpáirt le himircigh agus le dídeanaithe, tugann an líonra lucht taighde le chéile, mar aon le lucht ceaptha beartas, agus lucht cleachtais i réimse oideachas na n-imirceach. 

Tairseach Oideachais Scoile

Is le Erasmus+ a mhaoinítear an Tairseach Oideachais Scoile, tairseach a chuireann ar a gcumas do lucht cleachtais eolas a mhalartú le chéile, ábhair a chomhroinnt (ailt agus pleananna ceachta, cuir i gcás) agus seirbhísí (cúrsaí ar líne srl.) a rochtain maidir le ceisteanna ionchuimsithe, leis an éagsúlacht chultúrtha, agus le daltaí nuathagtha ar de chúlra imirceach iad a lánpháirtiú sna seomraí ranga.

Ardán eTwinning

Is ardán é eTwinning a nascann scoileanna le chéile ó cheann ceann na hEorpa trí uirlisí TFC agus a thugann deis do cheannairí scoile agus do na baill foirne labhairt le chéile faoin taithí oibre atá acu, sin agus cúnamh a thairiscint dá chéile. 

Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+

Tá rochtain ar Thacaíocht Teanga ar Líne curtha ar fáil ag an gCoimisiún do 100,000 dídeanaí agus imirceach nuathagtha. Is é is aidhm don tionscnamh seo deis a thabhairt d'imircigh an teanga áitiúil a fhoghlaim, rud a chabhróidh leo cuid den lánpháirtiú a dhéanamh dóibh féin sa tsochaí a bhfuil siad óstáilte inti. 

Ollchúrsaí Oscailte ar Líne

Tá staidéar coimisiúnaithe ag an gCoimisiún freisin, staidéar a dhéanann measúnú ar leordhóthanacht na nOllchúrsaí Oscailte ar Líne (MOOCanna) agus na Foghlama Digití Saor in Aisce (FDL) chun imircigh agus dídeanaithe a ionchuimsiú.

Tá catalóg de thionscnaimh roghnaithe – atá rangaithe de réir cineáil agus cuspóra – ar fáil ag MOOCs4inclusion.

Tacaíocht eile trí Erasmus+

comhpháirtíochtaí straitéiseacha ann a chuidíonn chun cleachtais oideachais nuálacha a fhorbairt agus comhoibriú trasnáisiúnta a chur chun cinn.

Tacaíonn clár Erasmus+ le fothú acmhainneachta san ardoideachas freisin i dtíortha comhpháirtíochta a mbíonn an-tionchar ag iarmhairtí na himirce orthu.