Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oideachas agus imircigh

I dtreo lánpháirtiú na n-imirceach i réimse an oideachais agus na hoiliúna

Daltaí ar de chúlra na n-imirceach iad, is minic a thagann sé rite leo titim isteach le timpeallacht nua foghlama. Ionas gur féidir le lucht cleachta an oideachais agus na hoiliúna freastal ar riachtanais na ndaltaí de réir mar atá an éagsúlacht agus an t-ilteangachas ag dul i dtreis sna seomraí ranga, ní beag is tairbhe dóibh treoir a fháil agus dea-chleachtais a roinnt le chéile. 

Ó 2016 i leith, tá an Coimisiún Eorpach ag tacú le Ballstáit an Aontais agus iad ar a ndícheall leis na himircigh a lánpháirtiú sna córais oideachais agus oiliúna, ón aois a dteastaíonn oideachas agus cúram ón naíonán, go dtí an lá a dtagann an t-ardoideachas i gceist. Sa Phlean Gníomhaíochta maidir le náisiúnaigh tríú tír a lánpháirtiú, tá fios trí thosaíocht i gcomhair an oideachais:

  • imircigh nuathagtha a lánpháirtiú i bpríomhshruth an oideachais a thúisce is féidir
  • féachaint leis go seachnaítear an cruthú lag ar scoil i measc na n-imirceach
  • an t-eisiamh sóisialta a sheachaint, agus an comhphlé idirchultúrtha a chothú.

I measc na mbeart praiticiúil a bhíonn á gcur i bhfeidhm faoi scáth an Phlean Gníomhaíochta, tá uirlisí gur fusaide iad measúnú scileanna agus cáilíochtaí na n-imirceach a dhéanamh, sin agus ardáin chomhoibre i gcomhair malartú faisnéise i measc na ndaoine atá ag obair i réimse an oideachais agus sna hinstitiúidí oiliúna. 

Céard atá á dhéanamh ag an Aontas chun tacú le lánpháirtiú na n-imirceach?

Le dlús a chur le lánpháirtiú na n-imirceach, déanann an Coimisiún Eorpach éascaíocht i malartú na ndea-chleachtas ó Bhallstát go chéile trí bhíthin comhghníomhaíochtaí foghlama. Rud eile, cuireann na gníomhaíochtaí sin an líonrú chun cinn i measc lucht ceaptha beartas, agus is fearr dá réir sin a bhíonn sárú na ndúshlán iontu, dúshláin atá ann faoi láthair maille le dúshláin a bheidh ann amach anseo. Idir 2016 agus 2018, pléadh na hábhair seo a leanas le linn Gníomhaíochtaí tiomanta um Piarfhoghlaim: 

  • An measúnú teanga agus lánpháirtiú na mionaoiseach neamhthionlactha trí bhíthin an oideachais 
  • An fháilte a chuirtear roimh imircigh nach bhfuil i bhfad san Aontas, agus measúnú ar an scolaíocht a cuireadh orthu roimhe sin
  • Aitheantas do cháilíochtaí na ndídeanaithe
  • An comhphlé idirchultúrtha mar uirlis i gcomhair na nithe seo a leanas: an imirce, na dídeanaithe, agus lucht iarrtha tearmainn i gcomhthéacsanna an oideachais
  • An éagsúlacht teangacha agus an éagsúlacht chultúrtha
  • Beartais i gcomhair lánpháirtiú na n-imirceach: prionsabail, dúshláin, agus cleachtais

Rud eile fós, trí bhíthin na piarchomhairleoireachta, cuireann an Coimisiún comhairle ar fáil ó shaineolaithe i gcomhair leasú na mbeartas sna Ballstáit, comhairle atá dírithe ar sprioc faoi leith, agus ar cheann de na leasuithe sin, mar shampla, tá lánpháirtiú daltaí nuathagtha ar de chúlra imirceach iad sna scoileanna. Eagraítear imeachtaí den chineál sin de réir mar a thograíonn ceann de na Ballstáit é, agus tugtar lucht ceaptha beartas i gceist ó riaracháin náisiúnta eile, mar aon le saineolaithe neamhspleácha, daoine a thugtar le chéile le réitigh a fháil ar dhúshláin náisiúnta i gceardlann chomhpháirteach.

Trí bhíthin Chlár Erasmus+, tugann an Coimisiún maoiniú do thionscadail agus d’imeachtaí eile nach iad i gcomhair lánpháirtiú na n-imirceach i ngach uile earnáil den oideachas agus den oiliúint. Is d’aidhmeanna na gComhpháirtíochtaí straitéiseacha forbairt a chur ar chleachtais nuálacha san oideachas, sin agus an comhoibriú trasnáisiúnta a chur chun cinn. Tacaíonn Erasmus+ le fothú inniúlachtaí i réimse an ardoideachais sna tíortha comhpháirtíochta is mó a bhfuil lorg na himirce orthu. 

Déanann an Coimisiún Eorpach gréasán SIRIUS um oideachas na n-imirceach a chómhaoiniú. Tacaíonn an gréasán le hoideachas chlann na n-imirceach, idir na leanaí agus an óige, agus is trí bhíthin gníomhaíochtaí straitéiseacha ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanann sé sin. Rud eile, i bpáirt le himircigh agus le dídeanaithe, tugann an gréasán lucht taighde le chéile, mar aon le lucht ceaptha beartas, agus lucht cleachtais i réimse oideachas na n-imirceach. 

Is le Erasmus+ a mhaoinítear Tairseach an Oideachais Scoile, rud a chuireann ar a gcumas do lucht cleachtais faisnéis a mhalartú le chéile, ábhair a roinnt i measc a chéile (ailt, pleananna ceachta, srl), agus seirbhísí (e.g. cúrsaí ar líne) a rochtain maidir le ceisteanna cuimsithe, leis an éagsúlacht chultúrtha, agus le lánpháirtiú daltaí nuathagtha ar de chúlra imirceach iad sna seomraí ranga. Maidir leis an ardán r-Nascadh, sin ardán a nascann scoileanna le chéile ó cheann ceann na hEorpa trí uirlisí TFC, agus tugann sé deis do cheannairí scoile agus don fhoireann labhairt le chéile faoin taithí oibre atá acu, sin agus cúnamh a thairiscint dá chéile. 

Tá rochtain ar Thacaíocht Teanga ar Líne curtha ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach do 100,000 teifeach agus imirceach nuathagtha. Is é is aidhm don tionscnamh seo deis a thabhairt d'imircigh an teanga áitiúil a fhoghlaim, rud a chabhróidh leo cuid den lánpháirtiú a dhéanamh dóibh féin sa tsochaí a bhfuil siad óstáilte inti.