Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vključevanje beguncev in migrantov v izobraževanje in usposabljanje

Učenci z migrantskim in begunskim ozadjem se pri prilagajanju na novo učno okolje pogosto srečujejo s težavami.

Smernice in izmenjava dobrih praks pomagajo delavcem na področju izobraževanja in usposabljanja, da lahko odgovorijo na učne potrebe dijakov in študentov v vedno bolj raznolikih in večjezičnih razredih.

Evropska komisija od leta 2016 podpira države članice EU pri prizadevanjih za vključevanje migrantov v njihove sisteme izobraževanja in usposabljanja – od predšolske vzgoje in varstva do visokošolskega izobraževanja.

Kako EU podpira vključevanje beguncev in migrantov

Prednostna področja

Komisija je novembra 2020 sprejela akcijski načrt za integracijo in vključevanje za obdobje 2021–2027, ki zajema celotno družbo in med drugim vključuje migrante in lokalne skupnosti, delodajalce, civilno družbo ter vse ravni upravljanja. Poudarek je na zagotavljanju ciljno usmerjene podpore na vseh stopnjah vključevanja.

Čeprav so za razvoj in izvajanje socialnih politik v prvi vrsti odgovorne nacionalne vlade, jih EU v tem smislu ključno podpira prek financiranja, razvoja smernic in spodbujanja relevantnih partnerstev. Med glavnimi ukrepi je vključujoče izobraževanje in usposabljanje od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja, s poudarkom na hitrejšem priznavanju kvalifikacij in učenju jezika, s finančno podporo EU.

Dejavnosti vzajemnega učenja

Komisija poenostavlja izmenjavo primerov dobre prakse na področju vključevanja beguncev in migrantov med državami članicami EU prek dejavnosti vzajemnega učenja.

Te dejavnosti tudi spodbujajo sodelovanje snovalcev politike in jim omogočajo, da bolje obravnavajo trenutne in prihodnje izzive.

Med letoma 2016 in 2018 so v okviru vzajemnega učenja obravnavali naslednje teme:

  • ocena znanja jezikov in vključevanje mladoletnikov brez spremstva prek izobraževanja 
  • sprejem novo prispelih migrantov in ocena prejšnjega šolanja
  • priznavanje kvalifikacij beguncev
  • medkulturni dialog kot orodje za obravnavanje migracij, beguncev in prosilcev za azil v izobraževalnih okoljih
  • jezikovna in kulturna raznovrstnost
  • politike vključevanja migrantov – načela, izzivi in prakse

Poleg tega Komisija nudi ciljno usmerjene strokovne nasvete prek vrstniškega svetovanja za podporo reformam politike v državah članicah, denimo kar zadeva vključevanje novo prispelih migrantov v šole.

Taki dogodki se organizirajo na zahtevo katere koli države članice ter vključujejo snovalce politik iz drugih nacionalnih uprav in neodvisne strokovnjake, ki si v participativnih delavnicah prizadevajo skupaj poiskati rešitve za izzive posamezne države.

Podpora v okviru programa Erasmus+

Komisija s programom Erasmus+ financira projekte in druge dejavnosti za vključevanje migrantov v vsa področja izobraževanja in usposabljanja. 

Spletna podpora za spodbujanje vključevanja

Mreža SIRIUS o izobraževanju migrantov

Evropska komisija sofinancira mrežo SIRIUS na področju izobraževanje migrantov. Mreža podpira izobraževanje otrok in mladih z migrantskim ozadjem s strateškimi dejavnostmi na nacionalni in mednarodni ravni in povezovanjem raziskovalcev, snovalcev politike, strokovnjakov na področju izobraževanja migrantov ter samih migrantov in beguncev. 

School Education Gateway

Portal School Education Gateway, ki ga sofinancira program Erasmus+, omogoča šolskim delavcem, da izmenjujejo informacije in gradivo (na primer članke in učne priprave) ter dostopajo do storitev, kot so spletni tečaji, povezanih z vprašanji vključevanja, kulturne raznolikosti in vključevanja novo prispelih učencev migrantov v šole.

Platforma eTwinning

Platforma eTwinning povezuje šole po vsej Evropi prek orodij IKT ter omogoča šolskemu vodstvu in delavcem, da izmenjujejo svoje izkušnje ter si vzajemno pomagajo. 

Spletna jezikovna podpora Erasmus+

Komisija je več kot 100 000 beguncem in novo prispelim migrantom omogočila dostop do spletne jezikovne podpore. S pobudo želi pomagati posameznikom, da se vključijo v družbo države gostiteljice, tako da se naučijo lokalnega jezika. 

Množični odprti spletni tečaji

Komisija je naročila tudi študijo, v kateri je ocenila ustreznost množičnih odprtih spletnih tečajev in brezplačnega digitalnega učenja za vključevanje migrantov in beguncev.

Katalog izbranih pobud, razvrščenih po vrsti in namenu, je na voljo na spletni strani MOOCs4 Inclusion.

Druga podpora v okviru programa Erasmus+

Strateška partnerstva spodbujajo razvoj inovativnih izobraževalnih praks in nadnacionalno sodelovanje.

Program Erasmus+ podpira tudi krepitev zmogljivosti v visokem šolstvu partnerskih držav, ki še posebej občutijo posledice migracije.