Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pagulaste ja rändajate lõimimine haridus- ja koolitussüsteemi

Pagulas- ja rändetaustaga õpilastel on sageli raske uue õpikeskkonnaga kohaneda.

Haridus- ja koolitustöötajatele jagatakse juhiseid ja vahetatakse häid tavasid, mis võimaldaks neil tegeleda üha mitmekesisemate ja mitmekeelsemate klasside õpilaste õpivajadustega.

Alates 2016. aastast on Euroopa Komisjon toetanud ELi liikmesriike nende püüdlustes lõimida rändajaid oma haridus- ja koolitussüsteemi – alusharidusest ja lapsehoiust kõrghariduseni.

Mida teeb EL selleks, et toetada pagulaste ja rändajate lõimimist?

Prioriteetsed valdkonnad

2020. aasta novembris võttis komisjon vastu integratsiooni ja kaasamise tegevuskava (2021–2027), millega edendatakse kaasatust kogu ühiskonda hõlmava lähenemisviisi abil. Kaasatud on nii rändajate ja kohalikud kogukonnad, tööandjad, kodanikuühiskond kui ka kõik valitsemistasandid. Tegevuskavas on olulisel kohal sihipärase toetuse pakkumine kõigis lõimimise etappides.

Kuigi sotsiaalpoliitika väljatöötamise ja rakendamise eest vastutavad esmajoones liikmesriikide endi valitsused, on ELil oluline roll liikmesriikide toetamises rahastamise, juhiste väljatöötamise ning asjakohaste partnerluste soodustamise kaudu. Üks peamisi tegevusi on kaasav haridus ja koolitus alates alusharidusest kuni kõrghariduseni, keskendudes ELi vahendite abiga kvalifikatsioonide kiiremale tunnustamisele ja keeleõppele.

Vastastikune õppimine

Komisjon hõlbustab pagulaste ja rändajate lõimimiseks heade tavade vahetamist ELi liikmesriikide vahel vastastikuse õppe kaudu.

Sellega edendatakse poliitikakujundajate võrgustike loomist ning aidatakse neil paremini toime tulla praeguste ja tulevaste probleemidega.

Ajavahemikus 2016–2018 arutati vastastikuse õppe käigus järgmisi teemasid:

  • saatjata alaealiste keeleoskuse hindamine ja lõimimine hariduse abil; 
  • äsja saabunud rändajate vastuvõtmine ja nende eelnevalt omandatud koolihariduse hindamine;
  • pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamine;
  • kultuuridevaheline dialoog kui vahend rände, pagulaste ja varjupaigataotlejatega seotud probleemide lahendamiseks hariduskontekstis;
  • keeleline ja kultuuriline mitmekesisus;
  • rändajate lõimimist käsitlev poliitika: põhimõtted, probleemid ja tavad.

Lisaks pakub komisjon kogemusnõustamise vahendusel sihipäraseid eksperdinõuandeid, et toetada poliitikareforme liikmesriikides, näiteks seoses äsja saabunud rändajatest õpilaste lõimimisega koolides.

Neid üritusi korraldatakse liikmesriigi taotlusel ja neil osalevad poliitikakujundajad teiste riikide ametiasutustest ning sõltumatud eksperdid, kes saavad kokku selleks, et leida õpikodades lahendusi riikide ees seisvatele probleemidele.

Erasmus+ kaudu saadav toetus

Programmi „Erasmus+“ kaudu rahastab komisjon projekte ja muid meetmeid rändajate lõimimiseks kõigis haridus- ja koolitussektorites. 

Lõimimist edendav veebipõhine tugi

Rändajate hariduse võrgustik SIRIUS

Euroopa Komisjon kaasrahastab ka rändajate hariduse võrgustikku SIRIUS. Võrgustik toetab rändetaustaga laste ja noorte haridust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil toimuva strateegilise tegevuse kaudu, mis toob kokku nii teadlased, poliitikakujundajad ja rändajate hariduse valdkonna spetsialistid kui ka rändajad ja pagulased. 

School Education Gateway

Erasmus+ kaudu rahastatud School Education Gateway võimaldab asjaomase valdkonna praktikutel vahetada teavet, jagada materjale (nt artikleid ja tunniplaane) ning kasutada teenuseid (nt veebipõhiseid kursusi) kaasamise, kultuurilise mitmekesisuse ja äsja saabunud rändajatest õpilaste klassidesse lõimimise teemal.

eTwinningu platvorm

Platvorm eTwinning ühendab koole üle kogu Euroopa IKT-vahendite kaudu ning pakub koolijuhtidele ja -töötajatele võimalust jagada oma kogemusi ja pakkuda vastastikust abi. 

Erasmus+ veebipõhine keeletugi

Komisjon on andnud enam kui 100 000 pagulasele ja äsja saabunud rändajale juurdepääsu veebipõhisele keeletoele. Algatuse eesmärk on aidata inimestel lõimuda neid vastuvõtvasse ühiskonda, andes võimaluse õppida kohalikku keelt. 

Laialt avatud e-õpe

Komisjon on tellinud ka uuringu, milles hinnatakse seda, kas laialt avatud e-õpet (MOOC) ja tasuta digiõpet on võimalik kasutada rändajate ja pagulaste kaasamiseks.

MOOCs4inclusion veebisaidil on liigi ja eesmärgi järgi liigitatud valitud algatuste kataloog.

Muu Erasmus+ kaudu saadav toetus

Strateegiliste partnerlustega edendatakse innovatiivsete õpetamistavad arendamist ja riikidevahelist koostööd.

Erasmus+ kaudu toetatakse ka suutlikkuse suurendamist kõrghariduse valdkonnas partnerriikides, mis on rände tagajärgedest eriti tugevalt mõjutatud.