Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Haridus ja rändajad

Rändajate lõimimine haridus- ja koolitusvaldkonnas

Rändetaustaga õppuritel on sageli raske kohaneda uue õpikeskkonnaga. Haridus- ja koolitusvaldkonna töötajatele jagatakse juhiseid ja vahetatakse häid tavasid, mis võimaldaks neil tegeleda üha mitmekesisemate ja mitmekeelsemate klasside õppurite õpivajadustega. 

Alates 2016. aastast on Euroopa Komisjon toetanud ELi liikmesriike nende püüdlustes lõimida rändajaid oma haridus- ja koolitussüsteemidesse – alusharidusest ja lapsehoiust kõrghariduseni. Komisjoni kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskavas määrati kindlaks kolm peamist haridusvaldkonna prioriteeti:

  • lõimida äsja saabunud rändajad tavahariduse struktuuridesse niipea kui võimalik;
  • hoida ära rändajate kehva haridusalast edasijõudmist;
  • vältida sotsiaalset tõrjutust ja edendada kultuuridevahelist dialoogi.

Tegevuskava raames on rakendatud konkreetseid meetmeid alates vahenditest, mille abil hinnata rändajate oskusi ja kvalifikatsiooni, ning lõpetades koostööplatvormidega teabe vahetamiseks haridus- ja koolitusasutuste ja nende töötajate hulgas. 

Mida teeb EL rändajate lõimimise toetamiseks?

Euroopa Komisjon hõlbustab rändajate lõimimist käsitlevate heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel vastastikuse õppe kaudu. Sellega edendatakse võrgustike loomist poliitikakujundajate seas ja võimaldatakse neil paremini toime tulla praeguste ja tulevaste probleemidega. Ajavahemikus 2016–2018 arutati vastastikuse õppe käigus järgmisi teemasid: 

  • saatjata alaealiste keeleoskuse hindamine ja lõimimine hariduse kaudu; 
  • äsja saabunud rändajate vastuvõtmine ja nende eelnevalt omandatud koolihariduse hindamine;
  • pagulaste kvalifikatsioonide tunnustamine;
  • kultuuridevaheline dialoog kui vahend rände, pagulaste ja varjupaigataotlejatega seotud probleemide lahendamiseks hariduskontekstis;
  • keeleline ja kultuuriline mitmekesisus;
  • rändajate lõimimist käsitlev poliitika: põhimõtted, probleemid ja tavad.

Lisaks pakub komisjon kogemusnõustamise vahendusel sihipäraseid eksperdinõuandeid, et toetada poliitikareforme liikmesriikides, näiteks seoses äsja saabunud rändajatest õpilaste lõimimisega koolides. Neid üritusi korraldatakse mis tahes liikmesriigi taotlusel ja neil osalevad poliitikakujundajad teiste riikide ametiasutusest ning sõltumatud eksperdid, kes saavad kokku selleks, et leida õpikodades lahendusi riikide ees seisvatele probleemidele.

Erasmus+ programmi kaudu rahastab komisjon projekte ja muid meetmeid rändajate lõimimiseks kõigis haridus- ja koolitusvaldkondades. Strateegiliste partnerluste eesmärgiks on arendada välja innovatiivsed õpetamistavad ja edendada riikidevahelist koostööd. Erasmus+ kaudu toetatakse ka kõrghariduse suutlikkuse suurendamist partnerriikides, mis on eriti mõjutatud rände tagajärgedest. 

Euroopa Komisjon kaasrahastab ka rändajate hariduse võrgustikku SIRIUS. Võrgustik toetab rändetaustaga laste ja noorte haridust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil toimuva strateegilise tegevuse kaudu, mis toob kokku nii teadlased, poliitikakujundajad ja rändajate hariduse valdkonna spetsialistid kui ka rändajad ja pagulased. 

Erasmus+ rahastatud School Education Gateway võimaldab asjaomase valdkonna praktikutel vahetada teavet, jagada materjale (artikleid, tunniplaane jne) ning hinnata teenuseid (nt veebipõhiseid kursusi) kaasamise, kultuurilise mitmekesisuse ja äsja saabunud rändajatest õpilaste klassidesse lõimimise teemal. Platvorm eTwinning ühendab koole üle kogu Euroopa IKT-vahendite kaudu ja pakub koolijuhtidele ja -töötajatele võimalust jagada oma kogemusi ja pakkuda vastastikust abi. 

Komisjon on andnud enam kui 100 000 pagulasele ja äsja saabunud rändajale juurdepääsu veebipõhisele keeletoele. Selle algatuse eesmärk on aidata inimestel lõimuda neid vastuvõtvasse ühiskonda, andes võimaluse õppida kohalikku keelt.