Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bēgļu un migrantu integrācija izglītībā un apmācībā

Audzēkņiem, kas nāk no bēgļu vai migrantu vidus, bieži vien ir grūtības pielāgoties jaunai mācību videi.

Lai varētu apmierināt skolēnu izglītības vajadzības klasēs, kam arvien biežāk ir daudzveidīgs un daudzvalodīgs raksturs, profesionāļiem izglītības un apmācības sfērā lieti noder vadlīnijas un labas prakses apmaiņa.

Kopš 2016. gada Eiropas Komisija palīdz ES dalībvalstīm integrēt migrantus valstu izglītības un apmācības sistēmās, sākot no izglītības un aprūpes agrīnā pirmsskolas vecumā līdz augstākajai izglītībai.

Ko ES dara bēgļu un migrantu integrācijas atbalstam?

Prioritārās jomas

Komisija 2020. gada novembrī pieņēma Rīcības plānu par integrāciju un iekļaušanu 2021.–2027. gadam, kas paredz veicināt iekļaušanu, iesaistot sabiedrību kopumā, tai skaitā migrantu un vietējās kopienas, darba devējus, pilsonisko sabiedrību, kā arī visus pārvaldības līmeņus. Rīcības plānā uzsvars likts uz mērķtiecīga atbalsta sniegšanu visos integrācijas posmos.

Lai arī primārā atbildība par sociālās rīcībpolitikas veidošanu un īstenošanu ir valstu valdību ziņā, tomēr ES spēlē būtisku lomu, atbalstot dalībvalstis ar finansējumu, ieteikumu izstrādi un attiecīgu partnerību veicināšanu. Viena no centrālajām darbībām, ko īsteno ar ES finansiālo atbalstu, ir iekļaujoša izglītība un apmācība – no agras bērnības līdz augstākās izglītības posmam, – uzsvaru liekot uz kvalifikāciju ātru atzīšanu un valodu apguvi.

Savstarpējas mācīšanās pasākumi

Lai palīdzētu bēgļu un migrantu integrēšanā, Eiropas Komisija atvieglina labas prakses apmaiņu starp ES dalībvalstīm savstarpējas mācīšanās pasākumu ietvaros.

Šīs darbības arī veicina politikas veidotāju tīklošanos un palīdz viņiem efektīvāk stāties pretī pašreizējiem un turpmākiem izaicinājumiem.

Laikā no 2016. gada līdz 2018. gadam tika organizētas vairākas mācīšanās no līdzbiedriem darbības, kur tika apspriesti šādi temati:

  • valodu kompetenču novērtēšana un tādu nepilngadīgo integrācija ar izglītības palīdzību, kurus nepavada pieaugušie; 
  • nesen ieradušos migrantu uzņemšana un to iepriekšējās izglītības novērtēšana;
  • bēgļu kvalifikācijas atzīšana;
  • starpkultūru dialogs kā rīks migrācijas, bēgļu un patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai izglītības kontekstā;
  • valodu un kultūras daudzveidība;
  • migrantu integrācijas politikas principi, problēmas un prakse.

Turklāt Komisija piedāvā mērķtiecīgus ekspertu padomus līdzbiedru konsultācijās politisko reformu atbalstam valstīs, piemēram, attiecībā uz tādu audzēkņu integrāciju skolās, kas nāk no nesen uzņemtu migrantu vidus.

Šīs darbības organizē pēc dalībvalstu pieprasījuma, un tajās piedalās politikas veidotāji no citām nacionālajām pārvaldes iestādēm un neatkarīgi eksperti, kuri pulcējas, lai rastu risinājumus nacionālajām problēmām līdzdalīga semināra ietvaros.

Atbalsts ar programmu “Erasmus+”

Programmas “Erasmus+” ietvaros Komisija finansē projektus un citus pasākumus, kas veicina migrantu integrēšanu visos izglītības un apmācības sistēmas sektoros. 

Integrāciju veicinošs atbalsts tiešsaistē

Tīkls “SIRIUS” migrantu izglītības jomā

Eiropas Komisija līdzfinansē tīklu “SIRIUS” migrantu izglītībai. Šis tīkls atbalsta migrantu izcelsmes bērnu un jauniešu izglītību ar stratēģiskām darbībām nacionālā un starptautiskā līmenī. Tīklā piedalās pētnieki, politikas veidotāji, profesionāļi migrantu izglītības jomā, kā arī paši migranti un bēgļi. 

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma

“Erasmus+” finansētais portāls “School Education Gateway” ļauj profesionāļiem apmainīties ar informāciju, kopīgot dokumentus (rakstus, mācību plānus utt.) un piekļūt pakalpojumiem (piemēram, tiešsaistes kursiem) par tādiem jautājumiem kā iekļautība, kultūras daudzveidība un tādu audzēkņu integrācija klasēs, kas nāk no nesen uzņemtu migrantu vidus.

Platforma “eTwinning”

Platforma “eTwinning” savieno skolas visā Eiropā, izmantojot IKT instrumentus, un piedāvā iespēju skolu direktoriem un personālam dalīties pieredzē un savstarpēji palīdzēt. 

“Erasmus+” tiešsaistes lingvistiskais atbalsts

Komisija ir piedāvājusi vairāk nekā 100 000 nesen uzņemtiem bēgļiem un migrantiem piekļuvi tiešsaistes lingvistiskajam atbalstam. Šīs iniciatīvas mērķis ir palīdzēt viņiem integrēties uzņēmējvalsts sabiedrībā un sniegt iespēju apgūt attiecīgās valsts valodu. 

Masveida atvērtie tiešsaistes kursi

Komisija ir arī pasūtījusi pētījumu, kurā jānovērtē, vai masveida atvērtie tiešsaistes kursi (MOOC) un bezmaksas digitālie mācību līdzekļi (FDL) palīdz migrantiem un bēgļiem integrēties.

Atlasīto iniciatīvu katalogs, kas sašķirots kategorijās pēc veida un mērķa, ir pieejams vietnē MOOCs4inclusion.

Cits atbalsts no programmas “Erasmus+”

Ir izveidotas stratēģiskas partnerības, lai attīstītu inovatīvu izglītības praksi un veicinātu starptautisko sadarbību.

Programma “Erasmus+” arī atbalsta spēju veidošanu augstākajā izglītībā partnervalstīs, kur īpaši jūtamas migrācijas sekas.