Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izglītība un migranti

Ceļā uz migrantu integrēšanu izglītības un apmācības jomā

Audzēkņiem, kas nāk no migrantu vidus, bieži vien ir grūtības pielāgoties jaunai mācību videi. Profesionāļiem izglītības un apmācības sfērā vadlīnijas un labas prakses apmaiņa var būt noderīga, lai varētu apmierināt skolēnu izglītības vajadzības klasēs, kam arvien biežāk ir daudzveidīgs un daudzvalodīgs raksturs. 

Kopš 2016. gada Eiropas Komisija palīdz ES dalībvalstīm integrēt migrantus šo valstu izglītības un apmācības sistēmās, sākot no izglītības un aprūpes agrīnā pirmsskolas vecumā līdz augstākajai izglītībai. Komisijas rīcības plānā par trešām valstīm piederīgo pilsoņu integrāciju ir noteiktas trīs prioritātes izglītības jomā:

  • cik drīz vien iespējams integrēt nesen ieceļojušos migrantus vispārējās izglītības struktūrās;
  • nepieļaut zemus izglītības rezultātus jeb nesekmību migrantu vidū;
  • nepieļaut sociālo atstumtību un veicināt starpkultūru dialogu.

Konkrētas darbības, kas ieviestas saskaņā ar rīcības plānu, ir gan tādu rīku izstrāde, kas ļauj novērtēt migrantu prasmes un kvalifikāciju, gan tādu sadarbības platformu izveide, kuru mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu starp izglītības un apmācības iestādēm un darbiniekiem. 

Ko ES dara migrantu integrācijas atbalstam?

Lai palīdzētu migrantu integrēšanā, Eiropas Komisija atvieglina labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm savstarpējas mācīšanās pasākumu ietvaros. Šīs darbības arī veicina politikas veidotāju tīklošanos un palīdz viņiem efektīvāk stāties pretī pašreizējiem un turpmākiem izaicinājumiem. Laikā no 2016. gada līdz 2018. gadam tika organizētas vairākas mācīšanās no līdzbiedriem darbības, kur tika apspriesti šādi temati: 

  • valodu kompetenču novērtēšana un tādu nepilngadīgo integrācija ar izglītības palīdzību, kurus nepavada pieaugušie;  
  • tādu migrantu uzņemšana, kuri nesen ieradušies, un iepriekšējās izglītības novērtēšana;
  • bēgļu kvalifikācijas atzīšana;
  • starpkultūru dialogs kā rīks migrācijas, bēgļu un patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai izglītības kontekstā;
  • valodu un kultūras daudzveidība;
  • migrantu integrācijas politika: principi, problēmas un prakse.

Turklāt Komisija piedāvā mērķtiecīgus ekspertu padomus līdzbiedru konsultācijās politisko reformu atbalstam valstīs, piemēram, attiecībā uz tādu audzēkņu integrāciju skolās, kas nāk no nesen uzņemtu migrantu vidus. Šajās darbībās, ko organizē pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma, piedalās politikas veidotāji no citām nacionālajām pārvaldes iestādēm un neatkarīgi eksperti, kuri pulcējas, lai rastu risinājumus nacionālajām problēmām līdzdalīga semināra ietvaros.

Programmas “Erasmus+” ietvaros Komisija finansē projektus un citus pasākumus, kas veicina migrantu integrēšanu visos izglītības un apmācības sistēmas sektoros. Ir izveidotas stratēģiskas partnerības, lai attīstītu inovatīvu izglītības praksi un veicinātu starptautisko sadarbību. “Erasmus+” arī atbalsta spēju veidošanu augstākajā izglītībā partnervalstīs, kur īpaši jūtamas migrācijas sekas. 

Eiropas Komisija līdzfinansē SIRIUS tīklu migrantu izglītībai. Šis tīkls atbalsta migrantu izcelsmes bērnu un jauniešu izglītību ar stratēģiskām darbībām nacionālā un starptautiskā līmenī. Tīklā piedalās pētnieki, politikas veidotāji, profesionāļi migrantu izglītības jomā, kā arī paši migranti un bēgļi. 

“Erasmus+” finansētais portāls School Education Gateway ļauj profesionāļiem apmainīties ar informāciju, kopīgot dokumentus (rakstus, mācību plānus utt.) un piekļūt pakalpojumiem (piemēram, tiešsaistes kursiem) par tādiem jautājumiem kā iekļautība, kultūras daudzveidība un tādu audzēkņu integrācija klasēs, kas nāk no nesen uzņemtu migrantu vidus. Platforma eTwinning savieno skolas visā Eiropā, izmantojot instrumentus IKT jomā, un piedāvā iespēju skolu direktoriem un personālam dalīties pieredzē un savstarpēji palīdzēt. 

Komisija ir piedāvājusi vairāk nekā 100 000 nesen uzņemtiem bēgļiem un migrantiem piekļuvi tiešsaistes lingvistiskajam atbalstam. Šīs iniciatīvas mērķis ir palīdzēt viņiem integrēties uzņēmējvalsts sabiedrībā un sniegt iespēju apgūt attiecīgās valsts valodu.