Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kotoutuminen koulutuksessa

Pakolais- ja maahanmuuttajataustaisilla koululaisilla ja opiskelijoilla on usein vaikeuksia sopeutua uuteen oppimisympäristöön.

Opettajat ja kouluttajat voivat kehittää kykyään vastata yhä moninaisempien ja monikielisempien opetusryhmien tarpeisiin esimerkiksi ohjauksen ja hyvien käytäntöjen jakamisen avulla.

Euroopan komissio on vuodesta 2016 lähtien tukenut EU-maita maahanmuuttajien kotouttamisessa koulutusjärjestelmiin kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteeseen.

Miten EU tukee pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista?

Keskeiset tavoitteet

Komissio hyväksyi marraskuussa 2020 kotouttamista ja osallisuutta koskevan toimintasuunnitelman 2021–2027, jossa kannustetaan edistämään osallisuutta koko yhteiskunnan voimin. Tämä koskee maahanmuuttaja- ja paikallisyhteisöjä, työnantajia, kansalaisyhteiskuntaa sekä hallinnon kaikkia tasoja. Toimintasuunnitelmassa painotetaan kohdennetun tuen tarjoamista kotoutumisen kaikissa vaiheissa.

Vaikka sosiaalipoliittisten toimien suunnittelu ja toteutus ovat ensisijaisesti kansallisten hallitusten vastuulla, EU tarjoaa jäsenmailleen tärkeää tukea antamalla rahoitusta ja ohjeistusta sekä ylläpitämällä keskeisiä kumppanuuksia. Keskeinen kotoutumista edistävä keino on osallistava koulutus kaikilla asteilla. EU osallistuu työhön rahoittamalla kielenopetusta ja tutkintojen tunnustamisen helpottamista.

Kotoutumista tuetaan hyviä käytäntöjä jakamalla

Komissio tukee pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista esimerkiksi tukemalla hyvien käytäntöjen jakamista ja keskinäistä oppimista EU-maiden välillä.

Toimet edistävät myös poliittisten päättäjien verkostoitumista, mikä auttaa heitä vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin entistä paremmin.

Vuosina 2016–2018 järjestettiin vertaisoppimistapahtumia seuraavista aiheista:

  • yksin tulleiden alaikäisten kielitaidon arviointi ja koulutuksen avulla tapahtuva kotoutuminen 
  • uusien maahanmuuttajien vastaanottaminen ja aiemman koulutuksen arviointi
  • pakolaisten ammattipätevyyden tunnustaminen
  • kulttuurienvälinen vuoropuhelu maahanmuuttaja-, pakolais- ja turvapaikanhakijaopiskelijoiden kohtaamisessa
  • kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus
  • maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka – periaatteet, haasteet ja käytännöt.

Lisäksi komissio tarjoaa kohdennettua asiantuntija-apuavertaisneuvonnan muodossa. Tällä tuetaan EU-maiden uudistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamiseen kouluympäristössä.

Neuvontatilaisuuksia järjestetään yksittäisten EU-maiden pyynnöstä, ja maan haasteisiin etsitään ratkaisuja yhdessä muiden maiden poliittisten päättäjien ja riippumattomien asiantuntijoiden kanssa.

Erasmus+ -ohjelman kautta annettava tuki

Komissio rahoittaa Erasmus+ -ohjelmasta hankkeita ja toimia, jotka tähtäävät maahanmuuttajien kotoutumiseen kaikilla koulutuksen aloilla. 

Kotoutumista edistävät verkkotukipalvelut

Maahanmuuttajien koulutusta edistävä SIRIUS-verkosto

Euroopan komissio rahoittaa maahanmuuttajien koulutusta edistävää SIRIUS-verkostoa. Verkosto tukee maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulutusta. Sen organisoimassa kansallisen ja kansainvälisen tason strategisessa toiminnassa on mukana paitsi maahanmuuttajia ja pakolaisia myös tutkijoita, poliittisia päättäjiä ja maahanmuuttajien kouluttajia ja opettajia. 

School Education Gateway – kouluopetuksen eurooppalainen verkkofoorumi

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu School Education Gateway -verkkofoorumi tarjoaa opettajille ja kouluttajille mahdollisuuden vaihtaa tietoa, jakaa aineistoa (artikkeleita, opetusaineistoja jne.) ja päästä käyttämään palveluja (esim. verkkokursseja), jotka koskevat osallistamista, kulttuurista monimuotoisuutta ja äskettäin tulleiden maahanmuuttajien integroimista opetusryhmiin.

eTwinning-alusta

eTwinning-verkkoalusta yhdistää kouluja kaikkialta Euroopassa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Se tarjoaa koulujen johtajille ja henkilöstölle mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tarjota toisilleen apua. 

Erasmus+ ‑ohjelman OLS-kielivalmennuspalvelu

Komissio on järjestänyt 100 000 pakolaiselle ja maahanmuuttajalle pääsyn kielten verkko-opiskeluympäristöön. Tarkoituksena on auttaa tulijoita integroitumaan yhteiskuntaan paikallista kieltä oppimalla. 

Kaikille avoimet verkkokurssit

Komissio on myös tilannut tutkimuksen, jossa arvioidaan kaikille avointen massakurssien (MOOC) ja maksuttoman digitaalisen oppimisen (FDL) soveltuvuutta maahanmuuttajien ja pakolaisten osallistamiseen.

MOOCs4inclusion-sivustolla on luettelo valituista aloitteista tyypin ja tarkoituksen mukaan ryhmiteltynä.

Muu Erasmus+ -ohjelman kautta annettava tuki

Strategisten kumppanuuksien tavoitteena on kehittää innovatiivisia koulutuskäytäntöjä ja edistää maiden välistä yhteistyötä.

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan myös korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeita maissa, joihin kohdistuu merkittäviä maahanmuuton seurauksia. 

 

Koulutukseen liittyvä tuki ukrainalaisille

Euroopan komissio on sitoutunut tukemaan Ukrainan kansaa ja tarjoamaan kaiken mahdollisen avun niin koulutuksen saralla kuin muillakin aloilla näinä erittäin haastavina aikoina.