Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Inkluzívne vzdelávanie

Európsky pilier sociálnych práv

V decembri 2017 Európska rada, Európsky parlament a Komisia podporili prijatie Európskeho piliera sociálnych práv. V uvedenej dohode sa zdôrazňuje význam sociálneho, vzdelávacieho a kultúrneho rozmeru politík EÚ pri tvorbe spoločnej európskej budúcnosti.

Prvá zásada Európskeho piliera sociálnych práv zdôrazňuje, že:

„Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce“.

Podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva je jedným zo strategických cieľov spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ. V spoločnej správe Komisie a Rady z roku 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) sa „inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a podpora občianskych kompetencií“ stanovujú ako priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

V stratégii Európa 2020 a strategickom rámci ET 2020 sa stanovili dva hlavné ciele, ktoré sa majú do roku 2020 dosiahnuť v celej Európe:

Európska komisia vo svojom príspevku k sociálnemu samitu v Göteborgu stanovila víziu európskeho vzdelávacieho priestoru. V tejto iniciatíve sa vyzdvihuje význam kvalitného a inkluzívneho vzdelávania, a to už od raného detstva, pre vytváranie základov pre sociálnu súdržnosť, sociálnu mobilitu a spravodlivú spoločnosť.

Túto víziu podporila Komisia aj vo svojom oznámení o význame politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry pri budovaní silnejšej Európy, v ktorom uviedla, že jedným z cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru by mala byť podpora členských štátov EÚ pri zlepšovaní inkluzívneho charakteru ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Na základe návrhov Komisie už boli prijaté viaceré politické iniciatívy:

 • odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie,
 • odporúčanie Rady o presadzovaní spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby.

V máji 2018 Komisia prijala návrh nového programu Erasmus+, v ktorom zdvojnásobuje jeho rozpočet. Očakáva sa, že nový program umožní štúdium, odbornú prípravu a vzdelávanie v zahraničí ďalším miliónom mladých Európanov zo všetkých sociálnych skupín a navyše bude zahŕňať európsky rámec pre inklúziu a vnútroštátne stratégie inklúzie.

Ako EÚ pomáha na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

Pokrok členských štátov pri dosahovaní inkluzívneho vzdelávania sa monitoruje prostredníctvom procesu európskeho semestra a Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy. Monitor okrem toho poskytuje dôkazy o úlohe vzdelávania v boji proti nerovnosti a pri podpore sociálneho začlenenia.

Komisia zároveň v tejto oblasti realizuje širokú škálu opatrení, ako sú napr.:

 • vytvorenie pracovnej skupiny pre ET 2020 na podporu spoločných hodnôt a inkluzívneho vzdelávania, ktorá vypracovala stručný online prehľad osvedčených postupov v uvedených oblastiach dostupný na sieti Yammer,
 • iniciatíva so zapojením pozitívnych vzorov na podporu sociálneho začlenenia a predchádzanie vylúčeniu a násilnej radikalizácii mladých ľudí,
 • súbor nástrojov pre pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s mladými ľuďmi vystavenými riziku marginalizácie,
 • Európska cena v oblasti sociálneho začleňovania prostredníctvom športu.

Program Erasmus+ okrem toho podporuje iniciatívy a činnosti zamerané na rozvoj inovatívnych politík a postupov na najnižšej úrovni s prioritným zameraním na sociálne začlenenie.

Aký je ďalší postup?

Komisia pracuje na týchto oblastiach:

 • rozšírenie európskeho súboru nástrojov pre školy, online platformy pre školy a učiteľov. Súbor nástrojov ponúka príklady osvedčených postupov a zdroje na zavedenie kolaboratívnych prístupov do fungovania škôl v záujme posilnenia inkluzívnosti a zabezpečenia rovnakých príležitostí,
 • rozvoj online platformy eTwinning, ktorej cieľom je prepojiť učiteľov a študentov v celej Európe a podporiť školenia pre učiteľov na tému výchova k občianstvu,
 • poskytnutie stimulov pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby udeľovali kredity za dobrovoľnícku činnosť a vytvorenie študijných programov, v ktorých sa spája akademický obsah s občianskou angažovanosťou,
 • zavedenie Európskeho zboru solidarity, iniciatívy EÚ, ktorá vytvára pre mladých ľudí príležitosti zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti alebo pracovať na projektoch vo svojej krajine či v zahraničí, čo prináša výhody na miestnej a regionálnej úrovni,
 • ďalšie rozšírenie virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, ktorá mladým ľuďom v Európe a v južnom Stredozemí umožňuje zapojiť sa do zmysluplného interkultúrneho dialógu online v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania.