Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Οι μαθητές με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην προσαρμογή στο νέο μαθησιακό περιβάλλον.

Οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορούν να ωφεληθούν από την καθοδήγηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών σε ολοένα και περισσότερο πολύμορφες και πολυγλωσσικές τάξεις.

Από το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να ενσωματώσουν τους μετανάστες στα εθνικά τους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τι κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών;

Τομείς προτεραιότητας

Τον Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027, το οποίο προωθεί την ένταξη μέσω μιας προσέγγισης με γνώμονα το σύνολο της κοινωνίας, στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι κοινότητες μεταναστών και οι τοπικές κοινότητες, οι εργοδότες, η κοινωνία των πολιτών, καθώς και όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Το σχέδιο δράσης δίνει έμφαση στην παροχή στοχευμένης στήριξης σε όλα τα στάδια της ενσωμάτωσης.

Αν και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιες για τη χάραξη και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, η ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών μέσω της χρηματοδότησης, της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών και της προώθησης σχετικών εταιρικών σχέσεων. Μία από τις κύριες δράσεις είναι η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση από την προσχολική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στην ταχύτερη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στην εκμάθηση γλωσσών, με στήριξη από κονδύλια της ΕΕ.

Δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης

Για να συμβάλει στην ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών, η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης.

Οι δραστηριότητες αυτές προωθούν επίσης τη δικτύωση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις.

Από το 2016 έως το 2018, τα ακόλουθα θέματα συζητήθηκαν σε εξειδικευμένες δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους

  • γλωσσική αξιολόγηση και ενσωμάτωση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της εκπαίδευσης 
  • υποδοχή νεοαφιχθέντων μεταναστών και εκτίμηση της προηγούμενης σχολικής φοίτησης
  • αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων
  • διαπολιτισμικός διάλογος ως εργαλείο πλαισίωσης της μετανάστευσης, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
  • γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία
  • πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών — αρχές, προκλήσεις και πρακτικές

Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει στοχευμένες συμβουλές από εμπειρογνώμονες μέσω συμβουλευτικής από ομοτίμους, με στόχο να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών στα κράτη μέλη, π.χ. όσον αφορά την ενσωμάτωση νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών στα σχολεία.

Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε κράτους μέλους και συμμετέχουν σε αυτές φορείς χάραξης πολιτικής από άλλες εθνικές διοικήσεις και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συνεργάζονται σε συμμετοχικά εργαστήρια για την εξεύρεση λύσεων σε εθνικές προκλήσεις.

Στήριξη μέσω του Erasmus+

Με το πρόγραμμα Erasmus+ η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα και άλλες δραστηριότητες για την ενσωμάτωση των μεταναστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Διαδικτυακή στήριξη για την προώθηση της ενσωμάτωσης

Δίκτυο SIRIUS για την εκπαίδευση των μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το δίκτυο εκπαίδευσης μεταναστών SIRIUS. Το δίκτυο στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών και νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω στρατηγικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τη συνεργασία ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών του κλάδου της εκπαίδευσης μεταναστών, καθώς και των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων. 

Πύλη σχολικής εκπαίδευσης

Η χρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ πύλη σχολικής εκπαίδευσης (School Education Gateway) δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του κλάδου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και υλικό (π.χ. άρθρα και σχέδια μαθήματος), καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως διαδικτυακά μαθήματα για θέματα ένταξης, πολιτισμικής πολυμορφίας και ενσωμάτωσης νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών στην τάξη.

Πλατφόρμα eTwinning

Η πλατφόρμα eTwinning συνδέει σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και παρέχει σε διευθυντές σχολείων και στο σχολικό προσωπικό τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και να προσφέρουν αμοιβαία βοήθεια. 

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη Erasmus+

Η Επιτροπή έχει προσφέρει πρόσβαση σε διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη σε περισσότερους από 100 000 πρόσφυγες και νεοαφιχθέντες μετανάστες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθηθούν τα άτομα να ενσωματωθούν στην κοινωνία υποδοχής τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα της. 

Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα

Η Επιτροπή ανέθεσε επίσης την εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της επάρκειας των μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) και της δωρεάν ψηφιακής μάθησης (FDL) για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.

Κατάλογος επιλεγμένων πρωτοβουλιών, ανά είδος και σκοπό, διατίθεται στο MOOCs4inclusion.

Άλλες δράσεις στήριξης μέσω του Erasmus+

Οι στρατηγικές συμπράξεις προωθούν την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας.

Το Erasmus+ στηρίζει επίσης την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση σε χώρες-εταίρους οι οποίες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της μετανάστευσης. 

 

Στήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να στηρίξει τον ουκρανικό λαό σ’ αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς και να παράσχει κάθε διαθέσιμη βοήθεια στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και πέραν αυτών.