Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pabėgėlių ir migrantų integracija į švietimo ir mokymo sistemą

Migrantų ir pabėgėlių kilmės moksleiviams dažnai sunku prisitaikyti naujoje mokymosi aplinkoje.

Švietimo ir mokymo specialistams praverstų konsultacijos ir gerosios praktikos pavyzdžiai. Taip jie galėtų geriau tenkinti iš migrantų šeimų kilusių mokinių poreikius klasėse, kurioms būdinga vis didesnė įvairovė ir kalbų gausa.

Nuo 2016 m. Europos Komisija remia ES valstybių narių pastangas integruoti migrantus į švietimo ir mokymo sistemas pradedant ankstyvuoju ugdymu ir baigiant aukštuoju mokslu.

Ką ES daro, kad paremtų pabėgėlių ir migrantų integraciją?

Prioritetinės sritys

2020 m. lapkričio mėn. Komisija priėmė 2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų planą, kuriuo skatinamas visos visuomenės įtraukimas, įskaitant, be kita ko, migrantų ir vietos bendruomenes, darbdavius, pilietinę visuomenę ir visų lygmenų valdžios institucijas. Veiksmų plane akcentuojamas tikslinės paramos teikimas visais integracijos etapais.

Nors už socialinės politikos formavimą ir įgyvendinimą visų pirma yra atsakingos nacionalinės vyriausybės, ES atlieka svarbų vaidmenį remdama valstybes nares. Ji teikia finansavimą, rengia gaires ir skatina plėtoti atitinkamas partnerystes. Vienas iš pagrindinių veiksmų – tai pasitelkiant ES lėšas plėtoti įtraukų švietimą ir mokymą nuo ankstyvos vaikystės iki studijų aukštosiose mokyklose, daugiausia dėmesio skiriant spartesniam kvalifikacijų pripažinimui ir kalbų mokymuisi.

Tarpusavio mokymosi veikla

Komisija, siekdama padėti pabėgėliams ir migrantams integruotis, skatina valstybes nares dalytis gerąja patirtimi ir taip mokytis vienoms iš kitų.

Taip pat siekiama politikos formuotojų tinklaveikos, kad jie galėtų geriau spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius.

2016–2018 m. specialiuose tarpusavio mokymosi renginiuose buvo aptarti tokie klausimai:

  • kalbos žinių vertinimas ir nelydimų nepilnamečių integracija per švietimą; 
  • atvykstančių migrantų priėmimas ir jų išsilavinimo lygio vertinimas;
  • pabėgėlių kvalifikacijos pripažinimas;
  • tarpkultūrinis dialogas kaip priemonė migracijos, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų problemoms spręsti švietimo srityje;
  • kalbų ir kultūrų įvairovė;
  • migrantų integravimo politika: principai, sunkumai ir praktika.

Be to, Komisija siūlo tikslines ekspertų konsultacijas organizuodama tarpusavio konsultacijas ir taip prisidėdama prie valstybių narių politikos reformų, susijusių, pavyzdžiui, su atvykusių mokyklinio amžiaus migrantų integracija mokyklose.

Konsultacijose, kurios organizuojamos bet kuriai valstybei narei paprašius, dalyvauja nacionalinių valdžios institucijų politikai ir nepriklausomi ekspertai, kurie diskutuodami ieško sprendimų, kaip būtų galima išspręsti šalies problemas.

Parama pagal programą „Erasmus+“

Pagal programą „Erasmus+“ Komisija finansuoja projektus ir kitą veiklą, kuriais siekiama integruoti migrantus į visus švietimo ir mokymo sistemos sektorius. 

Parama internetu integracijai skatinti

Migrantų švietimo tinklas SIRIUS

Europos Komisija iš dalies finansuoja migrantų švietimo tinklą SIRIUS. Šis tinklas remia migrantų kilmės vaikų ir jaunuolių švietimą, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vykdydamas strateginę veiklą ir suburdamas ne tik pačius migrantus bei pabėgėlius, bet ir mokslininkus, politikus ir migrantų švietimo srities specialistus. 

Platforma „School Education Gateway“

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojama platforma „School Education Gateway“ padeda specialistams dalytis informacija ir medžiaga (pvz., straipsniais, pamokų planais) ir gauti prieigą prie paslaugų (pvz., internetinių kursų), susijusių su įtrauktimi, kultūrų įvairove ir iš migrantų šeimų kilusių naujų mokinių integravimu.

„eTwinning“

Platforma „eTwinning“ IRT priemonėmis susieja visos Europos mokyklas ir siūlo galimybę mokyklų vadovams ir darbuotojams pasidalyti patirtimi ir padėti vieni kitiems. 

„Erasmus+“ internetinė kalbinė parama

Prieigą prie internetinės kalbinės paramos priemonės Komisija jau suteikė daugiau kaip 100 000 pabėgėlių ir atvykusių migrantų. Ši iniciatyva siekia padėti asmenims integruotis į priimančiąją visuomenę, suteikiant jiems galimybę išmokti vietos kalbą. 

Atviri masinio nuotolinio mokymo kursai

Komisija taip pat užsakė tyrimą, kuriame įvertinamas atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų ir nemokamos skaitmeninės mokomosios medžiagos tinkamumas siekiant įtraukti migrantus ir pabėgėlius.

Atrinktų iniciatyvų katalogas, suskirstytas į kategorijas pagal tipą ir paskirtį, pateikiamas MOOCs4inclusion svetainėje.

Kita parama pagal programą „Erasmus+“

Pagal strategines partnerystes plėtojama novatoriška švietimo praktika ir skatinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas.

Be to, pagal programą „Erasmus+“ taip pat remiamas šalių partnerių, kurias migracija paveikė itin smarkiai, gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje