Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Švietimas ir migrantai

Migrantų integracija į švietimo ir mokymo sistemą

Iš migrantų šeimų kilusiems mokiniams dažnai sunku prisitaikyti naujoje mokymosi aplinkoje. Švietimo ir mokymo specialistams praverstų konsultacijos ir gerosios praktikos pavyzdžiai. Taip jie galėtų geriau tenkinti iš migrantų šeimų kilusių mokinių poreikius klasėse, kurioms būdinga vis didesnė įvairovė ir kalbų gausa. 

Nuo 2016 m. Europos Komisija remia ES valstybių narių pastangas integruoti migrantus į švietimo ir mokymo sistemas pradedant ankstyvuoju ugdymu ir baigiant aukštuoju mokslu. Komisijos „Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų plane“ nustatyti trys švietimo prioritetai:

  • kuo anksčiau integruoti naujus migrantus į bendrojo lavinimo sistemą;
  • užkirsti kelią migrantų nepažangumui;
  • užkirsti kelią socialinei atskirčiai ir skatinti kultūrų dialogą.

Pagal minėtą Veiksmų planą imamasi įvairių konkrečių veiksmų, pradedant priemonių, skirtų migrantų įgūdžiams ir kvalifikacijai vertinti, rengimu ir baigiant interaktyvių platformų, kuriose švietimo ir mokymo įstaigų darbuotojai gali dalytis informacija, kūrimu. 

Ką ES daro, kad paremtų migrantų integraciją?

Europos Komisija, siekdama padėti migrantams integruotis, skatina valstybes nares dalytis gerąja patirtimi ir taip mokytis vienoms iš kitų. Taip pat siekiama politikos formuotojų tinklaveikos, kad jie galėtų geriau spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius. 2016–2018 m. specialiuose tarpusavio mokymosi renginiuose buvo aptarti tokie klausimai: 

  • kalbos žinių vertinimas ir nelydimų nepilnamečių integracija per švietimą; 
  • atvykstančių migrantų priėmimas ir jų išsilavinimo lygio vertinimas;
  • pabėgėlių kvalifikacijos pripažinimas;
  • kultūrų dialogas kaip priemonė migracijos, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų problemoms spręsti švietimo srityje;
  • kalbų ir kultūrų įvairovė;
  • migrantų integravimo politika: principai, sunkumai ir praktika.

Be to, Komisija siūlo tikslines ekspertų konsultacijas organizuodama tarpusavio konsultacijas ir taip prisidėdama prie valstybių narių politikos reformų, susijusių, pavyzdžiui, su atvykusių mokyklinio amžiaus migrantų integracija mokyklose. Konsultacijose, kurios organizuojamos bet kuriai valstybei narei paprašius, dalyvauja nacionalinių valdžios institucijų politikai ir nepriklausomi ekspertai, kurie diskutuodami ieško sprendimų, kaip būtų galima išspręsti šalies problemas.

Pagal programą „Erasmus+“ Komisija finansuoja projektus ir kitą veiklą, kuriais siekiama integruoti migrantus į visus švietimo ir mokymo sistemos sektorius. Strateginėmis partnerystėmis siekiama plėtoti novatorišką švietimo praktiką ir skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Be to, pagal programą „Erasmus+“ taip pat remiamas šalių partnerių, kurias migracija paveikė itin smarkiai, gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Europos Komisija iš dalies finansuoja migrantų švietimo tinklą SIRIUS. Šis tinklas remia migrantų kilmės vaikų ir jaunuolių švietimą, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vykdydamas strateginę veiklą ir suburdamas ne tik pačius migrantus bei pabėgėlius, bet ir mokslininkus, politikus ir migrantų švietimo srities specialistus. 

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojama platforma „School Education Gateway“ padeda specialistams dalytis informacija ir medžiaga (straipsniais, pamokų planais ir pan.) ir gauti prieigą prie paslaugų (pavyzdžiui, internetinių kursų), susijusių su įtrauktimi, kultūrų įvairove ir iš migrantų šeimų kilusių naujų mokinių integravimu. Platforma „eTwinning“ IRT priemonėmis susieja visos Europos mokyklas ir siūlo galimybę mokyklų vadovams ir darbuotojams pasidalyti patirtimi ir padėti vieni kitiems. 

Prieigą prie kalbinio parengimo internetu priemonės Komisija jau suteikė daugiau kaip 100 000 pabėgėlių ir atvykusių migrantų. Iniciatyva padeda atvykėliams integruotis į visuomenę, nes suteikia galimybę išmokti vietos kalbą.