Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Integrarea refugiaților și a migranților în sistemul de educație și formare

Elevii și studenții refugiați sau migranți se confruntă adesea cu dificultăți de adaptare la un nou mediu de învățare.

Practicienii din domeniul educației și formării profesionale pot beneficia de orientări și de schimburi de bune practici care le permit să abordeze nevoile de învățare ale cursanților în clase din ce în ce mai diverse și multilingve.

Începând din 2016, Comisia Europeană a sprijinit statele membre ale UE în eforturile de integrare a migranților în sistemele lor de educație și formare – de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari până la învățământul superior.

Ce face UE pentru a sprijini integrarea refugiaților și a migranților?

Domenii prioritare

În noiembrie 2020, Comisia a adoptat un plan de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027, care promovează incluziunea printr-o abordare la nivelul întregii societăți și care implică, printre altele, comunitățile migrante și locale, angajatorii, societatea civilă, precum și toate nivelurile de guvernare. Acest plan de acțiune pune accentul pe furnizarea de sprijin specific de-a lungul întregului proces de integrare.

Deși sarcina de a elabora și a pune în aplicare politici sociale le revine în primul rând guvernelor naționale, UE joacă un rol-cheie în sprijinirea statelor membre, prin finanțare, prin elaborarea de orientări și prin promovarea parteneriatelor relevante. Una din principalele acțiuni este educația și formarea favorabile incluziunii, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior, punând accentul pe facilitarea recunoașterii calificărilor și pe învățarea limbilor țărilor-gazdă, cu sprijin din fonduri UE.

Activități de învățare reciprocă

Pentru a contribui la integrarea refugiaților și a migranților, Comisia facilitează schimbul de bune practici între statele membre UE prin activități de învățare reciprocă.

Aceste activități promovează, de asemenea, crearea de rețele între factorii de decizie și le permit acestora să abordeze mai bine provocările actuale și viitoare.

În perioada 2016-2018, în cadrul activităților de învățare reciprocă s-au abordat următoarele teme:

  • evaluarea lingvistică și integrarea minorilor neînsoțiți prin educație 
  • primirea migranților nou-sosiți și evaluarea școlarizării lor anterioare
  • recunoașterea calificărilor refugiaților
  • dialogul intercultural ca instrument de abordare a migrației, refugiaților și solicitanților de azil în contexte educaționale
  • diversitatea lingvistică și culturală
  • politici de integrare pentru migranți – principii, provocări și practici.

Mai mult decât atât, Comisia oferă consiliere de specialitate prin intermediul consilierii inter pares pentru a sprijini reformele în statele membre, de exemplu în ceea ce privește integrarea în școli a migranților nou-sosiți.

Astfel de evenimente sunt organizate la cererea oricărui stat membru și implică factori de decizie din alte administrații naționale și experți independenți care încearcă să găsească soluții la provocări naționale în cadrul unui atelier participativ.

Sprijin prin Erasmus+

Prin intermediul programului Erasmus+, Comisia finanțează proiecte și alte activități pentru integrarea migranților în toate sectoarele educației și formării. 

Sprijin online pentru promovarea integrării

Rețeaua SIRIUS privind educația migranților

Comisia Europeană cofinanțează rețeaua SIRIUS privind educația migranților. Această rețea sprijină educația copiilor și a tinerilor care provin din familii de migranți, prin activități strategice la nivel național și internațional, reunind, alături de migranți și refugiați, cercetători, factori de decizie și specialiști din domeniul educației pentru migranți. 

Platforma School Education Gateway

Platforma School Education Gateway, finanțată de Erasmus+, le permite practicienilor să facă schimb de informații și materiale (articole, planuri de lecții etc.) și să acceseze servicii (cursuri online, etc.) pe teme legate de incluziune, diversitate culturală și integrarea în clase a studenților migranți nou-sosiți.

Platforma eTwinning

Platforma eTwinning face legătura între școli din toată Europa prin intermediul instrumentelor TIC și le oferă directorilor și personalului din școli posibilitatea de a-și împărtăși experiențele și de a-și oferi asistență. 

Sprijin lingvistic on-line Erasmus+

Comisia a furnizat acces la sprijin lingvistic online unui număr de peste 100 000 de refugiați și migranți nou-sosiți. Această inițiativă îi ajută să se integreze în societatea-gazdă, oferindu-le posibilitatea de a învăța limba locală. 

Cursuri online deschise și în masă

De asemenea, Comisia a comandat un studiu care evaluează caracterul adecvat al cursurilor online deschise și în masă (MOOC) și al învățării digitale gratuite (FDL) pentru incluziunea migranților și a refugiaților.

Un catalog de inițiative selectate, clasificate după tip și scop, este disponibil pe MOOCs4inclusion.

Alte tipuri de sprijin în cadrul Erasmus+

Parteneriatele strategice vizează dezvoltarea de practici educaționale inovatoare și promovarea cooperarea transnațională.

De asemenea, programul Erasmus+ sprijină consolidarea capacităților în învățământul superior în țările partenere care sunt afectate în mod deosebit de consecințele migrației.