Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Educația și migranții

Către integrarea migranților în educație și formare

Elevii și studenții care provin dintr-un context de migrație se confruntă adesea cu dificultăți de adaptare la un nou mediu de învățare. Practicienii din domeniul educației și formării profesionale pot beneficia de orientări și de schimburi de bune practici care le permit să abordeze nevoile de învățare ale cursanților în clase din ce în ce mai diverse și multilingve. 

Începând din 2016, Comisia Europeană a sprijinit statele membre ale UE în eforturile de integrare a migranților în sistemele lor de educație și formare – de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari până la învățământul superior. Planul de acțiune al Comisiei privind integrarea resortisanților țărilor terțe a identificat trei priorități pentru educație:

  • integrarea migranților nou-sosiți în structurile de învățământ general cât mai curând posibil
  • prevenirea rezultatelor școlare slabe în rândul migranților
  • prevenirea excluziunii sociale și promovarea dialogului intercultural.

Măsurile concrete puse în aplicare în cadrul planului de acțiune variază de la instrumente care contribuie la evaluarea competențelor și calificărilor migranților până la platforme colaborative pentru promovarea schimbului de informații între instituțiile de învățământ și formare și personalul acestora. 

Ce face UE pentru a sprijini integrarea migranților?

Pentru a contribui la integrarea migranților, Comisia Europeană facilitează schimbul de bune practici între statele membre prin activități de învățare reciprocă. Aceste activități promovează, de asemenea, crearea de rețele între factorii de decizie și le permit acestora să abordeze mai bine provocările actuale și viitoare. Între 2016 și 2018, în cadrul activităților de învățare reciprocă s-a abordat următoarele teme:  

  • evaluarea lingvistică și integrarea minorilor neacompaniați în sistemul de învățământ 
  • primirea migranților nou-sosiți și evaluarea școlarizării anterioare
  • recunoașterea calificărilor refugiaților
  • dialogul intercultural ca instrument de abordare a migrației, refugiaților și solicitanților de azil în contexte educaționale
  • diversitatea lingvistică și culturală
  • politicile de integrare pentru migranți: principii, provocări și practici

Mai mult decât atât, Comisia oferă consiliere de specialitate prin intermediul consilierii inter pares pentru a sprijini reformele în statele membre, de exemplu în ceea ce privește integrarea în școli a migranților nou-sosiți. Astfel de evenimente sunt organizate la cererea oricărui stat membru și implică factori de decizie din alte administrații naționale și experți independenți care încearcă să găsească soluții la provocări naționale în cadrul unui atelier participativ.

Prin intermediul programului Erasmus+, Comisia finanțează proiecte și alte activități pentru integrarea migranților în toate sectoarele educației și formării. Parteneriatele strategice vizează dezvoltarea de practici educaționale inovatoare și promovarea cooperării transnaționale. De asemenea, Erasmus+ sprijină consolidarea capacităților în învățământul superior în țările partenere care sunt afectate în mod deosebit de consecințele migrației. 

Comisia Europeană cofinanțează rețeaua SIRIUS privind educația migranților. Aceasta sprijină educația copiilor și a tinerilor care provin din familii de migranți, prin activități strategice la nivel național și internațional, reunind, alături de migranți și refugiați, cercetători, factori de decizie și specialiști din domeniul educației pentru migranți. 

Portalul School Education Gateway finanțat de Erasmus+ le permite practicienilor să facă schimb de informații și materiale (articole, planuri de lecții etc.) și să acceseze servicii (de exemplu, cursuri online) pe teme legate de incluziune, diversitate culturală și integrarea în clase a studenților nou-sosiți. Platforma eTwinning face legătura între școli din toată Europa prin intermediul instrumentelor TIC și le oferă directorilor și personalului din școli posibilitatea de a-și împărtăși experiențele și de a-și oferi asistență. 

Comisia a furnizat acces la sprijin lingvistic online unui număr de peste 100 000 de refugiați și migranți nou-sosiți. Această inițiativă ajută indivizii să se integreze în societatea-gazdă, oferindu-le posibilitatea de a învăța limba locală.