Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Интегриране на бежанците и мигрантите в образованието и обучението

Учащите с бежански или мигрантски произход често са изправени пред трудности при приспособяването към новата учебна среда.

Професионалистите в сферата на образованието и обучението могат да се възползват от насоките и обмена на добри практики, за да отговорят на образователните нужди на учащите, като се има предвид техният все по-разнообразен и многоезичен характер.

От 2016 г. Европейската комисия подкрепя усилията на страните от ЕС да интегрират мигрантите в своите системи за образование и обучение — като се започне от образованието в ранна детска възраст и се стигне до висшето образование.

Какво прави ЕС в подкрепа на интеграцията на бежанците и мигрантите?

Приоритетни области

През ноември 2020 г. Комисията прие План за действие относно интеграцията и приобщаването за периода 2021—2027 г., който насърчава приобщаването чрез подход, обхващащ цялото общество, включващ, наред с другото, мигрантските и местните общности, работодателите, гражданското общество, както и всички равнища на управление. Планът за действие поставя акцент върху предоставянето на целенасочена подкрепа на всички етапи от интеграцията.

Въпреки че националните правителства носят основната отговорност за създаването и прилагането на социалните политики, ЕС играе ключова роля, като подпомага държавите членки чрез финансиране, изготвяне на насоки и насърчаване на подходящи партньорства. Едно от главните действия е приобщаващо образование и обучение — от образование в ранна детска възраст до висше образование — с акцент върху по-бързото признаване на квалификации и езиково обучение, подпомагани със средства от ЕС.

Дейности по взаимно обучение

За да подпомогне интеграцията на бежанците и мигрантите, Европейската комисия улеснява обмена на добри практики между страните от ЕС чрез дейности за взаимно обучение.

Чрез тези дейности също така се насърчава изграждането на мрежи с участието на създателите на политики и им се дава възможност да реагират по-ефективно на настоящи и бъдещи предизвикателства.

Между 2016 г. и 2018 г. по време на специални дейности за взаимно обучение бяха обсъдени следните теми:

  • оценяване на езиковите компетентности и интеграцията на непридружени непълнолетни лица чрез образование; 
  • приемане на новопристигнали мигранти и оценяване на предишните им образователни резултати;
  • признаване на квалификациите на бежанците;
  • междукултурният диалог като инструмент за справяне с миграцията, бежанците и търсещите убежище лица в контекста на образованието;
  • езиково и културно многообразие;
  • политики за интеграция на мигрантите — принципи, предизвикателства и практики

Освен това Комисията предлага целенасочени експертни съвети чрез партньорски консултации в подкрепа на политическите реформи в страните от ЕС, например във връзка с интеграцията в училищата на новопристигнали мигранти ученици.

Такива прояви се организират по искане на някоя страна от ЕС и в тях участват създатели на политики от други национални администрации и независими експерти, които в рамките на основани на участието семинари търсят решения на национални предизвикателства.

Подкрепа чрез „Еразъм+“

Чрез програмата „Еразъм+“ Комисията финансира проекти и други дейности за интегриране на мигрантите във всички сектори на образованието и обучението. 

Онлайн подкрепа за насърчаване на интеграцията

Мрежа SIRIUS за образование на мигрантите

Европейската комисия съфинансира мрежата SIRIUS за образование на мигрантите. Чрез тази мрежа се подпомага образованието на деца и младежи от мигрантски произход чрез стратегически дейности на национално и международно равнище. В мрежата участват изследователи, създатели на политики, професионалисти в областта на образованието за мигранти, както и самите мигранти и бежанци. 

Портал за училищно образование

Финансираният в рамките на „Еразъм+“ портал за училищно образование дава възможност на професионалистите да обменят информация и материали (напр. статии, планове на уроци) и им предоставя достъп до услуги (например онлайн курсове) по темите за приобщаването, културното многообразие и интегрирането на новопристигнали мигранти ученици в училищата.

Платформа eTwinning

Платформата eTwinning свързва училища в цяла Европа чрез инструменти в областта на ИКТ и предоставя възможност на училищните директори и персонал да обменят опит и да си помагат взаимно. 

„Еразъм+“ — Онлайн езикова подкрепа

Комисията предлага на повече от 100 000 бежанци и новопристигнали мигранти достъп до онлайн езикова подкрепа. Целта на инициативата е да се помогне на мигрантите да се интегрират в приемащата държава, като им се даде възможност да изучават местния език. 

Масови отворени онлайн курсове

Комисията също така възложи проучване, в което се оценява адекватността на масовите отворени онлайн курсове (МООК) и свободното цифрово обучение (FDL) за приобщаването на мигрантите и бежанците.

Каталог на избраните инициативи, категоризирани по вид и цел, е достъпен на уебсайта MOOCs4inclusion.

Друга подкрепа чрез „Еразъм+“

Стратегически партньорства подкрепят разработването на новаторски образователни практики и насърчават международното сътрудничество.

В рамките на „Еразъм+“ се подкрепя също изграждането на капацитет в областта на висшето образование в страните партньори, които са особено засегнати от последиците на миграцията. 

 

Подкрепа за хората, засегнати от руското нашествие в Украйна

Европейската комисия е решена да подкрепи украинския народ и да предостави цялата възможна помощ в областта на образованието и обучението и извън нея в тези изключително трудни времена.