Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Obrazovanje i migranti

Integracija migranata u obrazovanje i osposobljavanje

Učenici migrantskog podrijetla često imaju poteškoća u prilagođavanju novom okruženju za učenje. Smjernice i razmjena dobre prakse mogu koristiti predavačima kako bi mogli ispunjavati potrebe učenika u učionicama koje su sve raznolikije i u kojima se govori sve više jezika. 

Europska komisija od 2016. podupire države članice EU-a u njihovim nastojanjima da integriraju migrante u svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja. U Akcijskom planu Komisije za integraciju državljana trećih zemalja utvrđena su tri prioriteta za obrazovanje:

  • što brža integracija novopristiglih migranata u standardne obrazovne strukture
  • sprečavanje ostvarivanja slabijih rezultata među migrantima
  • sprečavanje društvene isključenosti i poticanje međukulturnog dijaloga.

U okviru Akcijskog plana provode se razne konkretne mjere: od alata za procjenu vještina i kvalifikacija migranata do platformi za suradnju radi promicanja razmjene informacija među institucijama i osobljem u obrazovanju i osposobljavanju. 

Što EU čini kako bi podržao integraciju migranata?

Kako bi pomogla u integraciji migranata, Europska komisija kroz aktivnosti uzajamnog učenja olakšava razmjenu dobrih praksi među državama članicama. Tim se aktivnostima promiče i umrežavanje oblikovateljâ politika te im se olakšava suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima. U razdoblju od 2016. do 2018. u okviru posebnih aktivnosti uzajamnog učenja raspravljalo se o sljedećim temama: 

  • jezična procjena i integracija maloljetnika bez pratnje putem obrazovanja 
  • prihvat novopristiglih migranata i procjena prethodnog školovanja
  • priznavanje kvalifikacija izbjeglica
  • međukulturni dijalog kao alat za rješavanje pitanja migracija, izbjeglica i tražitelja azila u kontekstu obrazovanja
  • jezična i kulturna raznolikost
  • integracijske politike za migrante: načela, izazovi i prakse.

Nadalje, Komisija nudi ciljane stručne savjete putem uzajamnog savjetovanja za potporu reformama politika u državama članicama, primjerice u vezi s integracijom novopristiglih učenika migranata u škole. Takvi događaji organiziraju se na zahtjev bilo koje od država članica i uključuju oblikovatelje politika iz drugih nacionalnih uprava i neovisne stručnjake. Oni se zatim okupljaju na participativnoj radionici kako bi pronašli rješenja za nacionalne izazove.

Putem programa Erasmus+ Komisija financira projekte i druge aktivnosti za integraciju migranata u sve sektore obrazovanja i osposobljavanja. Strateška partnerstva usmjerena su na razvoj inovativnih obrazovnih praksi i promicanje transnacionalne suradnje. Programom Erasmus+ podupire se i izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju u partnerskim zemljama koje su posebno pogođene posljedicama migracija. 

Europska komisija sufinancira mrežu SIRIUS za obrazovanje migranata. Ta mreža pruža podršku za obrazovanje djece i mladih migrantskog podrijetla putem strateških aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini te, uz migrante i izbjeglice, okuplja istraživače, oblikovatelje politika i predavače u području obrazovanja migranata. 

Portal School Education Gateway, koji se financira u okviru programa Erasmus+, omogućuje predavačima da razmjenjuju informacije, dijele materijale (članke, nastavne planove itd.) i pristupaju uslugama (npr. internetskim tečajevima) povezanima s temama uključivanja, kulturne raznolikosti i integracije novopristiglih učenika migranata. Platforma eTwinning preko alata informacijske i komunikacijske tehnologije povezuje škole diljem Europe te školama i osoblju nudi mogućnost razmjene iskustava i pružanja uzajamne pomoći. 

Komisija je za više od 100 000 izbjeglica i novopristiglih migranata omogućila pristup jezičnoj potpori na internetu. Cilj je te inicijative pomoći pojedincima u integraciji u društvo zemlje domaćina pružanjem mogućnosti za učenje lokalnog jezika.