Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Valodu daudzveidība

Pārskats

Valodas ne tikai nosaka mūsu identitāti, bet tās ir arī kopīgā mantojuma daļa. Tās kalpo par tiltu uz citām tautām un kultūrām, veicina savstarpēju saprašanos un kopīgu Eiropas identitātes sajūtu.

Efektīva politika un iniciatīvas daudzvalodības jomā var palielināt pilsoņu iespējas. Valodu prasmes uzlabo arī nodarbināmību, atvieglo piekļuvi pakalpojumiem un tiesībām un veicina solidaritāti, nostiprinot starpkultūru dialogu un sociālo kohēziju.

Pašreiz ES ir trīs alfabēti un 24 oficiālās valodas. Turpat 60 citās valodās runā noteiktos reģionos un noteiktās grupās. Imigrācija tāpat novedusi pie daudzām papildu valodām ES. Tiek lēsts, ka vismaz 175 nacionalitāšu pilsoņi dzīvo ES teritorijā.

Valodu daudzveidība ir ietverta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 22. pantā. Minoritātēm piederošo iedzīvotāju tiesību ievērošana ir būtisks Hartas elements. Tā aizliedz diskrimināciju pret minoritātēm piederīgām personām un prasa cienīt ar kultūru, reliģiju un valodu saistīto daudzveidību Savienībā. Komisija gādā, lai šīs pamattiesības un īpaši tiesības netikt diskriminētam tiek ievērotas, īstenojot ES tiesību aktus.

Tomēr dalībvalstīm ir ekskluzīvas tiesības definēt vai atzīt nacionālās minoritātes savā teritorijā, tostarp minoritāšu grupu tiesības uz pašnoteikšanos (kā noteikts Eiropas Padomes Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartā un Vispārējā konvencijā par nacionālo minoritāšu aizsardzību). Šīs tiesības aptver arī mazākumtautību valodas.

Valodu daudzveidības līmenis dažādās valstīs atšķiras tāpat kā veids, kā tā tiek pārvaldīta. Eiropā esošajos divvalodu reģionos un daudzvalodu klasēs atrodamas daudzas interesantas pedagoģiskās pieejas. “Eurydice”, Eiropas Savienības nacionālo izglītības analīzes posmu tīkls, kas pārstāvēts visās programmas “Erasmus+” valstīs, savā 2017. gada izdevumā "Pamatdati par valodu mācīšanu Eiropas skolās" ir iekļāvis atbalsta pasākumus reģionālo vai minoritāšu valodu mācīšanai. Jaunākais “Eurydice” izdevums piedāvā speciālu pārskatu ar akcentu uz pasākumiem, ko izglītības iestādes veikušas, lai atbalstītu reģionālo un minoritāšu valodu mācīšanu skolā.

Kā ES veicina valodu daudzveidību

Eiropas Valodu dienā, ko rīko katru gadu 26. septembrī, Komisija, Eiropas Padome, Eiropas Moderno valodu centrs (ECML), valodu iestādes un pilsoņi visā Eiropā apvieno savus pūliņus, lai veicinātu valodu daudzveidību. Šī iniciatīva sumina valodu daudzveidību ar visdažādāko pasākumu un notikumu palīdzību.

ES programmas izglītības un kultūras jomā turpinās sniegt ilgtermiņa atbalstu projektiem, kas vērsti uz valodu apguvi. Eiropas Savienība atbalsta valodu apguvi un valodu daudzveidību ar tādām finansēšanas programmām kā “Erasmus+” un “Radošā Eiropa”, kuras ievieš mobilitātes programmas, sadarbības projektus un iniciatīvas, tādas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pateicoties šīm programmām, daudzi projekti veicina Eiropas reģionālo un mazākumtautību valodu mācīšanos un atpazīstamību. Daži piemēri ir atrodami “Eurydice” ziņojumā par reģionālo vai minoritāšu valodu mācīšanu Eiropas skolās.

Programma “Radošā Eiropa” atbalsta arī literāro darbu tulkošanu, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi svarīgiem literārajiem darbiem un saglabātu valodu daudzveidību Eiropas Savienībā.