Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izglītības un apmācības pārskats

Kas ir Izglītības un apmācības pārskats

Izglītības un apmācības pārskatā, kuru izdod nu jau devīto gadu pēc kārtas, apkopots plašs datu klāsts, kas parāda pārmaiņas valstu izglītības un apmācības sistēmās visā Eiropas Savienībā (ES).

Pārskatā novērtēts progress, ko dažādas valstis panākušas, īstenojot mērķus, kas noteikti stratēģiskajā satvarā Eiropas sadarbībai šajās jomās (Izglītība un apmācība 2020). Sniegta arī informācija par pasākumiem, kas veikti, lai risinātu ar izglītību saistītus jautājumus Eiropas pusgada ietvaros.

Pārskatā sniegti politisko reformu priekšlikumi, kas ļauj valstu izglītības un apmācības sistēmas labāk pielāgot sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.

Turklāt šis pārskats palīdz noteikt jomas, uz kurām ir jāvirza ES izglītības, apmācības un prasmju finansējums nākamajā ES ilgtermiņa budžetā, daudzgadu finanšu shēmā (DFS).

Šajā dokumentā sniegts dažādu valstu salīdzinājums un 27 padziļinātas analīzes ziņojumi par katru valsti atsevišķi.

2020. gada pārskats

Komisāre Marija Gabriela ar 2020. gada Izglītības un apmācības pārskatu iepazīstināja konferencē DigiEduHack 2020. gada 12. novembrī.

Šāgada Izglītības un apmācības pārskata izdevums ir pēdējais, kas izveidots saskaņā ar līdzšinējo stratēģisko satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā “Izglītība un apmācība 2020”. Kopš ES mērķrādītāju izveides 2009. gadā šī procesa ietvaros Eiropas valstis ir panākušas lielu progresu ceļā uz plašāku dalību izglītībā.

2020. gada pārskata galvenā tēma ir digitālā izglītība un digitālā kompetence. Tajā runāts arī par to, kāda ietekme bija skolu slēgšanai un tālmācībai Covid-19 dēļ.

Tomēr aptuveni 20 % skolēnu 15 gadu vecumā joprojām ir pakļauti izglītības nabadzības riskam, jo viņiem nav pamatprasmju rakstpratībā un matemātikā vai pietiekamu zināšanu eksakto zinātņu jomā. 

2020. gada Izglītības un apmācības pārskata publikācijas (ES un valstu ziņojumi, kopsavilkums, ES faktu lapa, ES infografika, brošūra par ES mērķrādītājiem, pielāgojamas Eurostat datu kopas, kartes un grafiki) ir pieejamas angļu valodā un attiecīgajās valsts valodās HTML formātā (Eiropas Savienības Publikāciju biroja tīmekļvietnē).

Sīkāka informācija

Plašāku informāciju par 2020. gada pārskatu varat atrast Komisijas paziņojumā presei.

Lasīt Izglītības un apmācības pārskata 2019 pilno versiju.

Lai iepazītos ar atjauninātajām un pielāgojamām datu kopām, kartēm un diagrammām saistībā ar ES mērķrādītājiem izglītības un apmācības jomā, skatiet attiecīgo Eurostat tīmekļa vietni.

Eurydice tīkls publicē informāciju par valstu izglītības politiku un sistēmām ES dalībvalstīs, kā arī salīdzinošus ziņojumus par konkrētiem tematiem, rādītājiem un specifisku statistiku (ieskaitot strukturālos rādītājus attiecībā uz izglītības un apmācības sistēmu monitoringu Eiropā).

Ja jums ir jautājumi par pārskatu, rakstiet: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>