Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izglītības un apmācības pārskats

Kas ir Izglītības un apmācības pārskats

Nu jau desmito gadu pēc kārtas izdotajā Izglītības un apmācības pārskatā apkopots plašs datu klāsts, kas parāda pārmaiņas valstu izglītības un apmācības sistēmās visā Eiropas Savienībā (ES).

Ziņojumā novērtēts progress, ko valstis panākušas, īstenojot ES līmeņa mērķus, kas izvirzīti stratēģiskajā satvarā Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un pēc tās (2021–2030).

Pārskatā analizētas galvenās izglītības problēmas un jaunākās politikas norises ES un valstu līmenī. Tajā uzsvērti politikas pasākumi, kas var pielāgot Eiropas izglītības sistēmas sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.

Tas satur ES līmeņa analīzi un 27 ziņojumus par valstīm.

2021. gada pārskats

Eiropas inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela paziņoja par 2021. gada izglītības un apmācības pārskatu ceturtajā Eiropas izglītības samitā 2021. gada 9. decembrī.

2021. gada izdevumā galvenā uzmanība pievērsta labklājībai izglītībā un sniegts pārskats par to, kā Atveseļošanas un noturības mehānisms atbalstīs izglītības un apmācības sistēmu modernizāciju ES.

2021. gada Izglītības un apmācības pārskata publikācijas, kas satur

  • ziņojumus par ES un dalībvalstīm,
  • kopsavilkumu,
  • ES faktu lapu,
  • ES infografikas,
  • brošūru par ES mērķiem,
  • pielāgojamas Eurostat datu kopas, 
  • kartes un diagrammas, 

ir pieejamas angļu valodā un attiecīgajās valsts valodās HTML formātā Eiropas Savienības Publikāciju biroja tīmekļvietnē.

Sīkāka informācija

Atjauninātas un pielāgojamas datu kopas, kartes un diagrammas attiecībā uz ES mērķrādītājiem izglītības un apmācības jomā ir pieejamas Eurostat tīmekļvietnē.

Eurydice tīkls publicē informāciju par ES dalībvalstu izglītības politiku un sistēmām, kā arī salīdzinošus ziņojumus par konkrētiem tematiem, rādītājiem un statistiku (ieskaitot strukturālos rādītājus attiecībā uz izglītības un apmācības sistēmu monitoringu Eiropā).

Sekojiet programmai “Erasmus+” vietnē “Twitter” un meklējiet tēmturi #ETMonitor, lai uzzinātu jaunumus.

Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar mums pa e-pastu eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.