Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 11. darbība

Digitālās pamatprasmes ir priekšnoteikums visu iedzīvotāju efektīvai dalībai mūsdienu pasaulē, kas kļūst arvien digitālāka. Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik liela nozīme mūsu ekonomikas un sabiedrības uzturēšanā ir digitālajām pamatprasmēm un dziļākām digitālajām prasmēm. 

Pretstatā kopīgajam uzskatam par mūsdienu jauniešiem kā par “digitālā laikmeta” paaudzi Starptautiskais pētījums par datorpratību un informācijpratību (ICILS) liecina, ka tas, ka jaunieši uzaug, lietojot digitālās ierīces, vēl nenozīmē, ka viņi ir apguvuši sarežģītas digitālās prasmes. 

Atšķirībā no citām pamatprasmēm, tādām kā lasītprasme, matemātika un dabaszinības, starpvalstu datu pieejamība par Eiropas Savienības (ES) jauniešu digitālo prasmju pašreizējo līmeni ir ierobežota. 

Ir jāiegūst vairāk datu, lai mēs varētu labāk saprast, kāpēc rodas atšķirības prasmju līmenī, un lai ļautu Savienībai un tās dalībvalstīm formulēt efektīvus pasākumus šo trūkumu novēršanai. 

Mērķi 

Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas Komisija atbalsta salīdzināmu datu vākšanu un analīzi par jauniešu digitālajām prasmēm visā Eiropā. 

ES līmeņa mērķis attiecībā uz digitālajām prasmēm tika pieņemts 2021. gadā ar Padomes Rezolūciju par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030). 

Rezolūcijā pausts aicinājums līdz 2030. gadam panākt, ka to 13–14 gadus veco jauniešu īpatsvars, kuriem ir sliktas sekmes datorpratības un informācijpratības jomā, ir mazāk par 15 %. Sniegumu datorpratībā un informācijpratībā novērtēs, izmantojot ICILS datus. 

Pārrobežu datu vākšanas uzlabošana veicinās mūsu izpratni par digitālās izglītības tendencēm gan Eiropas līmenī, gan ES dalībvalstu līmenī. 

Turklāt atbalsts, ko dalībvalstis saņem salīdzināmu, ar digitālās izglītības attīstību saistītu datu vākšanai, palīdzēs valstu pārvaldes iestādēm uzraudzīt jauniešu prasmju līmeni laika gaitā un pāri robežām un stiprināt ar faktiem pamatotas politikas izstrādi.

Galvenās darbības

  • Finansiāli atbalstīt programmas “Erasmus+” valstu dalību ICILS 2023. gadā;
  • pārraudzīt progresu, kas panākts, lai sasniegtu ES līmeņa mērķi attiecībā uz studentu digitālajām prasmēm, izmantojot ICILS datus (līdz 2030. gadam panākt, ka to 13–14 gadus veco jauniešu īpatsvars, kuriem ir sliktas sekmes datorpratības un informācijpratības jomā, ir mazāk par 15 %); 
  • katru gadu ziņot par digitālajām prasmēm Izglītības un apmācības pārskatā

Gaidāmie rezultāti 

  • Plašāki starptautiski un salīdzināmi dati par digitālajām prasmēm visās ES dalībvalstīs un Eiropas līmenī ar faktiem pamatotas politikas veidošanas atbalstam;
  • precīzāks priekšstats par stāvokli jauniešu digitālo prasmju jomā un faktoriem, kas ietekmē digitālo prasmju apguvi ES. 

Grafiks

  • 2022. gada janvāris–decembris — ICILS 2023 pamatdatu vākšana, Starptautiskā Izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA); 
  • 2024. gada oktobris–decembris — ICILS 2023 starptautisko rezultātu publicēšana (IEA); 
  • 2025. gada janvāris–marts — ICILS 2023 starptautiskās datubāzes darbības sākums (IEA). 

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021