Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Digitālās izglītības rīcības plāns — 11. darbība

Pārrobežu datu vākšana un ES līmeņa mērķis studentu digitālajām prasmēm

Digitālās pamatprasmes ir priekšnoteikums visu iedzīvotāju efektīvai dalībai mūsdienu pasaulē, kas kļūst arvien digitālāka. Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik liela nozīme mūsu ekonomikas un sabiedrības uzturēšanā ir digitālajām pamatprasmēm un dziļākām digitālajām prasmēm. 

Pretstatā kopīgajam uzskatam par mūsdienu jauniešiem kā par “digitālā laikmeta” paaudzi Starptautiskais pētījums par datorpratību un informācijpratību (ICILS) liecina, ka tas, ka jaunieši uzaug, lietojot digitālās ierīces, vēl nenozīmē, ka viņi ir apguvuši sarežģītas digitālās prasmes. 

Atšķirībā no citām pamatprasmēm, tādām kā lasītprasme, matemātika un dabaszinības, starpvalstu datu pieejamība par Eiropas Savienības (ES) jauniešu digitālo prasmju pašreizējo līmeni ir ierobežota. 

Vajag vairāk datu, lai varētu labāk saprast, kāpēc rodas atšķirības prasmju līmeņos, un lai Savienība un tās dalībvalstis varētu veikt efektīvus pasākumus šo trūkumu novēršanai. 

Mērķi 

Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas Komisija atbalsta salīdzināmu datu vākšanu un analīzi par jauniešu digitālajām kompetencēm visā Eiropā. 

ES līmeņa mērķis digitālo prasmju jomā tika pieņemts Padomes 2021. gada rezolūcijā par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un pēc tam (2021–2030). 

Rezolūcijā pausts aicinājums līdz 2030. gadam panākt, ka to 13 gadus veco jauniešu (8. klase) īpatsvars, kuriem ir sliktas sekmes datorpratības un informācijpratības jomā, ir mazāk par 15 %. Sniegumu datorpratībā un informācijpratībā novērtēs, izmantojot ICILS datus. 

Pārrobežu datu vākšanas uzlabošana veicinās mūsu izpratni par digitālās izglītības tendencēm kā Eiropas, tā ES dalībvalstu līmenī. 

Atbalsts, ko dalībvalstis saņem salīdzināmu, ar digitālās izglītības attīstību saistītu datu vākšanai, palīdzēs valstu pārvaldes iestādēm sekot līdzi jauniešu prasmju līmeņiem laika gaitā un pāri robežām un stiprināt ar faktiem pamatotas politikas izstrādi.

Galvenās darbības

  • Finansiāli atbalstīt ES dalībvalstu un programmas “Erasmus+” asociēto trešo valstu dalību pētījumā ICILS 2023
  • Izmantojot ICILS datus, pārraudzīt progresu, kas panākts, lai sasniegtu ES līmeņa mērķi attiecībā uz studentu digitālajām prasmēm (līdz 2030. gadam panākt, ka to 13 gadus veco jauniešu (8. klase) īpatsvars, kuriem ir sliktas sekmes datorpratības un informācijpratības jomā, ir mazāk par 15 %)
  • Katru gadu ziņot par digitālajām prasmēm Izglītības un apmācības pārskatā 

Sagaidāmie rezultāti 

  • Plašāki starptautiski un salīdzināmi dati par digitālajām prasmēm visās ES dalībvalstīs un Eiropas līmenī ar faktiem pamatotas politikas veidošanas atbalstam;
  • precīzāks priekšstats par stāvokli jauniešu digitālo prasmju jomā un faktoriem, kas ietekmē digitālo prasmju apguvi ES. 

Hronoloģija

  • 2023. gada janvāris–decembris — tiek vākti pētījuma ICILS 2023 pamatdati, Starptautiskā Izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA); 
  • 2024. gada oktobris–decembris — tiek publicēti pētījuma ICILS 2023 starptautiskie rezultāti (IEA); 
  • 2025. gada janvāris–marts — sāk darboties pētījuma ICILS 2023 starptautiskā datubāze (IEA). 

Finansējums

Šo darbību finansē no ES  programmas “Erasmus+”..

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, rakstiet mums uz e-pasta adresi EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Sekojiet EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un norises saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.

 

Līdzīgs saturs