Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – mjera 11.

Osnovne digitalne vještine preduvjet su za učinkovito sudjelovanje svih građana u današnjem sve digitalnijem svijetu. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 izašlo je na vidjelo koliko su osnovne i napredne digitalne vještine važne za funkcioniranje naših gospodarstava i društava. 

Suprotno uvriježenom mišljenju o današnjim mladima kao „digitalnoj generaciji”, rezultati Međunarodnog istraživanja o računalnoj i informacijskoj pismenosti (ICILS) pokazuju da mladi ne razvijaju sofisticirane digitalne vještine samim time što odrastaju služeći se digitalnim uređajima. 

Za razliku od drugih osnovnih vještina, kao što su čitanje, matematika i prirodoslovlje, transnacionalni podaci o trenutačnoj razini digitalnih vještina mladih u Europskoj uniji dostupni su tek u manjoj mjeri. 

Potrebno je više podataka kako bismo bolje razumjeli zašto dolazi do razlika u razini vještina i omogućili Uniji i njezinim državama članicama da izrade učinkovite mjere za njihovo smanjivanje. 

Ciljevi 

Kako bi se pozabavila tom problematikom, Europska komisija podupire prikupljanje i analizu usporedivih podataka o digitalnim vještinama mladih u cijeloj Europi. 

Na razini EU-a 2021. je prihvaćen cilj o digitalnim vještinama u Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.). 

U Rezoluciji se poziva da se udio mladih u dobi od 13 do 14 godina sa slabim rezultatima u području računalne i informacijske pismenosti do 2030. smanji na ispod 15 %. Uspješnost u računalnoj i informacijskoj pismenosti mjerit će se s pomoću podataka iz ICILS-a. 

Zahvaljujući transnacionalnom prikupljanju podataka, bolje ćemo razumjeti kretanja u digitalnom obrazovanju na europskoj razini i na razini država članica EU-a. 

Osim toga, potporom državama članicama u prikupljanju usporedivih podataka o trendovima u digitalnom obrazovanju pomoći će se nacionalnim upravama da prate razine vještina među mladima tijekom vremena i preko granica te ojačati osnova za razvoj politika utemeljenih na dokazima.

Glavne aktivnosti

  • financijska potpora sudjelovanju zemalja sudionica programa Erasmus+ u ICILS-u 2023.
  • praćenje napretka prema cilju na razini EU-a u pogledu digitalnih vještina učenika s pomoću podataka iz ICILS-a (smanjenje udjela mladih u dobi od 13 do 14 godina sa slabim rezultatima u području računalne i informacijske pismenosti do 2030. na ispod 15 %) 
  • godišnje izvješćivanje o digitalnim vještinama u okviru Pregleda obrazovanja i osposobljavanja 

Očekivani rezultati 

  • proširena pokrivenost međunarodno usporedivih podataka o digitalnim vještinama u državama članicama EU-a i na europskoj razini radi donošenja politika utemeljenih na dokazima
  • preciznija slika stanja digitalnih vještina mladih i faktora koji utječu na stjecanje digitalnih vještina unutar EU-a 

Vremenski okvir

  • od siječnja do prosinca 2022. – glavno prikupljanje podataka ICILS 2023., Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA) 
  • od listopada do prosinca 2024. – objava međunarodnih rezultata ICILS 2023. (IEA) 
  • od siječnja do ožujka 2025. – uspostava međunarodne baze podataka ICILS 2023. (IEA) 

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Erasmus+.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, možete nam se javiti putem e-pošte na:
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Pratite @EUDigitalEdu za najnovije vijesti o ovoj mjeri i općenito o Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.


Slika u zaglavlju: © European Union, 2021.