Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 11

Transnationale gegevensverzameling en een EU-streefcijfer voor digitale vaardigheden van studenten

Digitale basisvaardigheden zijn een eerste vereiste voor alle burgers om doeltreffend te kunnen deelnemen aan een wereld die alsmaar digitaler wordt. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk digitale vaardigheden op basis- en geavanceerd niveau zijn voor de instandhouding van onze economieën en samenlevingen. 

De gangbare opvatting is dat de jeugd van tegenwoordig een generatie van “digital natives” is, maar uit de resultaten van de International Computer and Information Literacy Study (ICILS) blijkt dat jongeren geen gesofisticeerde digitale vaardigheden ontwikkelen door alleen maar op te groeien met digitale apparatuur. 

In tegenstelling tot andere basisvaardigheden zoals lezen, wiskunde en wetenschappen, zijn er maar weinig transnationale gegevens beschikbaar over het huidige niveau van digitale vaardigheden van jongeren in de Europese Unie (EU). 

Er zijn meer gegevens nodig om beter te begrijpen waarom er verschillen in vaardigheidsniveaus ontstaan en om de Unie en haar lidstaten in staat te stellen doeltreffende maatregelen te nemen om de tekorten aan te pakken. 

Doelstellingen 

Om deze uitdagingen aan te gaan, steunt de Europese Commissie het verzamelen en analyseren van vergelijkbare gegevens over de digitale vaardigheden van jongeren in heel Europa. 

In de resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese Onderwijsruimte en verder (2021-2030) is een EU-streefcijfer vastgelegd. 

In de resolutie wordt opgeroepen om het percentage 13-jarigen dat slecht presteert op het gebied van computer- en informatievaardigheden tegen 2030 terug te dringen tot minder dan 15 %. De prestaties op het gebied van computer- en informatievaardigheden zullen worden gemeten aan de hand van gegevens van de ICILS. 

Door meer transnationale gegevens te verzamelen, zullen we een beter inzicht krijgen in de tendensen op het gebied van digitaal onderwijs, zowel op EU- als op lidstaatniveau. 

Door de lidstaten te ondersteunen bij het verzamelen van vergelijkbare gegevens over de ontwikkelingen op het gebied van digitaal onderwijs, zullen de nationale overheidsdiensten beter in staat zijn de vaardigheidsniveaus van jongeren in de loop van de tijd en over de grenzen heen te volgen en zullen ze de basis voor empirisch onderbouwde beleidsontwikkeling kunnen versterken.

Belangrijkste activiteiten

  • EU-lidstaten en met het Erasmus+-programma geassocieerde derde landen financieel steunen bij hun deelname aan ICILS 2023;
  • toezien op de vorderingen wat betreft het EU-streefcijfer voor digitale vaardigheden van studenten (terugdringen van het percentage 13-jarigen dat slecht presteert op het gebied van computer- en informatievaardigheden tot minder dan 15 % tegen 2030) aan de hand van gegevens van de ICILS;
  • jaarlijks verslag over digitale vaardigheden in de Onderwijs- en opleidingsmonitor. 

Verwachte resultaten 

  • meer internationaal vergelijkbare gegevens over digitale vaardigheden in alle EU-lidstaten en op Europees niveau om empirisch onderbouwde beleidsvorming te ondersteunen;
  • een nauwkeuriger beeld van de stand van zaken met betrekking tot de digitale vaardigheden van jongeren en de factoren die de verwerving van digitale vaardigheden binnen de EU beïnvloeden. 

Tijdlijn

  • januari - december 2023– belangrijkste gegevensverzameling voor de ICILS 2023, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
  • oktober - december 2024– bekendmaking van de internationale resultaten van de ICILS 2023 (IEA) 
  • januari - maart 2025– uitbrengen van de internationale ICILS-databank 2023 (IEA) 

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.

 

Lees meer