Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 11

Grundläggande digitala färdigheter är en förutsättning för att alla invånare ska kunna delta effektivt i dagens allt mer digitala värld. Covid-19-pandemin har lyft fram betydelsen av grundläggande och avancerade digitala färdigheter för att upprätthålla våra ekonomier och samhällen. 

Tvärtemot den gängse bilden av dagens ungdom som en generation av ”digitala infödingar” visar resultatet från International Computer and Information Literacy Study (ICILS) att unga människor inte utvecklar sofistikerade digitala färdigheter bara genom att växa upp med datorer och mobiler. 

Till skillnad från uppgifter om andra grundläggande färdigheter som läsförmåga, kunskaper i matematik och naturvetenskap finns det få uppgifter om den aktuella nivån på digitala färdigheter hos unga i EU. 

Det krävs mer data för att vi ska få en bättre förståelse för varför skillnader i färdigheter uppstår och för att EU och medlemsländerna ska kunna formulera effektiva åtgärder för att komma till rätta med dessa skillnader. 

Mål 

För att ta itu med de här utmaningarna stöder kommissionen insamling och analys av jämförbara uppgifter om digitala färdigheter hos unga i EU. 

Ett mål om digitala färdigheter på EU-nivå antogs i rådets resolution från 2021 om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030). 

Enligt resolutionen bör andelen lågpresterande 13–14-åringar inom data- och it-kompetens ligga under 15 % senast 2030. Resultat inom data- och informationskompetens ska mätas med hjälp av uppgifter från ICILS. 

Genom att förbättra datainsamlingen från de olika länderna ska vi öka vår förståelse för tendenser vad gäller digital utbildning både på EU-nivå och i varje medlemsland. 

Genom att stödja medlemsländerna i insamlingen av jämförbara uppgifter om utvecklingen av den digitala kompetensen ska vi dessutom hjälpa de nationella myndigheterna att övervaka kompetensnivån bland ungdomar över tid och mellan länderna och stärka grunden för en evidensbaserad policyutveckling.

Nyckelaktiviteter

  • Ge ekonomiskt stöd till länder som ingår i programmet Erasmus+ så att de kan delta i ICILS 2023.
  • Övervaka framstegen mot mål på EU-nivå vad gäller elevers och studenters digitala färdigheter med hjälp av uppgifter från ICILS (minskningen av lågpresterande 13–14-åringar inom data- och it-kompetens till under 15 % senast 2030). 
  • Årlig rapportering om digitala färdigheter i utbildningsöversikten

Förväntade resultat 

  • Utökad täckning av internationellt jämförbara uppgifter om digital kompetens mellan EU-länderna och stöd på europeisk nivå av evidensbaserat politiskt beslutfattande.
  • En mer rättvisande bild av hur det står till med unga människors digitala färdigheter och av de faktorer som påverkar inhämtandet av digitala färdigheter inom EU. 

Tidslinje

  • Januari–december 2022 – huvudsaklig datainhämtning för ICILS 2023, internationella organisationen för utvärdering av skolresultat (IEA) 
  • Oktober–december 2024 – publicera de internationella resultaten från ICILS 2023 (IEA) 
  • Januari–mars 2025 – lansera den internationella databasen för ICILS 2023 (IEA) 

Finansiering

Denna åtgärd finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.