Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 11

Insamling av uppgifter och ett EU-mål för elevers digitala färdigheter

Grundläggande digitala färdigheter är en förutsättning för att alla ska kunna delta på ett effektivt sätt i dagens allt mer digitala värld. Covid-19-pandemin har lyft fram betydelsen av grundläggande och avancerade digitala färdigheter för att upprätthålla våra ekonomier och samhällen. 

Tvärtemot den gängse bilden av dagens ungdom som en generation av ”digitala infödingar” visar resultat från International Computer and Information Literacy Study (ICILS) att unga människor inte utvecklar några sofistikerade digitala färdigheter bara genom att växa upp med datorer och mobiler. 

Till skillnad från statistik om andra grundläggande färdigheter som läsförmåga och kunskaper i matematik och naturvetenskap finns det få uppgifter om den aktuella nivån på de ungas digitala färdigheter i EU. 

Det krävs mer data för att vi ska få en bättre förståelse för varför det uppstår skillnader i färdigheter och för att EU och medlemsländerna ska kunna utforma effektiva åtgärder för att komma till rätta med skillnaderna. 

Mål 

För att ta itu med de här utmaningarna stöder kommissionen insamling och analys av jämförbara uppgifter om digitala färdigheter hos unga i EU. 

Ett mål om digitala färdigheter på EU-nivå antogs i rådets resolution från 2021 om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett europeiskt område för utbildning (2021–2030). 

Enligt resolutionen ska mindre än 15 procent av 13-åringarna ha låg data- och it-kompetens senast 2030. Resultaten ska mätas med hjälp av uppgifter från ICILS. 

Med en bättre datainsamling från de olika länderna kan vi öka förståelsen för tendenser vad gäller digital utbildning både på EU-nivå och i medlemsländerna. 

Genom att hjälpa medlemsländerna att samla in jämförbara uppgifter om utvecklingen av den digitala utbildningen hjälper vi dessutom de nationella myndigheterna att följa kompetensnivån bland ungdomar över tid och mellan länderna och stärka grunden för en evidensbaserad policyutveckling.

Insatser

  • Ge ekonomiskt stöd till EU-länder och länder utanför EU som är associerade till programmet Erasmus+ så att de kan delta i ICILS 2023.
  • Övervaka arbetet med att nå EU-målet om elevers digitala färdigheter (andelen 13-åringar med låg data- och it-kompetens ska vara lägre än 15 procent senast 2030) med hjälp av uppgifter från ICILS.
  • Sammanställa årliga rapporter om digitala färdigheter i utbildningsöversikten. 

Förväntade resultat 

  • Mer heltäckande och internationellt jämförbara uppgifter om digitala färdigheter i medlemsländerna och på EU-nivå till stöd för ett evidensbaserat politiskt beslutfattande.
  • En mer rättvisande bild av unga människors digitala färdigheter och de faktorer som påverkar inhämtandet av digitala färdigheter i EU. 

Tidslinje

  • Januari–december 2023 – huvudsaklig datainsamling till ICILS 2023 (Internationella organisationen för utvärdering av skolresultat, IEA) 
  • Oktober–december 2024 – publicering av de internationella resultaten från ICILS 2023 (IEA) 
  • Januari–mars 2025 – lansering av den internationella ICILS 2023-databasen (IEA) 

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

Läs mer