Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 11

Rajat ylittävä tiedonkeruu ja EU:n tason tavoite opiskelijoiden digitaalisille taidoille

Kaikki EU:n asukkaat tarvitsevat digitaaliset perustaidot voidakseen osallistua täysipainoisesti yhä digitaalisemman yhteiskunnan toimintaan. Digitaalisten perustaitojen ja sitä korkeampien taitojen merkitys korostui koronapandemian aikana, jolloin talouksia ja muita yhteiskunnallisia rakenteita pystyttiin pitämään yllä näiden taitojen ansiosta. 

Vaikka nykypäivän nuoria pidetään usein ”diginatiiveina”, kansainvälisen monilukutaidon tutkimuksen (International Computer and Information Literacy Study, ICILS) tulokset viittaavat siihen, että nuoret eivät omaksu hienosyisiä digitaalisia taitoja vain viettämällä aikaa digitaalisten laitteiden ääressä. 

EU:n nuorten osaamistasoista muissa perustaidoissa, kuten lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä, on saatavilla ajantasaista maidenvälistä tietoa, mutta nuorten digitaalisesta osaamisesta on tällaista tietoa vain vähän. 

Tarvitaan lisää tietoa, jotta pääsemme tutkimaan taitotasoerojen syitä ja jotta EU ja sen jäsenvaltiot voivat suunnitella tehokkaita toimia puutteiden korjaamiseksi. 

Tavoitteet 

Jotta nämä haasteet voitaisiin ratkaista, Euroopan komissio tukee EU:n nuorten digitaalisia taitoja koskevien vertailukelpoisten tietojen keräämistä ja analysointia. 

Digitaalisia taitoja koskevat EU:n tason tavoitteet hyväksyttiin vuoden 2021 neuvoston päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä (2021–2030). 

Päätöslauselmassa asetetaan tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä kahdeksasluokkalaisia (13-vuotiaita), joiden monilukutaidot eivät ole riittäviä, olisi alle 15 prosenttia. Monilukutaitojen mittaamisessa käytetään ICILS-tutkimuksesta saatuja tietoja. 

Kun saamme lisää tietoja eri maista, pääsemme tutkimaan digitaalisen koulutuksen suuntauksia sekä Euroopan tasolla että EU:n jäsenmaissa. 

Euroopan komissio tukee jäsenvaltioita digitaalisen koulutuksen kehitystä koskevien vertailukelpoisten tietojen keräämisessä. Saadut tiedot auttavat kansallisia hallintoja seuraamaan eri EU-maissa asuvien nuorten taitotasoja pitkällä aikavälillä ja kehittämään näyttöön perustuvaa politiikkaa.

Keskeiset toimet

  • tuetaan taloudellisesti EU-maita ja Erasmus+ -ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita osallistumaan ICILS 2023 -tutkimukseen
  • seurataan ICILS-tutkimuksesta saatujen tietojen avulla oppilaiden digitaalisten taitojen edistymistä kohti EU:n tason tavoitetta (vuoteen 2030 mennessä kahdeksasluokkalaisia, joiden monilukutaidot eivät ole riittäviä, on alle 15 %)
  • laaditaan vuosittain raportti digitaalisista taidoista koulutuksen seurantakatsauksen yhteydessä 

Odotetut tulokset 

  • kerätään digitaalisia taitoja koskevia kansainvälisesti vertailukelpoisia tietoja EU-maista ja EU:n tasolla ja tuetaan tällä tavoin näyttöön perustuvaa päätöksentekoa
  • muodostetaan tarkempi kuva nuorten digitaalisten taitojen tilasta ja digitaalisten taitojen saamiseen vaikuttavista tekijöistä EU:ssa 

Aikataulu

  • tammikuu–joulukuu 2023 – kansainvälinen koulutussaavutusten arviointijärjestö (IEA) kerää pääasialliset tiedot ICILS 2023 -tutkimusta varten 
  • lokakuu–joulukuu 2024 – julkaistaan ICILS 2023 -tutkimuksesta (IEA) saadut kansainväliset tulokset 
  • tammikuu–maaliskuu 2025 – avataan ICILS 2023 -tutkimuksen kansainvälinen tietokanta (IEA) 

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.

 

Aiheeseen liittyvää