Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 11. meede

Algtaseme digioskuste olemasolu on eeltingimus, et tulla tõhusalt toime tänapäeva üha digitaalsemaks muutuvas maailmas. COVID-19 pandeemia on toonud esile alg- ja kõrgema taseme digioskuste tähtsuse majanduse ja ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Vastupidiselt tänapäeva noorte, kui digipõlvkonna ühisele seisukohale, näitavad rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringu tulemused, et kuigi noored kasvavad üles digiseadmed pihus, ei omanda nad keerukaid digioskusi. 

Erinevalt muude valdkondade (lugemine, matemaatika ja loodusteadused) põhioskusi kajastavatest andmetest, on Euroopa Liidu noorte digioskuste praeguse taseme kohta vähe riikideüleseid andmeid. 

Selleks et paremini mõista, miks on oskuste tase erinev, ning milliseid meetmeid saaksid liit ja liikmesriigid võtta puuduste kõrvaldamiseks, on vaja rohkem andmeid. 

Eesmärgid 

Euroopa Komisjon toetab võrreldavate andmete kogumist noorte digioskuste kohta kogu Euroopas ja selliste andmete analüüsimist, et olukorda parandada. 

Digioskuste ELi tasandi eesmärk on sätestatud nõukogu resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030). 

Resolutsioonis nõutakse, et 2030. aastaks väheneks ebapiisava digikirjaoskuse ja infopädevusega 13–14aastaste osakaal alla 15%. Digikirjaoskust ja infopädevust mõõdetakse rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringu andmete põhjal. 

Riikideüleste andmete tõhusam kogumine aitab paremini mõista digiõppe suundumusi nii Euroopas tervikuna kui ka ELi liikmesriikides eraldi. 

Liikmesriikide toetamine võrreldavate andmete kogumisel digiõppe arengute kohta võimaldab riiklikel haldusasutustel jälgida noorte oskuste taseme muutumist ajas ja piiriüleselt ning tugevdada tõendusbaasi tõenditel põhinevate poliitikavalikute tegemiseks.

Põhitegevused

  • Näha ette rahaline toetus, et programmis Erasmus+ osalevad riigid kaasataks 2023. aastal rahvusvahelisse digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringusse (ICILS)
  • Jälgida edusamme õpilaste digioskustega seotud ELi tasandi eesmärgi (vähendada 2030. aastaks ebapiisava digikirjaoskuse ja infopädevusega 13–14aastaste osakaalu alla 15%) saavutamisel, toetudes ICILSi andmetele 
  • Esitada iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates aruanne digioskuste kohta 

Oodatavad tulemused 

  • Tagada digioskusi käsitlevate rahvusvaheliselt võrreldavate andmete kogumine ELi liikmesriikide ja Euroopa tasandil, et tugevdada tõendusbaasi tõenditel põhinevate poliitikavalikute tegemiseks
  • Koostada täpne ülevaade noorte digioskustest ja teguritest, mis mõjutavad digioskuste omandamist ELis 

Ajakava

  • Jaanuar–detsember 2022 – andmete kogumine rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse 2023. aasta uuringu (ICILS 2023) tarbeks, mille koostab Rahvusvaheline Haridustulemuslikkuse Hindamise Assotsiatsioon (Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) 
  • Oktoober–detsember 2024 – ICILS 2023 rahvusvaheliste tulemuste avaldamine (IEA) 
  • Jaanuar–märts 2025 – ICILS 2023 rahvusvahelise andmebaasi käivitamine (IEA) 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Meetmega seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu ning digiõppe tegevuskava on avaldatud asjakohasel veebilehel.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.