Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 11. meede

Riikidevaheline andmete kogumine ja õppurite digioskuste ELi tasandi eesmärk

Et tänapäeva üha digitaalsemaks muutuvas maailmas hästi toime tulla, on vaja elementaarseid digioskusi. COVID-19 pandeemia on toonud esile alg- ja kõrgema taseme digioskuste tähtsuse majanduse ja ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Vastupidiselt tänapäeva noorte kui digipõlvkonna üldisele seisukohale näitavad rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringu tulemused, et kuigi noored kasvavad üles digiseadmed pihus, ei omanda nad seetõttu veel keerukaid digioskusi. 

Erinevalt muude valdkondade (lugemine, matemaatika ja loodusteadused) põhioskusi kajastavatest andmetest on Euroopa Liidu noorte digioskuste praeguse taseme kohta vähe riikideüleseid andmeid. 

Selleks et paremini mõista, miks on oskuste tase erinev ning milliseid meetmeid saaksid liit ja liikmesriigid võtta puuduste kõrvaldamiseks, on vaja rohkem andmeid. 

Eesmärgid 

Euroopa Komisjon toetab võrreldavate andmete kogumist noorte digioskuste kohta kogu Euroopas ja selliste andmete analüüsimist, et olukorda parandada. 

Digioskuste ELi tasandi eesmärk on sätestatud nõukogu 2021. aasta resolutsioonis, mis käsitleb strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas ja kaugemale (2021–2030)

Resolutsioonis nõutakse, et 2030. aastaks väheneks ebapiisava digikirjaoskuse ja infopädevusega kaheksanda klassi õpilaste (13aastaste) osakaal alla 15%. Digikirjaoskust ja infopädevust mõõdetakse rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringu andmete põhjal. 

Riikideüleste andmete tõhusam kogumine aitab paremini mõista digiõppe suundumusi nii Euroopas tervikuna kui ka ELi liikmesriikides eraldi. 

Liikmesriikide toetamine võrreldavate andmete kogumisel digiõppe suundumuste kohta võimaldab riiklikel haldusasutustel jälgida noorte oskuste taseme muutumist ajas ja piiriüleselt ning tugevdada tõendusbaasi tõenditel põhinevate poliitikavalikute tegemiseks.

Põhitegevused

  • Toetatakse rahaliselt ELi liikmesriikide ja programmiga „Erasmus+“ assotsieerunud kolmandate riikide osalemist rahvusvahelises digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringus 2023. aastal.
  • Jälgitakse edusamme õpilaste digioskuste ELi tasandi eesmärgi (vähendada 2030. aastaks ebapiisava digikirjaoskuse ja infopädevusega kaheksanda klassi õpilaste osakaalu alla 15%) saavutamisel, toetudes rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse uuringu andmetele.
  • Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates esitatakse igal aastal aruanne digioskuste kohta. 

Oodatavad tulemused 

  • Tagatakse digioskusi käsitlevate rahvusvaheliselt võrreldavate andmete kogumine ELi liikmesriikide ja Euroopa tasandil, et tugevdada tõendusbaasi tõenditel põhinevate poliitikavalikute tegemiseks.
  • Koostatakse täpne ülevaade noorte digioskustest ja teguritest, mis mõjutavad digioskuste omandamist ELis. 

Ajakava

  • Jaanuar – detsember 2023 – andmete kogumine rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse 2023. aasta uuringu tarbeks Rahvusvahelise Haridustulemuslikkuse Hindamise Assotsiatsiooni (Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA) poolt 
  • Oktoober – detsember 2024 – rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse 2023. aasta uuringu tulemuste avaldamine (IEA) 
  • Jaanuar – märts 2025 – rahvusvahelise digikirjaoskuse ja infopädevuse 2023. aasta uuringu rahvusvahelise andmebaasi käivitamine (IEA) 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.

 

Seotud teemad