Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 11. ukrep

Osnovna digitalna znanja in spretnosti so pogoj za učinkovito sodelovanje državljanov v današnjem vse bolj digitaliziranem svetu. Med pandemijo COVID-19 se je pokazalo, kako pomembna so osnovna ter napredna digitalna znanja in spretnosti za ohranjanje gospodarstev in družb. 

V nasprotju s pogostim pogledom na današnjo mladino kot na „digitalno generacijo“ rezultati mednarodne raziskave računalniške in informacijske pismenosti (ICILS) kažejo, da mladi ne razvijejo izpopolnjenega digitalnega znanja in spretnosti že s samim odraščanjem ob uporabi digitalnih naprav. 

V nasprotju z drugimi osnovnimi znanji in spretnostmi, kot so branje, matematika in znanost, so čezmejni podatki o trenutni ravni digitalnih znanj in spretnosti mladih v Evropski uniji (EU) omejeni. 

Potrebovali bi več podatkov, da bi lahko bolje razumeli, zakaj prihaja do razlik v ravneh znanj in spretnosti, ter da bi Uniji in njenim državam članicam omogočili oblikovati učinkovite ukrepe, s katerimi bi odpravile te vrzeli. 

Cilji 

Evropska komisija podpira zbiranje in analizo primerljivih podatkov o digitalnih znanjih in spretnostih mladih po vsej Evropi, da bi se soočila z opisanimi izzivi. 

V Resoluciji Sveta iz leta 2021 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) je bil sprejet cilj v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi na ravni EU. 

Resolucija poziva k zmanjšanju deleža učencev, starih od 13 do 14 let, z nizkimi dosežki pri računalniški in informacijski pismenosti pod 15 % do leta 2030. Uspešnost pri računalniški in informacijski pismenosti bodo merili s podatki iz raziskave ICILS. 

Izboljšanje čezmejnih zbirk podatkov bo pripomoglo k boljšemu razumevanju teženj po digitalnem izobraževanju na evropski ravni in na ravni držav članic EU. 

Poleg tega bo spodbujanje držav članic pri zbiranju primerljivih podatkov o razvoju digitalnega izobraževanja pomagalo nacionalnim upravam, da bodo sproti in na čezmejni ravni spremljali raven usposobljenosti med mladimi ter okrepili podlago za razvoj politike, ki temelji na dokazih.

Ključne dejavnosti

  • Finančna podpora državam pri sodelovanju v programu Erasmus+ v okviru raziskave ICILS 2023;
  • spremljanje napredka pri doseganju cilja na ravni EU v zvezi z digitalno usposobljenostjo učencev ob uporabi podatkov iz raziskave ICILS (zmanjšanje deleža učencev, starih od 13 do 14 let, z nizkimi dosežki pri računalniški in informacijski pismenosti pod 15 % do leta 2030); 
  • letno poročanje o digitalnih znanjih in spretnostih v pregledu izobraževanja in usposabljanja

Pričakovani rezultati 

  • Boljša pokritost mednarodno primerljivih podatkov o digitalnih znanjih in spretnostih v državah članicah EU in na evropski ravni, ki je v podporo z dokazi podprtemu oblikovanju politik;
  • natančnejša slika o stanju na področju digitalnih znanj in spretnosti mladih ter dejavnikih, ki vplivajo na pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti v EU. 

Časovnica

  • Januar–december 2022 – zbiranje podatkov v okviru glavne raziskave ICILS 2023, Mednarodno združenje za ocenjevanje uspešnosti izobraževanja (IEA); 
  • oktober–december 2024 – objava mednarodnih rezultatov raziskave ICILS 2023 (IEA); 
  • januar–marec 2025 – objava mednarodne zbirke podatkov ICILS 2023 (IEA). 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.