Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 11

Indsamling af tværnationale data om de studerendes digitale færdigheder og indførelse af et EU-mål for studerendes digitale kompetencer

Grundlæggende digitale færdigheder er en forudsætning for, at alle borgere reelt kan deltage i den moderne og i stigende grad digitale verden. Covid-19-pandemien har gjort det tydeligt, at både grundlæggende og avancerede digitale færdigheder er helt afgørende for at holde økonomien og samfundet kørende. 

I modsætning til den almindelige opfattelse, at de unge er "digitalt indfødte", viser resultaterne af undersøgelsen International Computer and Information Literacy Study (ICILS), at de unge ikke erhverver avancerede digitale færdigheder blot ved at bruge digitale enheder i løbet af opvæksten. 

I modsætning til andre grundlæggende færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab, er der kun begrænsede tværnationale data til rådighed om det nuværende niveau for unges digitale færdigheder i EU. 

Det er nødvendigt at indsamle data for at få en bedre viden om baggrunden for forskellene i færdighedsniveau, og for at EU og medlemslandene kan gøre noget effektivt for at afhjælpe manglerne. 

Formål 

For komme til bunds i problemerne støtter Europa-Kommissionen indsamling og analyse af sammenlignelige data om unges digitale færdigheder fra hele Europa. 

Et mål på EU-niveau for digitale færdigheder blev vedtaget i 2021 i Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde og udviklingen frem mod et europæisk uddannelsesområde (2021-2030) og efterfølgende. 

Resolutionen indeholder en opfordring til at reducere andelen af ottendeklasseselever (13-årige) med ringe computer- og IT-færdigheder til under 15 % inden 2030. Status på computer- og IT-færdigheder måles ved hjælp af data fra ICILS-undersøgelsen. 

Øget dataindsamling på tværs af landene kan give en større viden om tendenserne inden for digital uddannelse både på EU-plan og i de enkelte medlemslande. 

Ved at støtte medlemslandene i at indsamle sammenlignelige data om udviklingen inden for digital uddannelse kan man hjælpe de nationale offentlige forvaltninger med at følge med i kvalifikationsniveauet blandt unge over tid og på tværs af landene og styrke grundlaget for evidensbaseret politikudvikling.

De vigtigste aktiviteter

  • Økonomisk støtte til, at EU-lande og tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet, deltager i ICILS-undersøgelsen i 2023.
  • Overvågning af status på opfyldelse af EU's mål for elevernes digitale færdigheder ved brug af data fra ICILS (nedbringelse af antallet af ottendeklasseselever med ringe computer- og IT-færdigheder til under 15 % inden 2030).
  • Årlig rapportering om digitale færdigheder i uddannelsesovervågningsrapporten. 

Forventede resultater 

  • Mere dækkende og internationalt sammenlignelige data om digitale færdigheder i alle EU-landene og på europæisk plan som input til evidensbaseret politikudformning.
  • Et mere præcist billede af de unges digitale færdigheder og de faktorer, der påvirker opnåelsen af digitale færdigheder i EU. 

Tidslinje

  • Januar-december 2023 – den primære dataindsamling til ICILS 2023 foretages af den internationale sammenslutning til vurdering af skoleresultater (IEA) 
  • Oktober-december 2024 – IEA offentliggør de internationale resultater fra ICILS 2023 
  • Januar-marts 2025 – IEA frigiver den internationale ICILS 2023-database 

Finansiering

Foranstaltning 11 finansieres via EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om foranstaltning 11, kan du kontakte os på EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 11 og om hele handlingsplanen for digital uddannelse.

 

Se også